KSUL 79 INS 14619/2016-C1-17
KSUL 79 INS 14619/2016-C1-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 6. března 2018 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní, v právní věci

žalobkyně: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035 se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín právně zastoupena doc. JUDr. Mgr. Janou Tlapák Navrátilovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8-Karlín zapsána u ČAK pod ev. č. 1928

proti

žalovaným: 1. Ivana anonymizovano , anonymizovano , IČO: 65076176 trvale bytem Na Výšině 495, 403 31 Ústí nad Labem právně zastoupené JUDr. Jiřím Veckem, advokátem se sídlem Karla Maye 250, 403 21 Ústí nad Labem

2. Mgr. Jaroslav Fejta, insolvenční správce dlužnice Ivany anonymizovano , se sídlem Gorkého 1, Brno

o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Určuje se, že část pohledávky žalobce, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 79 ICm 4138/2016 za dlužnicí Ivanou anonymizovano přihlášená přihláškou P6 ve výši 64 298,32 Kč je pohledávkou po právu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Prošková. isir.justi ce.cz -2-79 ICm 4138/2016 ()

II. Ve zbytku se žaloba zamítá.

III. Žalovaná se povinná zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 35 000 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudky k rukám právní zástupkyni žalobkyně, doc. JUDr. Mgr. Jany Tlapák Navrátilové, Ph.D.

Odůvodnění:

1 Krajský soud v Ústí nad Labem vede insolvenční řízení dlužnice Ivany anonymizovano , pod sp. zn.. Insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh dlužnice dne 20. 6. 2016. Dlužnice uvedla, že má 5 závazků k 5 věřitelům v celkové výši 2 568 595 Kč z toho je 1 závazek zajištěného věřitele ve výši 1 600 000 Kč a 4 závazky k 4 nezajištěným věřitelům ve výši 976 594,50 Kč, navrhla, aby její úpadek byl řešen plněním splátkového kalendáře.

2 Usnesením č. j.-A-14 ze dne 22. 7. 2016 soud zjistil úpadek dlužnice a povolil řešení úpadku oddlužením. Do insolvenčního řízení dlužnice se přihlásilo 8 věřitelů s nezajištěnými pohledávkami ve výši 4 691 830,02 Kč a příjem dlužnice by stačil pouze na uhrazení 13,13% nezajištěných pohledávek. Dlužnice poté navýšila svůj příjem o darovací smlouvu s Davidem Němcem, částku 13 000 Kč měsíčně. Při přezkumném jednání, které u insolvečního soudu proběhlo dne 11. 10. 2016, popřela dlužnice pohledávku věřitele č. 6, žalobce, co do pravosti a výše, protože elektřinu načerno neodebírala, provozovna jejího podniku už nefungovala. Insolvenční správce pohledávku žalobce popřel pouze v částce 51 004,40 Kč, co do výše a pravosti. Dlužnici bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře usnesením č. j. KSUL 79 INS 14619/2016-B-13 ze dne 13. 12. 2016.

3 Přihláškou P6 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení částku 488 297,79 Kč a z toho 360 331 Kč jako náhradu škody a 51 004,40 Kč jako náhradu nákladů řízení. V přihlášce žalobce uvedl, že dlužnice realizovala neoprávněný odběr elektrické energie a 25. 6. 2014 podal k Okresnímu soudu v Ústí nad Labem návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Ten byl Okresním soudem v Ústí nad Labem vydán dne 23. 10. 2014 a pro odpor žalované byl zrušen 21. 1. 2015. Řízení, které je vedeno u Okresního soudu v Ústí nad Labem bylo přerušeno z důvodu úpadku žalované. Insolvenční správce o popření nevykonatelné pohledávky dlužníkem a insolvenčním správcem žalobce vyrozuměl dopisem ze dne 1. 11. 2016, který byl žalobci doručen dne 2. 11. 2016.

4 Žaloba byla podána 18. 11. 2016, tedy poslední den lhůty. Poslední den lhůty fakticky připadl na 17. 11. 2016, ale protože se jednalo o státem uznaný svátek, lhůta k podání žaloba trvala ještě i 18. 11. 2016. V žalobě žalobce tvrdil, že zjistil dne 22. 1. 2013 neoprávněný odběr elektřiny na provozovně podniku žalované z elektrizační soustavy a podle vyhlášky má, jako provozovatel distribuční soustavy právo na náhradu nákladů vynaložených na zjišťování neoprávněného odběru a jeho přerušení, přezkoušení měřícího zařízení a případné znalecké posudky. Tyto náklady řízení jsou ve výši 11 310 Kč, dále mu byla způsobena škoda ve výši 360 331 Kč, za neoprávněný odběr elektřiny ve výši 349 021 Kč a neoprávněný odběr ve výši 11 310 Kč, a dále na úrok z prodlení.

5 Žalovaná s žalobou nesouhlasila, uvedla, že nemá žádné nedoplatky za neoprávněný odběr elektřiny v rozhodném období. Argumentovala ústavním nálezem Ústavního soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Prošková. -3-79 ICm 4138/2016 ()

ČR sp. zn. 668/15 ze dne 11. 8. 2015 s tím, že žalobce nemůže vyčíslovat fiktivní odběry paušálně a má jak břemeno tvrzení a tak břemeno důkazní, musí prokázat neoprávněný odběr elektřiny dlužnicí.

6 Během řízení se strany sporu dohodly, uzavřely dohodu, která je vyjádřena v rozsudku. Za zjištěnou se tak pokládá pohledávka žalobce ve výši 64 298,32 Kč a dlužnice se zavázala zaplatit náhradu nákladů řízení.

7 Po vyhlášení rozsudku se oba právní zástupci vzdali práva odvolání. Podle ustanovení § 157 odst. 4 o.s.ř. , zákona č. 99/1964 Sb., v odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se účastníci odvolání vzdali podle § 207 odst. 1 o.s.ř, soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci. Tak tomu bylo i v posuzované věci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Právo odvolání nemá ten, kdo se ho bezprostředně po vyhlášení rozsudku vzdal.

V Ústí nad Labem dne 6. března 2018

Mgr. Lucie Hartlová v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Prošková.