KSUL 79 INS 16453/2015-A-9
č. j. KSUL 79 INS 16453/2015-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou ve věci navrhovatelky, soudní exekutorky JUDr. Kataríny Maisnerové, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4 198 00 Praha 9, proti dlužníkovi Martinu anonymizovano , anonymizovano , IČ 13315889, bytem Vejprty, Moskevská 963/54 PSČ 431 91

o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, aby soud omezil účinek, spojený se zahájením insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou KSUL 79 INS 16453/2015, uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona a rozhodl, že soudní exekutorka JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4 198 00 Praha 9 může provést nařízenou exekuci, vedenou pod spisovou značkou 048 Ex 64/14, dražbou nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví č. 1256, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov obec a katastrální území Vejprty, se zamítá.

Odůvodnění:

Dne 23. 06. 2015 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh navrhovatele (dlužníka) Martina Kuruce a dne 10. 7. 2015 i návrh na nařízení předběžného opatření soudní exekutorky, JUDr. Kataríny Maisnerové, na omezení účinků insolvenčního řízení. Navrhovatelka uvedla, že má za to, že skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníkem je jeho snaha znemožnit dokončení probíhajícího exekučního řízení, konkrétně zamezit prodeji nemovitého majetku zajištěného v exekuci, když termín dražby byl nejprve stanoven na 26. 3. 2015 a poté na 25. 6. 2015. Soudní exekutorka byla nucena přistoupit k odročení dražebního jednání. Předchozí dražbu dlužník zmařil insolvenčním návrhem, který vzal dlužník zpět pod sp. zn. KSUL 79 INS 7875/2015.

Podle ust. § 82 odst. 1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ ) může insolvenční soud nařídit předběžné opatření v insolvenčním řízení i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Dle § 82 odst. 2 písm. b) IZ může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) téhož zákona, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny takové účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Soud se nezabýval návrhem soudní exekutorky ohledně důvodů návrhu, když nebyly splněny podmínky, za nichž lze předběžné opatření nařídit, protože k návrhu nebyly připojeny žádné listiny, prokazující nárok exekutorky. Tedy výpis z listu vlastnictví nemovitostí, které mají být draženy, pověření k provedení exekuce, exekuční příkaz, ani dražební vyhlášky. Za této situace se nedá návrhu vyhovět, protože soud nemá osvědčeny tvrzené skutečnosti.

Podle ust. § 75 občanského soudního řádu předběžné opatření nařídí předseda senátu na návrh. Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává.

Podle ust. § 75a návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Proti předběžnému opatření nařízenému podle tohoto ustanovení se může odvolat pouze dlužník.

V Ústí nad Labem dne 14. července 2015 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová