KSUL 77 INS 8836/2012
Tele mzhodnuií nabylo právní mocí

.zlí-.7.26773 eine

-I-

KSUL 77 INS 8836/2012

,r g. 77 ICm 2530/2012-12

.7,-v _-,squr 2:-"* 'r-a 4.514.551?? men osu . ,-/ 1/7 _ ,Kg/Káča

492 I. L " iłłiiľľ'łl'ľuw'fLHI-EDČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem .TU Dr. Tomäem Zadražilem vprávní včci žalobce Mgr. et Mgr. Milana Svobody, sídlo kanceläe: Na Hrázi 195/13a, 405 02 Dččín VIII, insolvenčního správce dlužníka Libora anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplická 385/104, 405 02 Dččín, proti žalovane'rnu Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s., IČO: 25013891, se sídlem Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, zastoupenámu JUDr. Janem Kačerern, advokátem se sídlem Zdíkov 185, 384 72 Zdíkov, o popření vykonatelnépohledávky, rozsudkem pro uznání,

II.

III. takto:

Určuje se, že žalovaný věřitel č. 11 spřihláškou pohledávky č. P16 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 77 [NS 8836/2012 n e m á za dlužníkeln Liborem Kozlíkem, anonymizovano , trvale bytem Teplická 385/104, 405 02 Děčín, pohledávku ve výši 4.800,-Kč z titulu nákladů právního zastoupeni při provádění exekuce.

Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Soud ukládá žalovanému, aby do 3 dnů od právní mocí tohoto rozsudku zaplatil soudní poplatek za návrh na zahájení řízení, který činí podle položky 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků 5.000,-Kč, a to bud* v koleích, nebo na účet soudu č. 3703-302441110710, variabilní symbol 7750253012.

77 ICm 25 3012012

Odůvodněnü

Žalobou podanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 29.8.2012 se insolvenční správce dlužníka Libora anonymizovano jako žalobce domáhal proti žalovanému věřiteli určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného, uvedená ve výroku I. tohoto rozsudku, kterou při přezkumném jednání popřel, není pohledávkou po právu z důvodu, že nevznikla.

Žalovaný sdělil, že uznává nárok uplatněný v žalobě.

Žalovaný tedy v průběhu řízení uznal nárok, který je proti němu žalobou uplatňován.

Podle § 153a odst. 1 věta první, odst. 2, odst. 4 o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonné podmínky § 153a odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., když povaha dané věci připouští uzavření soudního smíru a rozsudek pro uznání není v rozporu s právními předpisy, rozhodl soud rozsudkem pro uznání, kterým žalobě v plném rozsahu vyhověl (výrok I.).

V souladu s § 153a odst. 4 o.s.ř. soud jednání nenařizoval.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a contrario, nebot ve věci zcela úspěšnému žalobci žádné náklady řízení nevznikly. Soud proto žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal (výrok II.).

Žalující insolvenční správce, který je podle § 11 odst. 2 písm. q) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od soudních poplatků, byl ve věci zcela úspěšný. Soud proto podle § 2 odst. 3, § 4 odst. 1 písm. i) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit soudní poplatek podle položky 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků (výrok III.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, a z důvodu, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

Nebude-li ve stanovené lhůtě soudní poplatek zaplacen, soud přistoupí k vymáhání poplatku.

If 1L×IIl LJJUÍÁUIÁ

Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

V Ústí nad Labem dne 27. února 2013 JUDr. Tomáš Zadražil v.r. samosoudce Za správnost vyhotrřvení:

Lucie Macíková / .