KSUL 79 INS 15252/2015-P18-4
č. j. KSUL 79 INS 15252/2015-P18-4

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Zdenky Hoffingerové, nar. 06.05.1970, trvale bytem Dřínovská 4580, 430 04 Chomutov, insolvenční správce Tomko a partneři, v.o.s., IČO: 01696262, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, o přihlášce pohledávky věřitele č. 16 Úřad práce České republiky, IČO: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 79 INS 15252/2015-P18/2 ze dne 02.09.2015 o odmítnutí přihlášky věřitele č. 16 Úřad práce České republiky, IČO: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 16 Úřad práce České republiky, IČO: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Dne 25.08.2015 byla zdejšímu soudu doručena přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 16 Úřad práce České republiky, IČO: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7. Insolvenční soud usnesením-P18/2 odmítl přihlášku pohledávky insolvenčního věřitele č. 16 Úřad práce České republiky, IČO: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, z důvodu jejího pozdního podání s ohledem na vydané rozhodnutí-A12, ve kterém insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí přihlásili své pohledávky.

Dne 15.09.2015 bylo soudu doručeno vyjádření věřitele, ve kterém z důvodňuje proč k opožděnému podání došlo. Insolvenční věřitel v tomto vyjádření zároveň insolvenční soud upozorňuje na pochybení z jeho strany, poněvadž na samém záčatku předmětného insolvenčního řízení došlo ze strany soudu k chybnému uvedení jména dlužnice ve vydané vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení ze dne 11.06.2015, kde na místo Zdenky Hoffingerové je uvedeno Zdena Hoffingerová.

Dle rozhodnutí vrchního soudu č. j. KSPL 20 INS 4784/2010, 2 VSPH 1013/2010-P8/7 ze dne 19.01.2011 nemůže být nesprávné zadání identifikačních údajů o dlužníkovi v insolvenčním rejstříku přičítáno k tíži jeho insolvenčních věřitelů. Věřitel nemá v posuzované věci postavení osoby, které je doručováno zvlášť a je proto odkázán pouze na informace a jejich správnost zveřejněných v insolvenčním rejstříku. V tomto případě tak věřitel nemohl zjistit, že s dlužníkem je vedeno insolvenční řízení a nelze mu tak opožděnost podané přihlášky do probíhajícího insolvenčního řízení přičítat k tíži.

Vzhledem k výše uvedenému, insolvenční soud tedy tímto usnesením mění usnesení o odmítnutí přihlášky věřitele č. 16 Úřad práce České republiky, IČO: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, tak že přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 16 Úřad práce České republiky, IČO: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, se neodmítá.

P o u č e n í : P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 24. září 2015

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová