KSUL 79 INS 13294/2015-P36-4
č. j. KSUL 79 INS 13294/2015-P36-4

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (věřitele) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KOMPONENT SPÓŁKA JAWNA TERESA BĘDKOWSKA SŁAWOMIR NOSZCZYK MICHAŁ NOSZCZYK, IČO 276601398, Mikołowska 4a/121, 41-400, Mysłowice, Polská republika, zastoupeného Mgr. Petrem Houžvičkou, advokátem, se sídlem Jana Palacha 121/8, 690 02 Břeclav, proti dlužníku Střekov Fatty Acids, a.s., IČO: 25006223, se sídlem Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, insolvenční správce Ing. Alena Veverková, IČO: 72549025, se sídlem Kleneč 133, 413 01 Roudnice nad Labem, o přihlášce pohledávky věřitele č. 35-Elźbieta Sierocka, jiné reg. č. 012453940, se sídlem Weteranów 100, 052 50 Radzymin, Polsko,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j.-P36-2 ze dne 19. 04. 2016 o odmítnutí přihlášky věřitele č. 35-Elźbieta Sierocka, jiné reg. č. 012453940, se sídlem Weteranów 100, 052 50 Radzymin, Polsko, s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 35-Elźbieta Sierocka, jiné reg. č. 012453940, se sídlem Weteranów 100, 052 50 Radzymin, Polsko, se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Dne 18. 04. 2016 byla zdejšímu soudu doručena přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 35-Elźbieta Sierocka, jiné reg. č. 012453940, se sídlem Weteranów 100, 052 50 Radzymin, Polsko. Insolvenční soud usnesením-P36/2 odmítl přihlášku pohledávky insolvenčního věřitele č. 35-Elźbieta Sierocka, jiné reg. č. 012453940, se sídlem Weteranów 100, 052 50 Radzymin, Polsko, z důvodu jejího pozdního podání s ohledem na vydané rozhodnutí-A-15, ve kterém insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a vyzval věřitele, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí přihlásili své pohledávky.

Dne 12. 05. 2016 bylo soudu doručeno odvolání proti vydanému usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky. V odvolání věřitel poukazuje na skutečnost, že jakožto známý věřitel dlužníka se sídlem v některých z členských států Evropské Unie, měl být dle § 430 odst. 1 Insolvenčního zákona, neprodleně vyrozuměn o zahájení insolvečního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku, včetně výzvy k podání přihlášky pohledávky. K tomuto úkonu ze strany insolvečního nedošlo.

Vzhledem k výše uvedenému, insolvenční soud tedy tímto usnesením mění usnesení o odmítnutí přihlášky věřitele č. 35-Elźbieta Sierocka, jiné reg. č. 012453940, se sídlem Weteranów 100, 052 50 Radzymin, Polsko, tak že přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 35-Elźbieta Sierocka, jiné reg. č. 012453940, se sídlem Weteranów 100, 052 50 Radzymin, Polsko, se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 19. května 2016

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková