KSUL 79 INS 12602/2014-A-12
č. j. KSUL 79 INS 12602/2014-A-12

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele dlužníka Marcely anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Tyršovo náměstí 1972, 440 01 Louny, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužníka,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSUL 79 INS 12602/2014-A-8 ze dne 26.6.2014 o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení se mění tak, že zní: Záloha na náklady insolvenčního řízení dlužníka Marcely anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Tyršovo náměstí 1972, 440 01 Louny, se ne u k l á d á.

Odůvodnění

Dne 7.5.2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Marcely anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Tyršovo náměstí 1972, 440 01 Louny. Návrh na povolení oddlužení byl podán na zákonem stanoveném formuláři, a je opatřen ověřeným podpisem osoby, která jej podala. Dlužník navrhl, aby soud rozhodl o úpadku a zároveň rozhodl o povolení oddlužení, přičemž navrhl, aby oddlužení bylo realizováno plněním splátkového kalendáře.

Dlužníku byla v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, uložena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.6.2014 č. j.-A-8 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Dlužník byl tímto usnesením zároveň výslovně poučen podle § 108 odst. 3 IZ, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Dne 11.7.2014 byla soudu doručena žádost dlužníka o zrušení povinnosti zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení a dne 11.8.2014 byla doplněna darovací smlouva s p.

Bartolomějem Ferim, který se zavázal dobrovolně přispívat dlužnici na oddlužení částkou ve výši 3.600,-Kč měsíčně. Soud tedy žádosti dlužníků vyhověl a usnesení č. j. KSUL 79 INS 12602/2014-A-8 změnil tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení dlužníka Marcely anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Tyršovo náměstí 1972, 440 01 Louny, se neukládá.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 201 a § 204 odst. 1 o. s. ř. ve smyslu § 7 IZ).

V Ústí nad Labem dne 18. srpna 2014

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková