KSUL 79 INS 14484/2014-P18-6
č. j. KSUL 79 INS 14484/2014-P18-6

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatelů (dlužníků) a) Vlasty anonymizovano , anonymizovano , a b) Milana anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Kamenná 5123, 430 04, Chomutov, insolvenční správce Ing. Oldřich Valta, IČO: 69901571, se sídlem Obora 146, 440 01 Louny, o částečném zpětvzetí přihlášky č. 18 věřitele č. 10-Společenství vlastníků jednotek ul. Kamenná čp. 5122, Chomutov 430 04, IČO: 70963533, Chomutov, Kamenná čp. 5122, PSČ: 430 04, právně zastoupen Mgr., Ing. Vlastimilem Němcem, advokátem se sídlem kanceláře Chomutov, Kadaňská 3550, PSČ: 430 03,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24.9.2014, č.j. KSUL 79 INS 14484/2014-P18-4 se z r u š u j e

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl usnesením ze dne 24.9.2014, č.j. KSUL 79 INS 14484/2014-P18-4 tak, že vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitele č. 10-Společenství vlastníků jednotek ul. Kamenná čp. 5122, Chomutov 430 04, IČO: 70963533, Chomutov, Kamenná čp. 5122, PSČ: 430 04 (přihláška č. 18). Soud postupoval dle ust. § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ.

Dne 24.9.2014 podal věřitel č. 10-Společenství vlastníků jednotek ul. Kamenná čp. 5122, Chomutov 430 04, IČO: 70963533, Chomutov, Kamenná čp. 5122, PSČ: 430 04, odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24.9.2014, č.j. KSUL 79 INS 14484/2014-P18-4 ve kterém uvedl, že zpětvzetí přihlášené pohledávky nepodal věřitel č. 10 Společenství vlastníků jednotek ul. Kamenná čp. 5122, Chomutov 430 04, IČO: 70963533, Chomutov, Kamenná čp. 5122, PSČ: 430 04, ale věřitel č. 2 Mgr., Ing. Jiří Prošek (přihláška č. 2).

Soud napadené usnesení přezkoumal a dospěl k závěru, že pochybil, když zpětvzetí doručené soudu dne 4.9.2014 nesprávně přiřadil k přihlášce pohledávky věřitele č. 10 Společenství vlastníků jednotek ul. Kamenná čp. 5122, Chomutov 430 04, IČO: 70963533, Chomutov, Kamenná čp. 5122, PSČ: 430 04.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud I. stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Ve vztahu k činnosti vyššího soudního úředníka a asistenta soudce v průběhu insolvenčního řízení platí, že v případě napadení jejich rozhodnutí odvoláním není situace řešena jen postupem dle § 95, ale postupem dle § 8 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících. Je-li tedy podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět insolvenční soudce. V případě, že se insolvenční soudce s rozhodnutím, proti němuž je podáno odvolání, ztotožní, rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a je o něm rozhodováno jako o odvolání odvolacím soudem. Popsaná úprava se vztahuje také na činnost asistentů insolvenčních soudců (§ 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

Podle ustanovení § 5 písm. a) IZ insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Proto soud rozhodl tak, že se usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24.9.2014, č.j.-P18-4 zrušuje.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze přihlášený věřitel a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 185 IZ).

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 2. října 2014

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková