KSUL 79 INS 1967/2014-P4-5
č. j. KSUL 79 INS 1967/2014-P4-5

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyně Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Jiří anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Chomutovská 1217, 432 01 Kadaň, právně zastoupen JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem se sídlem kanceláře Kasárenská 4, České Budějovice, insolvenční správce Insolvency Project v.o.s., IČ: 28860993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, o návrhu původního věřitele na vstup nabyvatele pohledávky do řízení,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29.9.2014, č.j. KSUL 79 INS 1967/2014-P4-3, které vydal asistent soudce, s e z r u š u j e v plném rozsahu.

II. Soud připouští, aby z insolvenčního řízení dlužníka v y s t o u p i l věřitel č. 4 Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 a na jeho místo v s t o u p i l věřitel Invest Real Service s.r.o., IČO: 29022657, se sídlem Praha 3-Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 24.6.2014 přihlásil věřitel č. 4 Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 pohledávku za dlužníkem ve výši 105.551,53 Kč.

Podáním, které bylo soudu doručeno dne 29.9.2014, navrhl věřitel Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, soudu změnu v osobě věřitele. Věřitel ke svému návrhu na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení nepřiložil ověřenou kopii smlouvy o postoupení pohledávek.

Usnesením, které vydal asistent soudce, ze dne 29.9.2014, č.j. KSUL 79 INS 1967/2014-P4-3, bylo rozhodnuto, že se návrh věřitele Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, aby z insolvenčního řízení dlužníka vystoupil věřitel č. 4 Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, a na jeho místo vstoupil věřitel Invest Real Service s.r.o., IČO: 29022657, se sídlem Praha 3-Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, se zamítá.

Vzhledem k tomu, že věřitel dne 17.10.2014 doložil smlouvu o postoupení pohledávek s úředně ověřenými podpisy, rozhodl soud tak, připouští, aby z insolvenčního řízení dlužníka vystoupil věřitel č. 4 Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 a na jeho místo vstoupil věřitel Invest Real Service s.r.o., IČO: 29022657, se sídlem Praha 3-Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud I. stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Ve vztahu k činnosti vyššího soudního úředníka a asistenta soudce v průběhu insolvenčního řízení platí, že v případě napadení jejich rozhodnutí odvoláním není situace řešena jen postupem dle § 95, ale postupem dle § 8 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících. Je-li tedy podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět insolvenční soudce. V případě, že se insolvenční soudce s rozhodnutím, proti němuž je podáno odvolání, ztotožní, rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a je o něm rozhodováno jako o odvolání odvolacím soudem. Popsaná úprava se vztahuje také na činnost asistentů insolvenčních soudců (§ 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

Podle ustanovení § 5 písm. a) IZ insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze přihlášený věřitel a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 185 IZ).

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 31. října 2014

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková