KSUL 79 INS 12422/2015-B-57
č. j. KSUL 79 INS 12422/2015-B-57

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní, Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci

navrhovatele-dlužníka : Radky anonymizovano , anonymizovano , bytem trvale Sokolská 246/19, 412 01 Litoměřice

insolvenční správkyně : Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., IČO 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

o dohlédací činnosti soudu,

takto:

Pokyn soudu insolvenčnímu správci, uvedený v usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. -B-46, se mění tak, že soud ukládá insolvenční správkyni, Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., aby deponovanou částku 62 709 Kč nerozvrhovala jako mimořádný příjem mezi nezajištěné věřitele a ponechala ji v depozitu do dalšího pokynu soudu.

Odůvodnění:

1. Insolvenční správkyně požádala soud o závazný pokyn soudu v rámci dohlédací činnosti. Uvedla, že obdržela od soudu pokyn, aby rozvrhla deponovanou částku 62 709 Kč mezi nezajištěné věřitele. Jednalo se o částku, která byla ukládána do doby, než bude najisto postaveno, zda je Radek Beran, bývalý manžel dlužnice povinen platit výživné zletilé dceři, Michaele anonymizovano .

2. Insolvenční návrh podávala dlužnice společně se svým manželem, Radkem Beranem dne 14. 5. 2015. Oddlužení plněním splátkového kalendáře bylo oběma schváleno 25.8.2015 a splátkový kalednář začali plnit v říjnu 2015.

3.Radek Beran během insolvenčního řízení, dne 17. 8. 2017 zemřel a soud vůči němu insolvenční řízení zastavil. Během řízení byla deponovaná částka na výživné zletilé dcery Radka Berana, Michaely anonymizovano , protože nebylo najisto postaveno, zda jí výživné ještě náleží, když ukončila studium. Soud potom zjistil, že Michaela anonymizovano ukončila studium ještě před tím, než dlužníkům bylo schváleno oddlužení. Přihlásila se na Úřad práce v Litoměřicích, tudíž nabídla svoji pracovní schopnost na trhu práce, a byla schopna mít vlastní příjem. Tato skutečnost nastává ze zákona, nikoli až rozhodnutím soudu o zrušení vyživovací povinnosti. Zákon říká, že vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do doby, než jsou schopny samy se živit, nikoli do isir.justi ce.cz doby, kdy soud rozhodne o zrušení vyživovací povinnost. Pokud soudy přesto k návrhu rodičů taková rozhodnutí vydávají, jedná se pouze o rozhodnutí deklaratorní, nikoli konstitutivní. Schopnost sám se živit nastává událostí, nikoli rozhodnutím státního orgánu, stejně jako například smrt. Soud 1. stupně proto rozhodl, že Michaela anonymizovano nemá na deponovanou částku nárok a že se tato částka (vzniklá ze srážek, sražených z příjmu Radka Berana během oddlužení) má rozdělit mezi nezajištěné věřitele.

4. Michaela anonymizovano proti usnesení č.j.-B-46 podala odvolání, ve kterém uvedla, že soud nesprávně vyložil text zákona a i když přestala studovat, nebyla schopna sama se živit a požádala o vyplacení deponované částky.

5. Vrchní soud v Praze usnesením 2 VSH 2105/2017-B-53 potvrdil usnesení Krajského soudu ve výroku II., ale v odůvodnění uvedl, že není najisto postaveno, komu má být částka 62 709 Kč vyplacena. Krajskému soudu kasační soud uložil, aby svůj pokyn vůči správkyni korigoval, neboť celé společné jmění manželů, včetně finančních prostředků uložených na účtě majetkové podstaty, jež v průběhu oddlužení nebyly rozděleny mezi věřitele, vypořádáno v rámci dědického řízení, protože je vyloučeno, aby byly prostředky deponované na účtu majetkové podstaty použity na pohledávky nezajištěných věřitelů v řízení vedeném nyní výlučně na majetelk dlužnice. Nejde o mimořádný příjem dlužnice.

6. Soud proto změnil svůj původní pokyn k postupu insolvenční správkyně a následně uvědomí notáře, pověřeného projednáním pozůstalosti po Radkovi anonymizovano , JUDr. Radku Kulhánkovou, o tom, že se na účtu majetkové podstaty nacházejí uvedené finanční prostředky, aby mohly být předmětem pozůstalostního řízení. Pokud je zdědí dlužnice, jako jediná dědička, budou moci být použity jako mimořádná splátka k rozvržení mezi nezajištěné věřitele. Druhým dědicem, který přichází v úvahu, je Michaela anonymizovano . Nutno poznamenat, že pokud Michaela anonymizovano dědictví po svém otci neodmítne, bude dědit i jeho dluhy, které jsou nyní placeny v rámci oddlužení pouze dlužnicí Radkou anonymizovano .

Poučení:

Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Ústí nad Labem dne 21. února 2018

Mgr. Lucie Hartlová v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Prošková.