KSUL 79 INS 19940/2011-B-24
Vrchní soud v Praze __________________Nám. Hrdin 1300, 140 00 Praha 4________________

KSUL 79 INS 19940/2011-B-24

Záznam o mylném za azení

Zapisovatelka Vrchního soudu v Praze, jež zve ej ovala rozhodnutí zdejšího soudu a mČla je zve ejnit do oddílu P, chybnČ zve ej ovala rozhodnutí do oddílu B pod události .d. B-23, B-24, B-25.

Jelikož události již byly zve ejnČny, nelze je smazat.

V Praze dne 16. zá í 2013

Iveta Kratochvílová, v. r. vedoucí kancelá e

V zastoupení:

Brožová Eva