KSUL 79 INS 23058/2014-A-9
č. j. KSUL 79 INS 23058/2014-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou ve věci navrhovatelky, soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, Bělohorská 17, 169 00 Praha 6, proti dlužníkům a) Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem Most, Františka Škroupa 155/15, PSČ 434 01, b) Radmile anonymizovano , anonymizovano , bytem Most, Radniční 1/2, PSČ 434 01,

o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Soud omezuje účinek, spojený se zahájením insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou KSUL 79 INS 23058/2014, uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.

II. Soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Bělohorská 270/17 může provést nařízenou exekuci, vedenou pod spisovou značkou 180 Ex 22810/11, dražbou nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví č. 17204, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most, pro obec Most a katastrální území Most II, parcely číslo 4496/377 o výměře 218 m 2 , zastavěná plocha a nádvoří, (součástí pozemku je stavba rodinného domu č.p. 3234) a pozemkové parcely číslo 4496/386 o výměře 1.116 m 2 , jiná plocha.

III. Výtěžek exekuce, dosažený zpeněžením nemovitostí bude po dobu insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkouv tomto řízení k dispozici.

Odůvodnění:

Dne 25. 08. 2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh insolvenčních navrhovatelů (dlužníků) Jiřího Zoubka a Radmily anonymizovano a téhož dne i návrh na nařízení předběžného opatření soudní exekutorky, Mgr. Zuzany Sobíškové, na omezení účinků insolvenčního řízení (směřujícího jen proti dlužníkovi Jiřímu anonymizovano ). Navrhovatelka uvedla, že má za to, že skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníkem je jeho snaha znemožnit dokončení probíhajícího exekučního řízení, konkrétně zamezit prodeji nemovitého majetku zajištěného v exekuci, když termín dražby byl nejprve stanoven na 24. 7. 2014 a poté na 26. 8. 2014. Soudní exekutorka byla nucena přistoupit k odročení dražebního jednání. Předchozí dražbu dlužník zmařil insolvenčním návrhem, který byl pro nedostatky odmítnut Krajským soudem pod sp.zn. KSUL 79 INS 19104/2014. První předběžné opatření bylo zamítnuto soudem usnesením č.j.-A-6 pro formální nedostatky.

Navrhovatelka dne 8. 9. 2014 podala nový návrh na nařízení předběžného opatření již proti oběma dlužníkům.

Podle ust. § 82 odst. 1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ ) může insolvenční soud nařídit předběžné opatření v insolvenčním řízení i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Dle § 82 odst. 2 písm. b) IZ může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) téhož zákona, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny takové účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Soud se zabýval předloženým návrhem soudní exekutorky, přezkoumal jí předložené důvody nařízení předběžného opatření, jakož se podrobně zabýval i insolvenčním návrhem dlužníků, spojeným s návrhem na povolení oddlužení a dospěl k závěru, že návrh je důvodný.

Účelem insolvenčního řízení je řešení úpadku dlužníka některým ze způsobů stanovených insolvenčním zákonem. S ohledem na zvláštní charakter insolvenčního řízení, jímž jsou zpravidla dotčena nejen práva a právní zájmy dlužníka a věřitelů jako účastníků řízení, ale též dalších osob, vyvolává zahájení insolvenčního řízení zvláštní účinky, mezi něž náleží, mimo jiných i nemožnost provést (nařízený) výkon rozhodnutí či exekuci na majetek dlužníka, neboť insolvenční zákon upravuje specificky postup při uspokojení všech (přihlášených a zjištěných) pohledávek dlužníkových věřitelů, a zachování individuální možnosti vymáhání práv jednotlivých věřitelů by s účelem insolvenčního řízení kolidovalo.

Smyslem ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy ve snaze omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ. Jedná se o to zabránit pokusům o zneužití insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškozování zájmu třetích osob nebo dlužníka. U dlužnických insolvenčních návrhů může jít zejména o záměr blokovat exekuční řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně a jejichž účelem je dosáhnout (právě) účinků zahájení insolvenčního řízení zakotvených v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ.

Dlužník a) opakovaně (2x) těsně před provedením dražby podává návrh na zahájení insolvenčního řízení, uvádí, že on i dlužnice b), manželka jsou podnikateli, jsou předluženi a mají více věřitelů a závazky ve výši 18.552.671,97 Kč. Nenavrhuje řešení své insolvence oddlužením, ale konkurzem, (v jehož rámci budou nemovitosti v jeho vlastnictví zahrnuty do majetkové podstaty a následně zpeněženy). V nynější fázi insolvenčního řízení má dlužník plnou dispozici s návrhem, může jej vzít zpět do doby, než soud o návrhu rozhodne a zjistí úpadek dlužníka. Naopak, pokud bude na dlužníky prohlášen konkurz, bude výtěžek dražby vydán do konkurzní podstaty a věřitelé, kteří přihlásí své pohledávky budou mít nárok na uspokojení z tohoto výtěžku.

Soud v jednání dlužníka vidí nepoctivý záměr a proto návrhu na nařízení předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Proti předběžnému opatření nařízenému podle tohoto ustanovení se může odvolat pouze dlužník.

Odvolání nemá odkladný účinek.

Účinky nařízeného předběžného opatření zaniknou dle ust. § 146 odst. 1 IZ v případě rozhodnutí insolvenčního soudu dle ust. § 142 IZ až právní moci rozhodnutí soudu.

V Ústí nad Labem dne 11. září 2014

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová