KSUL 77 INS 7514/2010
KSUL 77 INS 7514/2010-ď/ 771cm 1300/2010-9ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudeem JUDr. Tomášem Zadražilem v právní věci žalobce Mgr. et Mgr. Milana Svobody., se sídlem Na Hrázi 195/ 13a. 405 02 Děčín VIII, insolvenčního správce dlužníka Ondřeje anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Dráždíanská 6, 405 02 Děčín XVI, proti žalovaněmu Statutární město Děčín. IČO: 00261238, Mírová náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, o popření vykonatelne" pohledávky, rozsudkem pro uznání, takto:

I. Určuje se, že žalovaný věřitel č. l s přihláěkou pohledávky č. l v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn.n e m á za dlužníkem Ondřejem Dolánkem, anonymizovano , trvale bytem Drážďanská 6, 405 02 Děčín XVI, pohledávku ve výši 250,-Kč příznanou mu vykonatelným platebním výměrem Magistrátu města Děčín č. 161'22672/06 na zvýšení místního poplatku ze dne 18.2.2009 č.j. OE/20337/2009/Seh přihlášenou jako příslušenství pohledávky č. 4 a pohledávku ve výší 250,-Kč přiznanou mu vykonatelným platebním výměrem Magistrátu města Děčín č. 161'22672/07 na zvýšení místního poplatku ze dne 18.2.2009 č.j. OE/20344/2009/Seh přihlášenou jako příslušenství pohledávky č. 5.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnčnh

Žalobou podanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 27.9.2010 se insolvenční Správce dlužníka Ondřeje anonymizovano jako žalobce domáhal proti žalovanému věřiteli určení, že vykonatelné pohledávky žalovaného, uvedené ve výroku I. tohoto rozsudku, které při přezkumném jednání konaném dne 1.9.2010 popřel, nejsou pohledávkami po právu, s tím, že se jedná o pohledávky z titulu mimosmluvních sankcí pcstihujících majetek dlužníka podle § 170 písm. d) insolvenčního zákona, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Žalovaný sdělil, že souhlasí s popřením vykonatelné pohledávky č. 4 a 5 uplatněné v insolvenčním řízení KSUL 77 lNS 7514./2010 dlužníka Ondřeje anonymizovano . Žalovaný zároveň uvedl, že souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání.

Vyjádření žalovaněho soud podle jeho obsahu posoudil jako uznání nároku, který je proti němu žalobou uplatňován.

Podle § 153a odst. 1 věta první, odst. 2, odst. 4 o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonné podmínky § 153a odst. l a odst. 2 o.s.ř., když povaha daně věci připouští uzavření soudního smíru a rozsudek pro uznání není v rozporu s právními předpisy, rozhodl soud rozsudkem pro uznání, kterým žalobě v plném rozsahu vyhověl (výrok I.).

V souladu s § 153a odst. 4 o.s.ř. soud jednání nenařizoval.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. l o.s.ř. a contrario, neboť ve věci zcela úspěšnému žalobci žádné náklady řízení nevznikly. Soud proto žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Kraj ského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, a z důvodu, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 29. prosince 2010 JUDr. Tomáš Zadražil v. r. samosoudceZa správnost vyhotovení: 5,1. Martlna Strohová ji; 7,. _;_ pára ,' .. u MJ, I' !22:11: a ůmąl'-:ł i ..-M