KSUL 77 INS 5734/2010


?oi-o sosžoešnsí; ina-1229;; masek KSUL 77 INS 5734/2010 cín-e .ČZ / 77 ICm 1741/2010-23 1' r r ' ..unii 1. .W '5.14 ru:: pou?, iäriiieiäesiä'lů ::'HJĚLĚLŠ e; skin H1 . J 14,9 . svá/?7 a ze,

I. "l' utililniii a a H-łfráłubjliúkáf'lúüł łlůllłllľf'łtl ii §-fuq'-ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem J UDr. Tomášem Zadražilem v právní včei žalobce Ing. Jana Klášterského, se sídlem Boženy Nčmeove' 2971, 470 01 Česká Lípa, ínsolvenčního správce dlužníka KONUS, SpOl. s r.o., IČO: 63077469, se sídlem Masarykova 128, 411 56 Bohušoviee nad Ohří, proti žalovanému Ing. Pavlu Tomášovi, IČO: 14972034, místem podnikání Kpt. Stránskeho 959/39, 19s 00 Praha 9, zastoupene'mu Mgr. Ing. Václavem Králem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, o určení, že pohledávky věřitele nejsou pohledávkami zajištěnýmí, takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalovaného za dlužníkem KONUS, spol. s r.o., IČO: 63077469, se sídlem Masarykova 123, 411 56 Bohušovíee nad Ohří, přiznané vykonatełnými rozsudky Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 26 ECm 27/2010-25, 26 ECm 28/2010-25 a 26 ECm 29/2010-25 a vykonatelným rozsudkem Okresního soudu vLítomčříeíeh č.j. 30 EC 467/2010-16, v celkové výši 92459034 Kč, n e j s o u pohledávkami zajíštčnýmí majetkem, který náleží do ma jetkove' podstaty.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 18.11.2010 se insolvenční správce dlužníka KONUS, spol. s no. jako žalobce domáhal proti žalovane'mu věřiteli

I I 1.4111 .L !LÍIILUIU určení, že pohledávky žalovaného, přihlášené v celkové výši 924.590,84 Kč, nejsou pohledávkami zajištěnými. Žalobce tvrdil, že žalovaný do insolvenčního řízení přihlásil vykonatelné a zajištěné pohledávky. Žalobce tvrdil, že žalovanému právo na uspokojení ze zajištění nevzniklo s ohledem na § 109 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a pohledávky žalovaného proto nejsou pohledávkami zajištěnýrni. Žalobce uváděl, že z tohoto důvodu při přezkumném jednání popřel právo žalovaného na uspokojení jeho pohledávek ze zajištění, neboť exekutorské zástavní právo k zajištění pohledávek žalovaného na nemovitostech dlužníka bylo zřízeno až poté, co nastaly účinky spoj ené se zahájením insolvenčního řízení, tedy v roZporu s § 109 IZ.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Žalovaný tvrdil, že ani po zahájení insolvenčního řízení není vyloučeno zajistit svou pohledávku pro případ, že dlužník neuhradí dlužnou částku. Žalovaný tvrdil, že exekutorské zástavní právo bylo na dlužníkových nemovitostech zřízeno po právu a nikoli v rozporu s § 109 IZ, nebot zřízení exekutorského zástavního práva, ke kterému došlo po zahájení insolvenčního řízení, není výkonem exekuce, ale jedná se toliko o zajištění věřitelových nároků, které nutně musí předcházet výkonu rozhodnutí či exekucí prodejem zástavy. Žalovaný tvrdil, že takové zajištění pohledávky není výkonem exekuce a není tedy § 109 IZ vyloučeno.

V řízení byly prokázány následující skutečnosti:

Insolvenční řízení dlužníka KONUS, spol. s r.o., IČO: 63077469, se sídlem Masarykova 128, 411 56 Bohušovice nad Ohří, bylo zahájeno věřitelským insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 26.5.2010 (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků). Vyhláška ze dne 26.5.2010, č.j. KSUL '77 lNS 5734/2010-A-3, kterou bylo oznámeno zahájení tohoto insolvenčního řízení, byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 26.5.2010 v 11:23 hodin (skutečnost známá soudu z jeho činnosti).

Rozsudkem ze dne 7.6.2010, č.j. 30 EC 467/2010nl6, Okresní soud v Litoměřicích uložil žalovanému, nynějšímu dlužníku, KONUS spol. s r.o., povinnost zaplatit žalobci, nynějšímu věřiteli č. 30 Ing. Pavlu Tomášovi, částku 29.212,-Kč súrokem Zprodlení a náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků).

Rozsudkem ze dne 30.6.2010, č.j. 26 ECm 27/2010-25, který nabyl právní moci dne 5.3.2010, Krajský soud v Ústí nad Labem uložil žalovanému, nynějšímu dlužníku, KONUS spol. s r.o. povinnost zaplatit žalobcí, nynějšímu věřiteli ě. 30 Ing. Pavlu Tomášovi, částku 152.600,-Kč s úroky z prodlení a náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků). Rozsudkem ze dne 30.6.2010, č.j. 26 ECm 28/2010-25, který nabyl právní moci dne 5.8.2010, Krajský soud v Ústí nad Labem uložil žalovanému, nynějšímu dlužníku, KONUS spol. s r.o. povinnost zaplatit žalobci, nyněj šímu věřiteli č. 30 Ing. Pavlu Tomášovi, částku 152.600,-Kč s úroky z prodlení a náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků). Rozsudkem ze dne 30.6.2010, ě.j. 26 ECm 29/2010-25, který nabyl právní moci dne 5.8.2010, Krajský

.Í í' !bill J. IFI'IILUIU soud v Ústí nad Labem uložil žalovanému, nynějšímu dlužníku, KONUS spol. s r.o. povinnost zaplatit žalobci, nynějšímu věřiteli č. 30 Ing. Pavlu Tomášovi, částku 374.960; Kč s úroky z prodlení a náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků).

Dne 5.8.2010 vydal Okresní soud vLitoměřících pod č.j. 16 EXE 7600/2010-12 usnesení, kterým na základě shora uvedeného pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích nařídil exekuci proti povinnému KONUS spol. s r.o. a provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu, exekutorský úřad Přerov (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků). JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor se sídlem exekutorského úřadu Přerov, vydal dne 27.8.2010 exekuční příkaz č.j. 103 Ex 26065/ 10-12, kterým na základě tohoto usnesení Okresního soudu v Litoměřicích a s poukazem na § 69a exekučního řádu a § 338b a násl. o.s.ř. rozhodl za účelem uspokojení pohledávky oprávněnému žalovanému věřiteli Ing. Pavlu Tomášovi o provedení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech povinného KONUS SpOl. s r.o. v katastrálním území Bohušovice nad Ohří, které uvedl žalovaný věřitel v přihlášce pohledávky, jak jsou uvedeny níže, a to se vším co k těmto nemovitostem patří (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků).

Dne 30.8.2010 vydal Okresní soud vLitoměřicích pod č.j. 16 EXE 78851'2010-14 usnesení, kterým na základě výše uvedených pravomocných a vykonatelných rozsudků Krajského soudu v Ústí nad Labem nařídil exekuci proti povinnému KONUS spol. s r.o. a provedením exekuce pověřil soudního exekutora J UDr. Tomáše Vránu, exekutorský úřad Přerov (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků). JU Dr. Tomáš Vrána, soudní exekutor se sídlem exekutorského úřadu Přerov, vydal dne 6.9.2010 exekuční příkaz č.j. 103 Ex 31140710-11, kterým na základě tohoto usnesení Okresního soudu v Litoměřicích rozhodl za účelem uspokojení pohledávky oprávněnému žalovanému věřiteli Ing. Pavlu Tomášovi a s poukazem na § 69a exekučního řádu a § 338b a násl. o.s.ř. o provedení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech povinného KONUS spol. s r.o. v katastrálním území Bohušovice nad Ohří, které uvedl žalovaný v přihlášce pohledávky, jak jsou uvedeny níže, a to se vším co k těmto nemovitostem patří (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků).

Úpadek dlužníka KONUS, spol. s r.o. byl zjištěn usnesením Kraj ského soudu v Ústí nad Labem, jako soudu insolvenčního, ze dne 9.9.2010, č.j.-A~31, kterým byl zároveň insolvenčním správcem ustanoven žalobce a kterým bylo nařízeno konání přezkumného jednání na den 22.10.2010. Toto usnesení nabylo právní moci dne 9.9.2010 a ve výroku o ustanovení insolvenčního správce dne 2.10.2010 (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků).

Žalovaný Ing. Pavel Tomáš jako věřitel č. 30 přihláškou pohledávky č. 30, doručenou insolvenčnímu soudu dne 4.10.2010, přihlásil 4 dílčí pohledávky jako pohledávky zajištěné majetkem dlužníka vcelkové výši 924.590,84 Kč vzniklé ztitulu neuhrazení faktur č. 10907790, 10907791, 10908625 a částečného neuhrazení faktury č. 10907062, přičemž

.Í I .1.151.111 .l .f'ľLfLu-ULU všechny dílčí pohledávky přihlásil jako vykonatelné podle rozsudků Kraj ského soudu v Ústí nad Labem č.j. 26 ECm 27/2010-25, 26 ECm 28/2010-25 a 26 ECm 29/2010-25 a podle rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 30 EC 467/2010-16. Žalovaný věřitel tyto pohledávky přihlásil jako zajištěné majetkem dlužníka, a to pozemky parc. č. st.1 19, 308, 372, 580/1, 580/5, 580/6 a 581/1 a budovami č.p./č.e. 128 na parc. č. st.119 a budovami bez č.p./č.e. na parc. č. 308 a na parc. č. st. 372, vše na listu vlastnictví č. 565 pro obec Bohušovice nad Ohří, a to na základě exekutorského zástavního práva zřízeného exekučním příkazem č. 103 Ex 31140/10-11 a na základě exekutorského zástavního práva zřízeného exekučním příkazem č. 103 Ex 26065/10-12 (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků).

Při přezkumném jednání konaném dne 22.10.2010 insolvenční správce a dlužník shodně popřeli pořadí přihlášené pohledávky žalovaného, a to právo na její uspokojení ze zajištění, přičemž pohledávku žalovaného věřitele č. 30 uznali v plné výši 924.590,84 Kč jako vykonatelnou a nezajištěnou. Insolvenční správce přitom své popření odůvodnil tím, že návrh na zahájení řízení ke vzniku zajištění byl podán až po zahájení insolvenčního řízení a zástavní právo nebylo zapsáno do katastru nemovitostí (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků).

Na majetek dlužníka KONUS spol. s r.o. byl prohlášen konkurs usnesením ze dne 22.10.2010, č.j.-B-8, které nabylo právní moci dne 23.11.2010 (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků).

Insolvenční správce zapsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka KONUS spol. s r.o. také výše uvedené nemovitosti dlužníka v katastrálním území Bohušovice nad OMí, které žalovaný v přihlášce pohledávky uvedl jako dlužníkův majetek zajišťující jeho pohledávky (skutečnost známá soudu z jeho činnosti).

Insolvenční správce podal žalobu proti žalovanému věřiteli č. 30 do podatelny Kraj ského soudu v Ústí nad Labem dne 18.11.2010 (zjištěno ze shodných tvrzení účastníků).

Provedené důkazy soud hodnotil postupem podle § 132 o.s.ř., tedy podle své úvahy, každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájenmé souvislostí. Potřeba provedení jiných důkazů nevyšla v řízení najevo.

Přezkumné jednání se konalo dne 22.10.2010 a insolvenční správce žalobu proti žalovanému věřiteli doručil do podatelny Kraj ského soudu v Ustí nad Labem dne 18.1 1.2010. Zaloba tedy byla podána včas.

Podle § 2 písm. g) IZ, se pro účely insolvenčního zákona rozumí zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajištiovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.

J' I lLJUJ. .I. ! łIILUJ.

Podle § 109 odst. 1 písm. b), písm. c) IZ, se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení, c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle § 109 odst. 4 IZ, účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.

Způsoby provedení exekuce jsou upraveny v Hlavě IV. nazvané Způsoby provedení exekuce zákona č. 120/'2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád).

Podle § 58 odst. 1 věta první exekučního řádu, exekucí lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně.

Podle § 59 odst. l exekučního řádu, exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, b) přikázáním pohledávky, c) prodejem movitých věcí a nemovitostí, d) prodejem podniku, e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.

Podle § 69a odst. 1, odst. 2 exekučního řádu, je-li to účelné pro provedení exekuce, může exekutor na nemovitostech povinného zřídit exekutorské zástavní právo (odst. 1). Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech (odst. 2).

Soud učinil následující závěr o skutkovém stavu:

Insolvenční řízení dlužníka KONUS, spol. s r.o. bylo zahájeno insolvenčním návrhem doručeným insolvenčnímu soudu dne 26.5.2010. V tento den v 11:23 hodin byla také zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška oznamující zahájení tohoto insolvenčního řízení.

Soudní exekutor dne 27.8.2010 a dne 6.9.2010 vydal exekuční příkazy č.j. 103 Ex 26065/10-12 a č.j. 103 Ex 31140/10-11, kterými na základě usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze srpna 2010 rozhodl za účelem uspokojení pohledávky žalovaného věřitele o provedení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech povinného dlužníka KONUS spol. s r.o. vkatastrálním území Bohušovice nad Ohří, které žalovaný

'U'

If 1.11.3111 J. ITLILULU následně uvedl v přihlášce pohledávky a které žalobce zapsal jako vlastnictví dlužníka do soupisu majetkové podstaty.

Soudní exekutor tedy rozhodl o provedení exekuce zřízením exekutorského zástavm'ho práva na nemovitostech dlužníka KONUS spol. s r.o. až poté, kdy nastaly účinky zahájení insolvenčního řízení podle § 109 IZ.

S ohledem na § 109 odst. 1 písm. b) IZ přitom po vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, tedy po 26.5.2010, již nebylo možno založit další zajištění pohledávky zástavním právem, ani jiným zajištěním uvedeným v § 2 písm. g) IZ, majetkem náležejícím do majetkové podstaty, a to ani na základě exekučního příkazu soudního exekutora o provedení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva.

Rovněž podle § 109 odst. 1 písm. c) lZ nebon po 26.5.2010 v insolvenčním řízení dlužníka KONUS spol. s r.o. možné provést exekuci postihující majetek ve vlastnictví dlužníka náležící do majetkové podstaty.

Přitom ze systematického i jazykového výkladu ustanovení Hlavy IV Způsoby provedení exekuce zák.č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména výše citovaných §§ 58 odst. 1, 59 odst. 1 písm. e) a 69a odst. 2, jednoznačně vyplývá, že také zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech exekučním příkazem soudního exekutora je provedením exekuce. Tento výklad také vyplývá z důvodové zprávy k těmto zákonným ustanovením a je podporován rovněž analogickým užitím stávající judikatury k nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech podle § 338b o.s.ř. Soud zejména odkazuje na rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka v Táboře sp. zn. 15 Co 130/95 s právní větou: Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech podle § 338a [red.: nyní podle § 338b až 338e] OSŘ je-ipřes svůj zajišťovací charakter-samostatným způsobem výkonu rozhodnutí. Může být zřízeno samostatně, nebo i vedle jiného způsobu výkonu rozhodnutí. Návrh na jeho zřízení podléhá poplatkové povinnosti podle zákona č. 549/1991 Sb. a dopadají na něj i následky nezaplacení poplatku podle § 9 odst. 2 zákona [red.: nyní podle § 9 odst. 1 SoudP] zastavením řízení. a na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1318/2000 s právní větou: Prohlášení konkursu na maj etek dlužníka samo o sobě nebrání tomu, aby byl nařízen výkon rozhodnutí postihující majetek, který patří do konkursní podstaty dlužníka-úpadce [red.: nyní majetkové podstaty dlužníka]; spočívá-li nařízení výkonu rozhodnutí ve zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech úpadce, nenabývá tím oprávněný v konkursním řízení právo na oddělené uspokojení své pohledávky ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 328/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) [red.: nyní se stává právo věřitele na uspokojení vyplývající ze soudcovského zástavního práva neúčinné, bylo-li zřízeno poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního zákona, ledaže má sloužit k zajištění pohledávky ze smlouvy o úvěrovém financování podle § 41 InsZ]. , která jsou s uvedenými redakčními poznámkami publikována a citována v: Drápal, L., Bureš, J. a kol., Občanský soudní řád II, Komentář. l. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 2575.

77 16m 1741/2010

V souladu s § 109 odst. 1 písm. c) IZ tedy po zahájení insolvenčního řízení nelze provést exekucí zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.

Exekuční příkazy soudního exekutora ze dne 27.8.2010 č.j. 103 Ex 26065/ 10-12 a ze dne 6.9.2010 č.j. 103 Ex 31140/10-11, tedy byly vydány v rozporu s § 109 odst. 1 písm. c) IZ.

Vzhledem k tomu, že žalovaným tvrzené zajištění jeho pohledávek zástavním právem vzniklo v rozporu s § 109 IZ, nemůže být žalovaný v insolvenčním řízení dlužníka KONUS, Spol. s r.o. zajištěným věřitelem.

Přihlášené pohledávky žalovaného věřitele jsou tedy v insolvenčním řízení pohledávkamí nezajištěnými.

Insolvenční správce proto postupoval Správně pokud popřel pořadí předmětných vykonatelných pohledávek, tedy právo na uSpokojení ze zajištění, a následně podal včasnou žalobu, kterou své popření proti žalovanému uplatnil.

Soud proto žalobě v plném rozsahu vyhověl a určil, že pohledávky žalovaného věřitele nej sou zajištěné (výrok I.).

Po nabytí právní moci tohoto rozsudku budou vykonatelné pohledávky žalovaného věřitele č. 30 v celkové výši 924.590,84 Kč zjištěny jako nezajištěné.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl tak, že žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal, protože ve věci zcela úspěšný žalobce nárok na náhradu nákladů řízení výslovně neuplatnil (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Kraj ského soudu v Ustí nad Labem.

UDr. Tomáš Zadražil v.r. samosoudceZa správnost vyhotovení: PÉtra Mačkává

1, ?1.1151-j