KSUL 79 INS 20151/2014-A-9
č. j. KSUL 79 INS 20151/2014-A-9

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele dlužníka Elišky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Libořice 39, 438 01 Libořice, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužníka,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSUL 79 INS 20151/2014-A-6 ze dne 6.8.2014 o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení se mění tak, že zní: dlužníku Elišce anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Libořice 39, 438 01 Libořice, se ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v. s. 7944201514, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

Odůvodnění

Dne 24.9.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem, doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Elišky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Libořice 39, 438 01 Libořice. Návrh na povolení oddlužení je podán na zákonem stanoveném formuláři, a je opatřen ověřeným podpisem osoby, která jej podala. Dlužník navrhl, aby soud rozhodl o úpadku a zároveň rozhodl o povolení oddlužení, přičemž navrhl, aby oddlužení bylo realizováno plněním ze zpeněžení majetkové podstaty.

Dlužníku byla v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, uložena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6.8.2014 č. j.-A-6 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Dlužník byl tímto usnesením zároveň výslovně poučen podle § 108 odst. 3 IZ, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Dne 12.8.2014 byla soudu doručena žádost dlužníka o snížení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Soud žádosti dlužníka vyhověl a usnesení č. j. KSUL 79 INS 20151/2014-A-6 změnil tak, že dlužníku Elišce anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem

Libořice 39, 438 01 Libořice, se ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 201 a § 204 odst. 1 o. s. ř. ve smyslu § 7 IZ).

V Ústí nad Labem dne 21. srpna 2014

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková