KSUL 77 INS 6025/2014-B-65
KSUL 77 INS 6025/2014-B-65

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v insolvenční věci dlužníka manželů Miloslava anonymizovano , anonymizovano , a Martiny anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Mladé gardy 2789/9, 434 01 Most, oba korespondenční adresa: Budovatelů 964/2365, 434 01 Most, insolvenční správce JUDr. Břetislav Koman, IČO 11200138, se sídlem Bubenská 328/25, 170 00 Praha 7, o námitkách insolvenčního správce proti usnesení vydanému asistentem soudce č.j. KSUL 77 INS 6025/2014-B-60, ze dne 16.5.2017, a o výkonu dohlédací činnosti soudu,

takto:

I. Výrok usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.: KSUL 77 INS 6025/2014-B-60, ze dne 16.5.2017, vydaný asistentem soudce Mgr. Ladislavem Drábkem, s e m ě n í t a k , že se insolvenční správce vyzývá, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil přepracovaný návrh rozvrhového usnesení, v němž zohlední: a) že došlo dle pravomocného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.: -P12-4, ze dne 2.11.2016 k převodu dílčího nároku č. 2 vyplývajícího z přihlášky č. P12 na věřitele č. 20; b) změnu právní formy věřitele č. 14.

II. Soud o odměně insolvenčního správce s nárokem za období od schválení konečné zprávy rozhodne současně s rozhodnutím o návrhu na vydání rozvrhového usnesení opraveném v souladu s výrokem I. tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j.:-B-60, ze dne 16.5.2017, vydaným asistentem soudce Mgr. Ladislavem Drábkem, byl insolvenční správce vyzván, aby do 3 dnů od právní moci uvedeného usnesení přepracoval návrh rozvrhového usnesení, neboť je v něm požadováno přiznání odměny insolvenčnímu správci z dodatečného zpeněžení, k němuž došlo po schválení konečné zprávy. Z napadeného usnesení vyplývá, že odměnu lze vyúčtovat pouze současně s předložením konečné isir.justi ce.cz zprávy a pouze v rámci jejího projednání ji lze přiznat. Rozhodnutí bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 25.5.2017.

Proti tomuto rozhodnutí podal insolvenční správce v zákonné lhůtě dne 30.5.2017 včasné námitky. V nich odkázal na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, podle níž má insolvenční správce nárok na přiznání odměny i po schválení konečné zprávy, pokud se tato odměna týká činnosti správce, která nastala až po schválení konečné zprávy. Správce uvedl, že má-li být výtěžek získaný po schválení konečné zprávy vydán věřitelům, přičemž nevidí důvodu, proč by k tomu nemělo dojít, pak mu z tohoto výtěžku náleží nárok na odměnu. Následně dne 3.11.2017 doplnil své námitky tak, že by soud měl společně s rozvrhovým usnesením rozhodnout o odměně insolvenčního správce za období od podání konečné zprávy do předložení návrhu na rozvrhové usnesení. Z uvedených námitek tedy vyplývá, že insolvenční správce se domáhá zrušení námitkami napadeného usnesení.

Proti rozhodnutí vydanému asistentem soudce, proti němuž není v občanském soudním řízení (rovněž dle ust. § 7 IZ i v insolvenčním řízení) možno podat odvolání, lze dle ust. § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve spojení s ust. § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, podat námitky. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Podle ust. § 36d odst. 2 občanského soudního řádu, v případech, kdy podle zákona jedná a rozhoduje samosoudce, příslušejí mu práva a povinnosti předsedy senátu. Podle § 12 odst. 1 IZ jedná a rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech v prvním stupni jediný soudce (samosoudce).

Samosoudce insolvenčního soudu přezkoumal námitkami napadené rozhodnutí asistenta soudce č.j.:-B-60, ze dne 16.5.2017, a dospěl k názoru, že námitky jsou důvodné.

Jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 32254/2013, 4 VSPH 1749/2017-B-52, ze dne 27.10.2017, i po pravomocném schválení konečné zprávy mohou nastat situace, kdy správce bude právem žádat další odměnu nebo náhradu hotových výdajů. Mezi takovéto případy patří i situace, kdy dojde k získání dalších příjmů do majetkové podstaty dlužníka po podání konečné zprávy, které budou rozdělovány v rámci rozvrhového usnesení. Správci náleží odměna i z těchto příjmů.

Ve světle uvedených závěrů proto námitkami napadené usnesení neobstojí, pokud důvodem jeho vydání je snaha vyloučit možnost insolvenčního správce uplatnit další odměnu, na níž vznikl nárok až po schválení konečné zprávy. Přesto však soud nemohl přistoupit k vydání rozvrhového usnesení a rozhodnutí o další odměně insolvenčního správce, protože poslední verze návrhu na vydání rozvrhového usnesení předložená insolvenčním správcem v rámci jeho podání na č.l. B-64 ins. spisu má jiné vady. V uvedeném návrhu není zohledněno, že v průběhu insolvenčního řízení došlo postupem dle § 18 IZ k převodu dílčího nároku č. 2 ve výši 6.180,-Kč vyplývajícího z přihlášky č.

P12 z věřitele č. 10 Raiffeisenbank a.s. na věřitele č. 20 Tomitrela s.r.o., a dále že věřitel č. 14 změnil v mezidobí právní formu na akciovou společnost. Z tohoto důvodu proto soudu nezbylo nic jiného, než změnit námitkami napadené usnesení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Po doplnění a aktualizaci návrhu na vydání rozvrhového usnesení v souladu s výrokem I., soud pak vydá rozvrhové usnesení současně s rozhodnutím o odměně insolvenčního správce za období od schválení konečné zprávy do podání takto aktualizovaného návrhu na vydání rozvrhového usnesení (výrok II).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 9 odst. 2 věta poslední zák. č. 121/2008 Sb.).

V Ústí nad Labem dne 15. prosince 2017

Mgr. Vratislav Morvay, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Monika Francová