KSUL 79 INS 19250/2011-A-24
č.j. KSUL 79 INS 19250/2011-A-24

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Chotovice 61, PSČ 473 01, Nový bor

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.02.2012, č.j. KSUL 79 INS 19250/2011-A-21

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.02.2012, č.j. KSUL 79 INS 19250/2011-A-21 se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl usnesením ze dne 17.02.2012 tak, že zastavil insolvenční řízení dlužníka Jana anonymizovano pro nezaplacení zálohy ve výši 3.000,-Kč, která mu byla vyměřena v souladu s ust. § 108 zákona č. 182/2006 Sb., IZ. Dlužník ve stanovené lhůtě částku 3.000,-Kč, která mu byla předepsána, nezaplatil, a proto soud rozhodl o zastavení řízení. Proti tomuto usnesení podal insolvenční dlužník včas odvolání, ve kterém uvedl, že 29.02.2012, tedy ještě ve lhůtě pro odvolání proti citovanému usnesení krajského soudu, zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil. To bylo potvrzeno jak ústřižkem složenky, ze kterého vyplynulo, že částka 3.000,-Kč byla uhrazena na účet krajského soudu, také i záznamem o složení, kdy tato částka dorazila na účet soudu 02.03.2012.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud I. stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

V posuzované věci soud nejprve zastavil insolvenční řízení, neboť nebyla záloha, předepsaná dlužníkovi soudem, zaplacena včas, ale ve lhůtě pro odvolání dlužník zálohu uhradil, a proto soud postupoval podle citovaného ust. § 95 IZ, když důvody pro zastavení řízení pominuly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 15. května 2012 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová