KSUL 79 INS 18781/2013-B-8
č. j. KSUL 79 INS 18781/2013-B-8

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Michaely anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Plzeňská 1912, 407 47 Varnsdorf, insolvenční správce Ing. Aleš anonymizovano , anonymizovano , se sídlem kanceláře Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I

o návrhu Jakuba Damnitze na povolení výjimky podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona

takto:

I. Soud povoluje Jakubu anonymizovano , nar. 8.3.1990 koupit nemovitosti z majetkové podstaty úpadkyně Michaely anonymizovano , nar. 24.2.1984, a to konkrétně rodinný dům č.p. 1563, na stavební parcele č. 4018, stavební parcelu č. 4018 o výměře 319 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemkovou parcelu č. 4019 o výměře 354 m2, zahrada, vše zapsáno u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk pro obec a katastrální území Varnsdorf na listu vlastnictví č. 5977 za kupní cenu podle znaleckého posudku Miroslava Kožíška ze dne 1.6.2013, ve výši 1 058.050,- Kč. II. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby kupní smlouvu, kterou budou převedeny nemovitosti z majetkové podstaty úpadkyně Michaely anonymizovano , anonymizovano , vyjmenované v odst. I tohoto usnesení, na Jakuba Damnitze, před jejím podpisem oběma stranami předložil soudu ke schválení. III. Kupní cena za nemovitosti, uvedené v odstavci I. tohoto usnesení bude Jakubem Damnitzem převedena na účet majetkové podstaty úpadkyně Michaely anonymizovano před podáním návrhu na vklad vlastnického práva, do katastru nemovitostí pro nabyvatele, Jakuba Damnitze.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 3. 7. 2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, s tím, že v návrhu dlužnice uvedla, že má 3 závazky nezajištěnému věřiteli. Dále uvedla, že vlastní běžné vybavení domácnosti a rodinný dům č.p. 1563 ve Varnsdorfu, jehož cena, společně s pozemky byla ohodnocena znaleckým posudkem Miroslava Kožíška ze dne 1.6.2013, na částku 1 058.050,-Kč.

Do insolvenčního řízení dlužnice se přihlásilo 6 věřitelů, z toho 5 s nezajištěnými pohledávkami ve výši 814.498,50 Kč a jeden zajištěný věřitel 2 Česká spořitelna, a.s., IČ45244782, s pohledávkou ve výši 1.339.947,90 Kč. Soud dlužnici schválil oddlužení splátkovým kalendářem usnesením č.j.-B-5 ze dne 8.10.2013.

Dne 30. 10. 2013 soudu došlo podání bratra úpadkyně, Jakuba Damnitze, který žádal, aby mu soud povolil nabýt nemovitosti z majetkové podstaty úpadkyně, zajištěné zástavním právem věřitele č. 2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku. V návrhu se podává, že bratr úpadkyně v nemovitosti, zajištěné zástavním právem bydlí od roku 2008, zajištěný věřitel s prodejem souhlasí. K návrhu byl připojen souhlas zajištěného věřitele s prodejem nemovitostí z majetkové podstaty úpadkyně jejímu bratrovi.

Podle ust. § 295 insolvenčního zákona, odst. 1, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Výjimku stanoví odst. 3 téhož zákona, podle nějž na návrh osoby blízké (nejenom) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V posuzované věci soud dospěl k závěru, že přímým prodejem nemovitostí bude zajištěný majetek úpadkyně zpeněžen rychle, věřitel, vlastnící zajištěnou pohledávku s tímto způsobem zpeněžení souhlasí a soud zastává názor, že tímto způsobem prodeje se věřiteli dostane maximum, kterého by nedosáhl při uspokojování pohledávky dražbou. Proto soud výjimku povolil, ale stanovil pravidla pro prodej, která jsou závazná a bez jejichž dodržení by prodej nemovitostí byl úkonem, kterému by bylo možné s úspěchem odporovat.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem 14. listopadu 2013

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková