KSUL 79 INS 14521/2016-B-39
č. j. KSUL 79 INS 14521/2016-B-39

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Vlastimila Ahne, nar. 24.01.974, trvale bytem Masarykova 225/75, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce Mgr. Narcis Tomášek, IČO: 66201624, se sídlem U Starého mostu 111/4, 405 02 Děčín,

o změně usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem

takto:

I. V usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 79 INS 14521/2014-B- 33 ze dne 18. dubna 2016 se mění výrok I, tak že správně zní:

I. Soud u d ě l u j e souhlas s tím, aby insolvenční správce Mgr. Narcis Tomášek, IČO: 66201624, se sídlem U Starého mostu 111/4, 405 02 Děčín, zpeněžil mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka Vlastimila Ahne, nar. 24.01.974, trvale bytem Masarykova 225/75, 400 01 Ústí nad Labem, členského podílu v Bytovém družstvu DRU6BA, IČO: 00043907, spojený s právem nájmu družstevního bytu č. 5, na adrese Vojanova 596/38, 400 07 Ústí nad Labem, získaný rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem v rámci dědického řízení.

za minimální prodejní cenu 220.000,-Kč.

Odůvodnění:

Dne 18. 04. 2016 bylo vydáno usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 14521/2014-B-33, kterým soud udělil souhlas insolvenčnímu správci s prodejem majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu.

Dne 12. 10. 2016 byla soudu doručena žádost insolvenčního správce o změnu usnesení č. j. KSUL 79 INS 14521/2014-B-33 vydaného dne 18. 04. 2016. Svojí žádost insolvenční správce opírá o částečné znehodnocení majetku způsobené průsakem vody. Do dnešního dne bylo učiněno 6 prohlídek s potencionálními zájemci a nejvyšší nabízená cena za odkoupení nemovitosti dosahovala pouze částky ve výši 220.000,-Kč. Insolvenční správce proto žádá isir.justi ce.cz výše nadepsaný soud o změnu minimální prodejní ceny stanovené v usnesení č. j. KSUL 79 INS 14521/2014-B-33 z částky 250.000,-Kč na částku 220.000,-Kč.

Insolvenční soud s ohledem na výše uvedené skutečnosti změnil v usnesení č. j. KSUL 79 INS 14521/2014-B-33 ze dne 18. 04. 2016, výrok I. a to tak jak je uvedeno výše. Ostatní výroky usnesení se nemění.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze.

V Ústí nad Labem 4. listopadu 2016

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková