KSUL 79 INS 20020/2016-A-12
č. j. KSUL 79 INS 20020/2016-A-12

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Vlasty anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nádražní 225, 440 01 Telce,

o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 79 INS 20020/2016-A10 ze dne 27. 10. 2016 o uložení povinnosti dlužníku zaplatit zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,- Kč se mění tak, že zní: Záloha na náklady insolvenčního řízení dlužníka Vlasty anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nádražní 225, 440 01 Telce, se n e u k l á d á .

Odůvodnění

Dne 30. 08. 2016 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatele Vlasty anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nádražní 225, 440 01 Telce. Návrh na povolení oddlužení je podán na zákonem stanoveném formuláři, a je opatřen ověřeným podpisem osoby, která jej podala. Dlužník navrhl, aby soud rozhodl o úpadku a zároveň rozhodl o povolení oddlužení, přičemž navrhl, aby oddlužení bylo realizováno plněním splátkového kalendáře.

Dlužníku byla v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, uložena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.-A10 ze dne 27. 10. 2016 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci zmíněného usnesení. Dlužník byl tímto usnesením zároveň výslovně poučen podle § 108 odst. 3 IZ, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Dne 07. 11. 2016 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohy na náklady insolvenčního. Dlužník ve svém podání sdělil důvody, proč nebyl jeho insolvenční návrh řádně doplněn dle výzev soudu ze dne 13. 09. 2016 a následně 05. 10. 2016. Spolu s podáním odvolání dlužník předložil, veškeré požadované isir.justi ce.cz listiny. Soud tedy své usnesení o uložení zálohy ve výši 45.000,-Kč přehodnotil a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.

V Ústí nad Labem dne 8. listopadu 2016

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Jitka Valková