KSUL 79 INS 11842/2012-B-21
č. j. KSUL 79 INS 11842/2012-B-21

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Hartlovou v insolvenční věci dlužníka Daniela anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, insolvenční správce Ing. Pavel Tlustý, IČO: 15663426, se sídlem Sládkova 449/22, 405 01 Děčín I., o výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké, panu Štěpánu Ďurčovi, nar. , bytem

II. Soud u d ě l u j e souhlas s tím, aby insolvenční správce Ing. Pavel Tlustý, IČO: 15663426, se sídlem Sládkova 449/22, 405 01 Děčín I., zpeněžil mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka Daniela anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, tento nemovitý majetek: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti-rozestavěná budova stojící na pozemku parc. č. st. 577, vše zapsáno na LV 1919, k. ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov.

za prodejní cenu 35.000,-Kč.

III. Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek:

-majetek bude prodán osobě dlužníku blízké, a to panu Štěpánu Ďurčovi, nar. , bytem , za cenu 35.000,-Kč, -kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s převodem nemovité věci, -kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

IV. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku ad I. zanikají zpeněžením věci.

V. Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetku mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Dne 2.6.2015 byla soudu doručena žádost osoby dlužníku blízké, pana Štěpána Ďurčo, nar. , bytem , o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční správce se k výše zmíněné žádosti vyjádřil dne 4.6.2015, kdy soudu předložil souhlasné stanovisko s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Ke svému podání přiložil i souhlas zajištěného věřitele s tímto postupem. Tento stanovil podmínky prodeje a navrhl, aby byl prodej uskutečněn mimo dražbu, za cenu 35.000,-Kč a aby kupující uhradil daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s převodem nemovité věci.

Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Soud tedy rozhodl tak, jak je ve výroku I. uvedeno a povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké, panu Štěpánu Ďurčo, nar. , bytem

Podle § 286 odst. 1 IZ, lze majetkovou podstatu zpeněžit:

a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, b) prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, c) prodejem majetku mimo dražbu.

Podle ust. § 289 odst. 1 IZ, může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Podle ust. § 289 odst. 2 IZ, lze při prodeji mimo dražbu kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku.

Ve výroku II. a III. tohoto usnesení insolvenční soud uvedl podmínky prodeje mimo dražbu a poučil věřitele podle § 299 odst. 2 IZ o tom, že zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku ad I. zanikají zpeněžením věci.

Ve výroku IV. tohoto usnesení upozornil insolvenční soud podle ust. § 289 odst. 3 IZ na podmínky, za nichž lze v incidenčním sporu napadat platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení mimo dražbu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení lze však do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení podat námitky ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o námitkách rozhodne předseda senátu. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb.).

V Ústí nad Labem dne 20. července 2015

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová