KSUL 79 INS 1245/2015-P9-4
č. j. KSUL 79 INS 1245/2015-P9-4

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Aloise anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Zahradní 5180, 430 04 Chomutov, insolvenční správce Ing. Gabriela Burzová, IČO: 70339791, se sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, o přihlášce pohledávky věřitele č. 8 Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35757086, se sídlem Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j. KSUL 79 INS 1245/2015-P9-2 ze dne 18.11.2015 o odmítnutí přihlášky věřitele č. 8 Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35757086, se sídlem Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 8 Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35757086, se sídlem Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Dne 10.11.2015 byla zdejšímu soudu doručena přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 8 Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35757086, se sídlem Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava. Insolvenční soud usnesením-P9-2 odmítl přihlášku pohledávky insolvenčního věřitele č. 8 Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35757086, se sídlem Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, z důvodu jejího pozdního podání s ohledem na vydané rozhodnutí č. j.-A-8, ve kterém insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí přihlásili své pohledávky.

Dne 02.12.2015 byla soudu prostřednictvím právního zástupce věřitele č. 8 Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35757086, se sídlem Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, doručeno odvolání proti vydanému usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky. V odvolání právní zástupce poukazuje na skutečnost, že jakožto známý věřitel dlužníka se sídlem v některých z členských států Evropské Unie, měl být dle § 430 odst. 1 Insolvenčního zákona, neprodleně vyrozuměn o zahájení insolvečního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku, včetně výzvy k podání přihlášky pohledávky. K tomuto úkonu ze strany insolvenčního nedošlo.

Vzhledem k výše uvedenému, insolvenční soud tedy tímto usnesením mění usnesení o odmítnutí přihlášky věřitele č. 8 Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35757086, se sídlem Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, tak že přihláška pohledávky insolvenčního věřitele č. 8 Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35757086, se sídlem Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 17. prosince 2015

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková