KSUL 77 INS 4352/2008
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSUL 77 INS 4352/2008 77 ICm 502/2010 29 ICdo 46/2013-208

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Zavázala a soudc JUDr. Marka Doležala a Mgr. Milana Poláška v právní vČci žalobce Ing. Rostislava Kravciva, narozeného 14. února 1959, bytem v Liberci, Bílý Kostel 4 E, zastoupeného JUDr. Markem Pavlovským, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 5, Plze ská 232/4, PSý 150 00, proti žalovanému INSOLV, v. o. s., se sídlem v Praze 2, Rumunská 1798/1, PSý 120 00, identifikaní íslo osoby 28398483, jako insolvennímu správci dlužníka LIBES, s. r. o., o vylouení pohledávky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 77 ICm 502/2010, jako incidenní spor v insolvenní vČci dlužníka LIBES, s. r. o., se sídlem v Liberci, Tanvaldská 38, PSý 463 11, identifikaní íslo osoby 62743732, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn., o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. ervna 2013, . j. 77 ICm 502/2010, 103 VSPH 120/2012-176 (), takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradČ náklad dovolacího ízení ástku 4.114 K, do t í dn od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám jeho zástupce.

Od vodnČní:

Rozsudkem ze dne 16. listopadu 2011, . j. 77 ICm 502/2010-126, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenní soud ) o žalobČ žalobce Ing. Rostislava Kravciva smČ ující proti insolvennímu správci dlužníka LIBES, s. r. o. (dále jen dlužník ) tak, že ze soupisu majetkové podstaty dlužníka vylouil pohledávku v i spolenosti Kvartet, spol. s r. o. ve výši 1.500.000 K (dále jen sporná pohledávka ) [bod I. výroku] a rozhodl o nákladech ízení [bod II. výroku]. Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným rozsudkem k odvolání žalovaného potvrdil rozsudek insolvenního soudu ve výroku o vČci samé (první výrok), zmČnil jej ve výroku o nákladech ízení (druhý výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího ízení (t etí výrok).

Odvolací soud poté, co doplnil dokazování výslechem svČdka JUDr. Ji ího Landy, uzav el, že dlužník (jako postupitel) uzav el dne 26. února 1999 se žalobcem (jako postupníkem) smlouvu o postoupení pohledávky, na jejímž základČ se žalobce stal vČ itelem sporné pohledávky. Návrh na uzav ení postupní smlouvy p itom uinil-jak vyplývá z provedených d kaz , jež tvo í logický etČz -žalobce a dlužník tento návrh podpisem smlouvy akceptoval. Podle odvolacího soudu tak nem že být pochyb o tom, že ve smyslu ustanovení § 43c, § 44 odst. 1 a § 524 a násl. zákona . 40/1964 Sb., obanského zákoníku, byla smlouva o postoupení pohledávky (v písemné formČ) uzav ena. Dovolání žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu, jež m že být p ípustné jen podle ustanovení § 237 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 o. s. . Uinil tak proto, že dovolatel mu (oproti svému mínČní) nep edkládá k ešení žádnou otázku hmotného nebo procesního práva, jež by zakládala p ípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. . Dovolatel polemizuje se správností rozhodnutí odvolacího soudu za použití argument , jimiž (posuzováno z obsahového hlediska) zpochyb uje správnost skutkového závČru (na nČmž odvolací soud založil právní posouzení vČci), podle kterého smlouvu o postoupení sporné pohledávky podepsaly obČ smluvní strany k datu 26. února 1999 . Námitky proti skutkovým zjištČním soud nižších stup však zp sobilý dovolací d vod nep edstavují (srov. § 241a odst. 1 o. s. .) a k jejich p ezkoumání dovolání p ipuštČno být nem že. Výrok o náhradČ náklad dovolacího ízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto a vznikla mu tak povinnost hradit žalobci jeho náklady ízení. Ty v daném p ípadČ sestávají z mimosmluvní odmČny za zastoupení advokátem za jeden úkon právní služby (vyjád ení k dovolání ze dne 29. listopadu 2013), která podle ustanovení § 7 bodu 5., § 9 odst. 4 písm. c) a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti . 177/1996 Sb., o odmČnách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), iní ástku 3.100 K (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ervna 2013, sen. zn. 29 ICdo 13/2013, uve ejnČné pod íslem 91/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek); spolu s náhradou hotových výdaj podle ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 K a s p ipotením náhrady za 21% da z p idané hodnoty ve výši 714 K (§ 137 odst. 3 o. s. .) iní náhrada náklad dovolacího ízení celkem 4.114 K. K urení výše odmČny za zastupování advokátem podle advokátního tarifu srov. d vody rozsudku velkého senátu obanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. kvČtna 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010, uve ejnČného pod íslem 73/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Rozhodné znČní obanského soudního ádu pro dovolací ízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 2., ásti první, lánku II zákona . 293/2013 Sb., kterým se mČní zákon . 99/1963 Sb., obanský soudní ád, ve znČní pozdČjších p edpis , a nČkteré další zákony. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; úastník m incidenního sporu se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek. 77 ICm 502/2010 29 ICdo 46/2013

Nesplní-li povinný dobrovolnČ, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, m že se oprávnČný domáhat výkonu rozhodnutí.

V BrnČ dne 29. listopadu 2015

JUDr. Ji í Z a v á z a l , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová