KSUL 77 INS 9203/2009-B-34
KSUL 77 INS 9203/2009-B-34 KSUL 77 INS 9203/2009-P10-4

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem 441 01 Lubenec-Ležky 8, okres Louny, insolvenční správce Ing. Jaroslava Dlabolová, sídlo kanceláře: Révová 3242/3, 100 00 Praha 10, o zrušení rozhodnutí vydaného asistentkou soudce, o změně splátkového kalendáře, o nařízení zvláštního přezkumného jednání a o výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. srpna 2012, č.j. KSUL 77 INS 9203/2012-P10-2, které vydala asistentka soudce, s e z r u š u j e .

II. Výrok II. usnesení ze dne 26. února 2010, č.j. KSUL 77 INS 9203/2009-B-5, ve znění výroku I. usnesení ze dne 4. května 2010, č.j. KSUL 9203/2009-B-14, s e m ě n í takto:

Soud ukládá dlužníkovi, aby po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky, nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce Ing. Jaroslavy Dlabolové, sídlo kanceláře: Révová 3242/3, 100 00 Praha 10, nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to tak, že si insolvenční správce z částky placené dlužníkem ponechá odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč měsíčně navýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty v zákonné výši, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, a zbytek rozdělí mezi nezajištěné věřitele v následujícím poměru:

Poměr č. Nezajištěná uspokojení č.pohl. věř. věřitel pohledávka v% Česká spořitelna, a.s., Mírové náměstí 2, 400 58, 1 1 Ústí nad Labem, IČ 45244782 170.479,41 Kč 22,800 CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 2 2 00, Praha 5, IČ 25085689 194.256,00 Kč 25,979

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4-Michle, IČ 3 3 64948242 20.223,64 Kč 2,705 COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00, 5 5 Praha 5, IČ 27179907 22.336,70 Kč 2,987 Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, 16640, 6 6,7 Dublin, Irsko 124.261,35 Kč 16,619 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 8 7 140 28, Praha 4-Michle, IČ 25672720 198.593,04 Kč 26,560 GE Money Multiservis a.s., Vyskočilova 9 8 1422/1a, 140 28, Praha 4, IČ 49241150 3.831,83 Kč 0,512 ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21, 10 9 České Budějovice, IČ 26764652 13.746,84 Kč 1,838

První splátku je dlužník povinen uhradit věřitelům do 31.3.2010 z příjmů dlužníka vyplacených v průběhu měsíce března 2010 z pracovního poměru u zaměstnavatele Skyport a.s., IČ: 27880176, se sídlem Laglerové 1075/4, 161 00 Praha 6, konkrétně z měsíční mzdy.

III. Částku připadající podle výroku II. tohoto usnesení na uspokojení pohledávky č. P10 věřitele č. 9-ESSOX s.r.o. vyplatí insolvenční správce tomuto věřiteli až po zjištění této jeho pohledávky v rozsahu, který tomuto zjištění odpovídá.

IV. K přezkoumání přihlášky pohledávky č. P10 věřitele č. 9-ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21, České Budějovice, IČ 26764652, s e n a ř i z u j e konání zvláštního přezkumného jednání na den 2.1.2013 v 9:30 hodin do jednací síně č.dveří 48 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem. K nařízenému zvláštnímu přezkumnému jednání se tímto předvolává dlužník a insolvenční správce. Účast dlužníka a insolvenčního správce na zvláštním přezkumném jednání je nezbytně nutná.

V. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby nejpozději do 13.12.2012 předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek určených podle výroku IV. tohoto usnesení ke zvláštnímu přezkumnému jednání tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dní přede dnem konání zvláštního přezkumného jednání. Seznam přihlášených pohledávek musí mít náležitosti uvedené v § 189 insolvenčního zákona a § 11 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení. Ke

zvláštnímu přezkumnému jednání insolvenční správce připraví seznam přihlášených pohledávek, který bude v souladu s § 197 odst. 1 insolvenčního zákona součástí protokolu o přezkumném jednání.

VI. Toto usnesení j e ú č i n n é okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 26. února 2010, č.j.-B-5, insolvenční soud schválil způsob oddlužení dlužníka Jaroslava anonymizovano , plněním splátkového kalendáře (výrok I.) a uložil dlužníku platit nezajištěným věřitelům částky v poměru jejich pohledávek, který určil ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Usnesením ze dne 4. května 2010, č.j. KSUL 9203/2009-B-14 soud změnil splátkový kalendář.

Usnesením ze dne 17. srpna 2012, č.j.-P10-2, které vydala asistentka soudce, soud přihlášku nezajištěné pohledávky č. P10 věřitele č. 9-ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21, České Budějovice, IČ 26764652, ve výši 13.746,84 Kč, odmítl (výrok I. uvedeného usnesení) a rozhodl o tom, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 9-ESSOX s.r.o., v insolvenčním řízení končí (výrok II. uvedeného usnesení). V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že dne 15.1.2010 bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku usnesení o zjištění úpadku dlužníka a že lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku k řádnému přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla nejpozději dne 15.2.2010 doručena k soudu nebo dána k poštovní přepravě. Protože však věřitel č. 9 podal přihlášku pohledávky v celkové výši 13.746,84 opožděně až dne 13.8.2012, soud postupoval podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak je uvedeno výše. Proti tomuto rozhodnutí se věřitel č. 9 včas odvolal a namítal, že přihlášku podal včas, neboť do dnešního dne není v rozporu s § 420 IZ v insolvenčním rejstříku vyznačeno rodné číslo dlužníka, ale pouze jeho datum narození. S ohledem na tuto skutečnost tak lhůta pro podání přihlášky stále běží. Insolvenční soud toto tvrzení odvolatele ověřil a zjistil, že skutečně v insolvenčním rejstříku rodné číslo dlužníka uvedeno nebylo.

Soud prvního stupně odvolání přezkoumal a dospěl k závěru, že přihláška pohledávky věřitele č. 9 byla podána včas. Soud vycházel z judikatury Vrchního soudu v Praze, a to z usnesení ze dne 19.1.2011, sp.zn. KSPL 20 INS 4784/2010 2 VSPH 1013/2010-P, které je k dispozici v elektronické podobě v insolvenčním rejstříku a na jehož odůvodnění insolvenční soud pro stručnost odkazuje. Lhůta k podání přihlášky pohledávky počne běžet jedině za předpokladu, že by informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna, tak aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání. To se však v dané věci nestalo a lhůta stanovená k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku v důsledku tohoto pochybení insolvenčního soudu dosud odvolateli běžet nepočala.

Samosoudce proto odvolání věřitele č. 9 v plném rozsahu vyhověl a usnesení asistentky soudce, kterým byla přihláška tohoto věřitele odmítnuta, zrušil (výrok I.).

Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky č. P10 dosud nebyla přezkoumána, nařídil insolvenční soud k jejímu přezkumu zvláštní přezkumné jednání (výrok IV.). Výrokem V. soud v rámci výkonu dohlédací činnosti stanovil insolvenčnímu správci lhůtu k předložení seznamu přihlášených pohledávek k nařízenému zvláštnímu přezkumnému jednání tak, aby mohla být splněna lhůta podle § 189 odst. 3 IZ.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem insolvenční soud výrokem II. tohoto usnesení změnil poměr uspokojování pohledávek jednotlivých nezajištěných věřitelů dlužníka, neboť přihláškou pohledávky č. P10 byla přihlášena nezajištěná pohledávka.

S ohledem na to, že pohledávka věřitele č. 9 dosud nebyla přezkoumána, soud výrokem III. uložil insolvenčnímu správci, aby do okamžiku zjištění této pohledávky nevyplácel tomuto věřiteli splátky podle výroku II. tohoto usnesení. Částky připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení jeho pohledávky vyplatí insolvenční správce tomuto věřiteli až po jejím zjištění v rozsahu, který bude tomuto zjištění odpovídat, a to v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 IZ.

Účinnost tohoto usnesení nastává okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok VI.).

P o u č e n í : Proti výrokům I. a II. tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. V případě adresátů, kterým je toto usnesení doručováno zvláštním způsobem, začíná běžet lhůta k podání odvolání ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 IZ). Proti výroku II. může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Proti výrokům III., IV., V. a VI. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ). Účast dlužníka a insolvenčního správce na zvláštním přezkumném jednání je nezbytně nutná (§ 190 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 30. října 2012 JUDr. Tomáš Zadražil v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Máčková