KSUL 77 INS 6064/2012-B-16
KSUL 77 INS 6064/2012-B-16 KSUL 77 INS 6064/2012-P1-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v insolvenční věci dlužníka P. a I.S. s.r.o., IČO: 25027069, se sídlem Hilarova 1, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce insolvence JP v.o.s., IČO: 28742796, sídlo kanceláře: Wagnerova 394, 403 21 Ústí n. L., o zrušení rozhodnutí vydaného asistentkou soudce, o nařízení zvláštního přezkumného jednání a o výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. září 2012, č.j. KSUL 77 INS 6064/2012-P1-2, které vydala asistentka soudce, s e z r u š u j e .

II. K přezkoumání přihlášky pohledávky č. P1 věřitele č. 1-ELBEN-stavby, s.r.o. v likvidaci, Žižkova 722/67, 400 01, Ústí nad Labem, IČO: 25039920, se n a ř i z u j e konání zvláštního přezkumného jednání na den 19.12.2012 v 8:00 hodin do jednací síně č.dveří 48 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem. K nařízenému zvláštnímu přezkumnému jednání se tímto předvolává dlužník a insolvenční správce. Účast dlužníka a insolvenčního správce na zvláštním přezkumném jednání je nezbytně nutná.

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby nejpozději do 30.11.2012 předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek určených podle výroku II. tohoto usnesení ke zvláštnímu přezkumnému jednání tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dní přede dnem konání zvláštního přezkumného jednání. Seznam přihlášených pohledávek musí mít náležitosti uvedené v § 189 insolvenčního zákona a § 11 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení. Ke zvláštnímu přezkumnému jednání insolvenční správce připraví seznam přihlášených pohledávek, který bude v souladu s § 197 odst. 1 insolvenčního zákona součástí protokolu o přezkumném jednání.

IV. Podle § 214 odst. 1 insolvenčního zákona, za účelem výslechu osoby jednající za dlužníka a jejího prohlášení o majetku dlužníka, insolvenční soud n a ř i z u j e jednání na den 19.12.2012 v 8:10 hodin u podepsaného soudu v jednací síni č.dv. 48 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

Účelem výslechu osoby jednající za dlužníka je vyjádření se ke zjištěním insolvenčního správce učiněným při zjišťování majetkové podstaty a její prohlášení o majetku dlužníka podle § 214 a násl. insolvenčního zákona.

K tomuto jednání se tímto předvolává:

-osoba jednající za dlužníka (jednatel dlužníka): Petr Žubretovský, nar. 21.6.1968, Ústí nad Labem, Chuderov 58, PSČ 400 02,

-insolvenční správce: insolvence JP v.o.s., IČO: 28742796, sídlo kanceláře: Wagnerova 394, 403 21 Ústí n. L.,

-prozatímní věřitelský výbor: -věřitel č. 1-ELBEN-stavby, s.r.o. v likvidaci, Žižkova 722/67, 400 01, Ústí nad Labem, IČ 25039920, -věřitel č. 2-Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Kodaňská 1441/46, 101 00, Praha 10, IČ 47114304, -věřitel č. 3-Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07, Praha, IČ 45317054.

V. Podle § 214 insolvenčního zákona insolvenční soud v y z ý v á osobu jednající za dlužníka, jednatele dlužníka, Petra Žubretovského, nar. 21.6.1968, Ústí nad Labem, Chuderov 58, PSČ 400 02, aby nejpozději při jednání dne 19.12.2012 soudu předložil prohlášení o majetku dlužníka.

V prohlášení o majetku dlužníka je předvolaný povinen uvést a) plátce mzdy dlužníka nebo jiného jeho příjmu postižitelného srážkami ze mzdy a výši této pohledávky, b) banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva, u kterých má dlužník účty, výši pohledávek a čísla účtů, c) dlužníky, u nichž má dlužník jiné peněžité pohledávky, důvod a výši těchto pohledávek, d) osoby, vůči nimž má dlužník jiná majetková práva nebo majetkové hodnoty, jejich důvod a hodnotu,

e) movité věci dlužníka nebo spoluvlastnický podíl na nich, a kde, popřípadě u koho se nacházejí; totéž platí o vkladních knížkách, vkladních listech a jiných formách vkladů, akciích, směnkách, šecích nebo jiných listinných cenných papírech anebo o jiných listinách, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, jakož i o zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírech dlužníka, f) nemovitosti dlužníka nebo spoluvlastnický podíl na nich, g) podnik dlužníka a jeho části, a kde se nachází, h) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu.

Fyzická osoba přitom musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Stát musí být označen příslušnou organizační složkou státu.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 4. května 2012, č.j.-A-11, Krajský soud v Ústí nad Labem, jako soud insolvenční, mimo jiné, zjistil úpadek dlužníka P. a I.S. s.r.o., IČO: 25027069, se sídlem Hilarova 1, 400 01 Ústí nad Labem (výrok I.), ustanovil insolvenčního správce (výrok II.), prohlásil na majetek dlužníka konkurs, rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný konkurs (výroky III. a IV.) a nařídil první přezkumné jednání a schůzi věřitelů na den 4.7.2012 (výrok IX.). Toto usnesení nabylo právní moci ve výrocích I., III. až XIV. dne 4.5.2012 a ve výroku II. dne 30.5.2012.

Dne 4.7.2012 se u Krajského soudu v Ústí nad Labem konalo první přezkumné jednání a schůze věřitelů. Na přezkumném jednání se nepřezkoumávala přihláška pohledávky č. P1 věřitele 1-ELBEN-stavby, s.r.o. v likvidaci, neboť insolvenční správce na základě prvotního přezkoumání přihlášky pohledávky věřitele č. 1 zjistil, že ji nelze pro její vady a neúplnost přezkoumat, proto výzvou ze dne 14.6.2012 insolvenční správce v souladu s ustanovením § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, vyzval výše uvedeného věřitele, aby svou přihlášku pohledávky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy opravil a doplnil. Současně jej poučil, jak je nutné opravu a doplnění provést, a upozornil jej i na skutečnost, že přihlášky pohledávek, které nejsou ve stanovené lhůtě řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží (§ 188 odst. 2 IZ). Insolvenční správce ve své výzvě k doplnění přihlášky vytkl věřiteli, že v jeho přihlášce nebyly připojeny zákonem požadované přílohy.

Usnesením ze dne ze dne 13. září 2012, č.j.-P1-2, které vydala asistentka soudce, soud přihlášku č. P1 věřitele č. 1-ELBEN-stavby, s.r.o. v likvidaci, Žižkova 722/67, 400 01, Ústí nad Labem, IČ 25039920, ve výši 950.790,-Kč, odmítl (výrok II. uvedeného usnesení) a rozhodl o tom, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 1-ELBEN-stavby, s.r.o. v likvidaci v insolvenčním řízení končí (výrok III. uvedeného usnesení). Vycházel tak ze skutečnosti, že věřitel č. 1 na výzvu insolvenčního správce nereagoval a svou přihlášku č. 1 ve lhůtě nedoplnil. Proti tomuto rozhodnutí se věřitel č. 1 včas odvolal.

Soud prvního stupně odvolání přezkoumal, dospěl k závěru, že přihláška pohledávky věřitele č. 1 nemá vady, pro které ji nelze přezkoumat, proto nepodléhá ustanovení § 188 odst. 2 IZ. Soud vycházel z judikatury Vrchního soudu v Praze, a to z usnesení ze dne 15.7.2008, sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008 1 VSPH 94/2008-P, které je k dispozici v elektronické podobě v insolvenčním rejstříku a na jehož odůvodnění insolvenční soud pro stručnost odkazuje. Postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže. Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 193 a násl. IZ ji popře.

Samosoudce proto odvolání věřitele č. 1 v plném rozsahu vyhověl a usnesení asistentky soudce, kterým byla přihláška tohoto věřitele odmítnuta, zrušil (výrok I.).

Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky č. P1 dosud nebyla přezkoumána, nařídil insolvenční soud k jejímu přezkumu zvláštní přezkumné jednání (výrok II.). Výrokem III. soud v rámci výkonu dohlédací činnosti stanovil insolvenčnímu správci lhůtu k předložení seznamu přihlášených pohledávek k nařízenému zvláštnímu přezkumnému jednání tak, aby mohla být splněna lhůta podle § 189 odst. 3 IZ.

Podle § 214 odst. 1, odst. 2 IZ, insolvenční soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předvolat dlužníka nebo osoby jednající za dlužníka k výslechu a vyzvat je k prohlášení o majetku. Předvolání k prohlášení o majetku musí obsahovat účel výslechu a poučení o následcích odmítnutí prohlášení nebo uvedení nepravdivých, neúplných nebo hrubě zkreslujících údajů. Předvolání se doručuje předvolanému do vlastních rukou, a to nejméně 10 dnů před výslechem. Předvolaný je povinen dostavit se k insolvenčnímu soudu osobně. Jestliže se nedostaví bez včasné a důvodné omluvy, bude předveden; o tom musí být předvolaný poučen.

Podáním ze dne 5.9.2012 (č.l. B-15 ins.spisu) insolvenční správce navrhl insolvenčnímu soudu předvolání jednatele dlužníka k výslechu a k prohlášení o majetku podle § 214 IZ. Insolvenční soud návrh insolvenčního správce shledal důvodným a proto jednatele dlužníka předvolal k výslechu a vyzval jej k prohlášení o majetku dlužníka (výroky IV. a V.).

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. V případě adresátů, kterým je toto usnesení doručováno zvláštním způsobem, začíná běžet lhůta k podání odvolání ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 IZ). Proti výrokům II., III., IV. a V. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ). Účast dlužníka a insolvenčního správce na zvláštním přezkumném jednání je nezbytně nutná (§ 190 odst. 2 IZ).

Poučení pro předvolané účastníky k jednání nařízenému výrokem IV.: Předvolaný jednatel dlužníka (osoba jednající za dlužníka) Petr Žubretovský, nar. 21.6.1968, Ústí nad Labem, Chuderov 58, PSČ 400 02, je povinen dostavit se k insolvenčnímu soudu osobně (§ 214 odst. 2 IZ). Nedostaví-li se osoba jednající za dlužníka bez včasné a důvodné omluvy, bude předvedena (§ 214 odst. 2 IZ). K jednání s sebou přineste toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti. Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání soudu pracovní volno bez náhrady mzdy. V případě odmítnutí prohlášení o majetku nebo uvedení nepravdivých, neúplných nebo hrubě zkreslujících údajů, nebo v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti insolvenčnímu správci se osoba jednající za dlužníka vystavuje nebezpečí trestního stíhání pro trestné činy poškození věřitele podle § 222 trestního zákoníku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 225 trestního zákoníku, nebo jiný obdobný trestný čin. Podle § 225 trestního zákoníku, kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

V Ústí nad Labem dne 3. října 2012 JUDr. Tomáš Zadražil v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Macíková