KSUL 77 INS 5323/2010-C1-2
KSUL 77 INS 5323/2010-C1-2 77 ICm 1130/2010-44

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v právní věci žalobce SMART Capital, a.s., IČO: 26865297, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, proti žalovaným 1) GRM Insolvence v.o.s., IČO: 28716671, se sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenčnímu správci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Krátká 987/18, 410 02 Lovosice, zastoupeného Mgr. Janem Fatejskem, advokátem se sídlem Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí nad Labem, a 2) Tomáši Hubenému, anonymizovano , trvale bytem Krátká 987/18, 410 02 Lovosice, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Tomášem Hubeným, anonymizovano , bytem Krátká 987/18, 410 02 Lovosice, na základě smlouvy o úvěru č. 1020085050 ze dne 18.12.2008 pohledávku z titulu smluvní pokuty ve výši 12.810,-Kč.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému 1) GRM Insolvence v.o.s., insolvenčnímu správci dlužníka Tomáše anonymizovano . 77 ICm 1130/2010

III. Žalovaný 2) Tomáš Hubený je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 1.000,-Kč, přičemž v souladu s § 202 odst. 1 insolvenčního zákona se tato náhrada nákladů řízení přiznaná žalobci vůči dlužníku pokládá za přihlášenou podle insolvenčního zákona a po právní moci tohoto rozsudku se uspokojí v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 3.9.2010 se žalobce domáhal proti žalovaným insolvenčnímu správci dlužníka Tomáše anonymizovano a dlužníku Tomáši Hubenému, určení žalovanými popřené žalobcovy nevykonatelné pohledávky za dlužníkem ve výši 12.810,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení z titulu smluvní pokuty ze smlouvy o úvěru č. 1020085050 ze dne 18.12.2008. Žalobce s popřením této části své pohledávky nesouhlasil, odkazoval na smluvní ujednání o smluvní pokutě ve smlouvě o úvěru a na zajišťovací, preventivní, reparační a sankční funkci smluvní pokuty a na její účel, jakož i na judikaturu Nejvyššího soudu ČR a tvrdil, že výše uplatněné smluvní pokuty v částce 854,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení je přiměřená a je v souladu s dobrými mravy. Žalobce tvrdil, že celková výše uplatněné smluvní pokuty je toliko důsledkem dlouhodobého prodlení.

Žalovaný 1) navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že výši smluvní pokuty má pro její nepřiměřenost za rozpornou s dobrými mravy a smluvní ujednání o smluvní pokutě proto považuje za neplatné. Žalovaný 1) odkazoval na spotřebitelský charakter smluvního vztahu mezi žalobcem a dlužníkem, na judikaturu Evropského soudního dvora a na judikaturu Nejvyššího soudu ČR. Žalovaný 1) rovněž poukazoval na formu předmětné úvěrové smlouvy. Žalovaný 1) namítal, že ujednání o smluvní pokutě je v rozporu s požadavky dobré víry a dobrých mravů.

Žalovaný 2) se přes výzvu soudu k žalobě nevyjádřil.

K výzvě soudu účastníkům usnesením ze dne 18.11.2010 č.j. 77 ICm 1130/2010-23, aby se vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, k níž soud v souladu s § 101 odst. 4 o.s.ř. připojil doložku, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí, žalobce a 1) žalovaný sdělili, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalovaný 2) se ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřil a soud tak má za to, že rovněž s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasil. Ve věci přitom bylo možno rozhodnout jen na základě předložených listinných důkazů a obsahu insolvenčního spisu. Soud proto podle § 115a o.s.ř. ve věci rozhodl, aniž nařídil jednání.

Soud má prokázány následující skutečnosti: 77 ICm 1130/2010

Dne 18.12.2008 podepsali žalobce jako věřitel a Tomáš Hubený jako dlužník smlouvu o úvěru č. 1020085050, kterou se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr v částce 20.000,-Kč, a to za úplatu a úrok ve výši 854,-Kč měsíčně (označovaný jako poplatek za správu úvěru) vyčíslený v celkové částce 10.240,-Kč. Celkem tak měl dlužník žalobci uhradit částku 30.240,-Kč, a to ve dvanácti měsíčních splátkách po 2.520,-Kč splatných od prosince 2008 včetně. První splátka byla splatná do 28.12.2008. Součástí této smlouvy byly také obchodní podmínky žalobce, které v bodě 3. obsahovaly ujednání, že nesplní-li dlužník závazek hradit věřiteli úvěr ve sjednaných splátkách, je žalobce oprávněn požadovat po dlužníkovi navíc smluvní pokutu ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru, a to za každý započatý kalendářní měsíc prodlení až do zaplacení jistiny včetně poplatku za správu úvěru a smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z jistiny za každý den prodlení (zjištěno z uvedené smlouvy).

Dlužník žalobci uhradil měsíční splátku ve výši 2.520,-Kč v prosinci 2008 a v lednu a únoru 2009. V březnu 2009 dlužník žalobci uhradil toliko 2.000,-Kč. Dále již dlužník žalobci nehradil ničeho (zjištěno ze zprávy klienta ze dne 8.7.2010).

Usnesením ze dne 25. května 2010, č.j.-A-8, Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud insolvenční k návrhu dlužníka zjistil úpadek dlužníka Tomáše anonymizovano , nar. 9. 1. 1976, trvale bytem Krátká 987/18, 410 02 Lovosice (výrok I.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok II.), ustanovil insolvenčním správcem 1) žalovaného GRM Insolvence v.o.s. (výrok III.), a rovněž nařídil konání prvního přezkumného jednání a schůze věřitelů. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku dne 25. května 2010 (zjištěno z uvedeného usnesení).

Dne 16.6.2010 doručil žalobce jako věřitel číslo 5 Krajskému soudu v Ústí nad Labem přihlášku nezajištěné a nevykonatelné pohledávky vůči dlužníku Tomáši Hubenému v celkové výši 34.326,-Kč, která je vedena jako přihláška pohledávky č. 5, s výší jistiny 20.680,-Kč splatné od 23.11.2009 a s příslušenstvím tvořeným úrokem z prodlení ve výši 836,-Kč a smluvní pokutou ve výši 12.810,-Kč, jako pohledávky vzniklé z důvodu smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2008 č. 102008-5050 s tím, že celková dlužná částka činila 30.240,-Kč a uhrazeno bylo na splátky úvěru celkem 9.560,-Kč, tedy zcela tři splátky ve výši 2.520,-Kč a čtvrtá splátka za březen 2009 částečně ve výši 2.000,-Kč. Smluvní pokutu žalobce uplatnil za 15 měsíců prodlení od března 2009 do května 2010 po 854,-Kč měsíčně, tedy v celkové výši 12.810,-Kč (zjištěno z uvedené přihlášky pohledávky).

Usnesením ze dne 7. července 2010, č.j.-B-7, insolvenční soud schválil způsob oddlužení dlužníka Tomáše anonymizovano plněním splátkového kalendáře. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.7.2010 (zjištěno z uvedeného usnesení).

Dne 1. 9. 2010 se u Krajského soudu v Ústí nad Labem konalo zvláštní přezkumné jednání, při němž byla přezkoumána také přihláška pohledávky žalujícího věřitele č. 5-SMART Capital a. s., která byla insolvenčním správcem a dlužníkem uznána co do částky 21.516,-Kč jako nezajištěná a zároveň také oběma popřena v rozsahu smluvní pokuty v částce 12.810,-Kč co do pravosti i výše (zjištěno z protokolu o zvláštním přezkumném jednání a z upraveného seznamu přihlášených pohledávek tvořícího přílohu tohoto protokolu). 77 ICm 1130/2010

Vyrozumění žalovaného insolvenčního správce o popření předmětné pohledávky ze dne 1.9.2010 bylo žalujícímu věřiteli doručeno dne 3.9.2010 (zjištěno z uvedeného vyrozumění s dodejkou žalobci).

Provedené důkazy soud hodnotil postupem podle § 132 o.s.ř., tedy podle své úvahy, každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Potřeba provedení jiných důkazů nevyšla v řízení najevo.

Žaloba byla podána včas, ve lhůtě podle § 198 IZ.

S ohledem na rozsah popření žalobcovy pohledávky žalovanými se soud zabýval toliko námitkami žalovaných směřujícími proti popřené pohledávce z titulu smluvní pokuty.

Soud učinil následující závěr o skutkovém a právním stavu:

Žalobce a dlužník spolu uzavřeli smlouvu o úvěru, v níž sjednali pro případ dlužníkova prodlení také smluvní pokutu ve výši 854,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Dlužník se zavázal úvěr splatit ve 12 měsíčních splátkách, avšak zcela uhradil toliko tři měsíční splátky úvěru a čtvrtou splátku za březen 2009 uhradil jen částečně. Do rozhodnutí o úpadku byl dlužník v prodlení se splácením 15 měsíců (od března 2009 do května 2010 včetně).

Soud přihlédl k okolnostem daného případu, zejména k aktuální výši dlužné jistiny, k počtu neuhrazených splátek a k délce dlužníkova prodlení, a dospěl k závěru, že sjednaná smluvní pokuta, kterou žalující věřitel uplatnil vůči dlužníkovi přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení, není nepřiměřená a ujednání o této smluvní pokutě není v rozporu s dobrými mravy. Vzhledem k tomu, že dlužník z dvanácti splátek uhradil jen necelé čtyři a s ohledem na výši dlužné jistiny, nelze v dané věci považovat způsob stanovení smluvní pokuty za odporující dobrým mravům. Smluvní pokuta v částce 854,-Kč za každý byť jen započatý měsíc prodlení je v dané věci pokutou přiměřenou. Celková výše uplatněné smluvní pokuty je toliko důsledkem dlužníkova dlouhodobého prodlení.

Žalobcova pohledávka z titulu smluvní pokuty ve výši 12.810,-Kč tedy je po právu.

Soud proto žalobě zcela vyhověl (výrok I.).

O náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a 1) žalovaným soud rozhodl podle § 202 odst. 1 věta prvá IZ (výrok II.).

O náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a 2) žalovaným soud rozhodl podle úspěchu ve věci v souladu s § 142 odst. 1 o.s.ř. a podle § 202 odst. 1 věta druhá IZ, neboť zcela úspěšným ve věci byl žalobce, jehož náklady řízení jsou tvořeny toliko zaplaceným soudním poplatkem ve výši 1.000,-Kč (výrok III.).

S ohledem na zjištění popřené pohledávky žalujícího věřitele č. 5-SMART Capital a.s. v plné výši bude insolvenční správce po právní moci tohoto rozsudku bez dalšího 77 ICm 1130/2010 postupovat ve smyslu výroku IV. usnesení o změně splátkového kalendáře ze dne 8. listopadu 2011 č.j.-B-31, a tedy po právní moci tohoto rozsudku vyplatí žalujícímu věřiteli u insolvenčního správce dosud deponovanou částku splátek určenou podle výroku I. uvedeného usnesení na uspokojení jeho pohledávky označené jako č.pohl. 5b a nadále bude také tomuto věřiteli vyplácet splátky pro tuto pohledávku podle poměru uspokojení v tomto výroku uvedeném.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 26. října 2012

JUDr. Tomáš Zadražil v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Macíková