KSUL 77 INS 4185/2010-44
1*! "' .. l iľ'i' f , ' .1. .1; 11....,ă13 .:_-. _+'_.__ I._ r u, i" , trhů?" r-aäařrř-Uhr--sh 'kt'ľř-.8: 1,-; F , , T* a***

KSUL 77 INS 4185/2010-44-*4/444 77 ICm 671/2010 _ 64

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudeem JUDr. Tomášem Zadražilem vprávní věci žalobce Česká spořitelna, a.s., ICO: 45244782, se sídlem Olbraehtova 1929/62, 140 00 Praha 4, korespondenční adresa: Česká spořitelna, as., Odd. 6372-restrukturalizace a vymáhání II, Regionální centrum Plzeň, Divadelní 3a, 301 00 Plzeň, proti žalovaným 1) Mgr. Martinu Kolářovi, se sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Dečín I, insolvenčnímn správci dlužníků Jany anonymizovano , anonymizovano a Ladislava anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Pod Břízami 5241, 430 04 Chomutov, 2) J aně anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Břízami 5241, 430 04 Chomutov, a 3) Ladislavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Břízami 5241, 430 04 Chomutov, o určení pravosti, výše a pořadí pohledávky, takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že žalobcova popřená pohledávka ve výši 6.409,89 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Ladislava anonymizovano , ně. 650503/1313, bytem Pod Břízami 5241, Chomutov, PSČ 430 04, vedeného pod sp. zn., je přihlášena po právu jako pohledávka ze smlouvy o úvěru ř... 3301758863 ze dne 9.5.2007 s nárokem na uspokojení v insolvenčním řízení i u dlužníka Ladislava anonymizovano , s tím, že bude započtena do oddlužení i jako závazek spoludlužníka Ladislava anonymizovano , s e z a m í t á .

.i LULłLUIAJHUł'l-F

II. Zalovaným 1), 2) a 3) se nepřiznává vůči žalobci náhrada nákladů řízení.

Odůvodněnü

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 30.6.2010 se žalobce domáhal proti žalovaným insolvenčnímu správci (první žalovaný) a dlužníkům (druhá a třetí žalovaní) určení uvedeného ve výroku I. tohoto rozsudku. Žalobce tvrdil, že knávrhúm dlužníků byla zahájena insolvenční řízení, insolvenční soud rozhodl o společném insolvenčním řízení dlužníků a následně o řešení úpadku dlužníků oddlužením, přičemž ' insolvenčním správcem byl ustanoven první žalovaný. Žalobce tvrdil, že jako věřitel č. 2 ve stanovené lhůtě přihlásil svou nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku za oběma solidárními dlužníky ze smlouvy o úvěru ze dne 9.5.2007 č. 3301758863 ve výši 176.409,89 Kč, kterou byli oba dlužníci zavázáni splácet společně a nerozdílně. Žalobce dále tvrdil, že při přezkumném jednání první žalovaný popřel tuto jeho pohledávku u třetího žalovaného pro její duplicitu s tím, že tato pohledávka již byla jednou přihlášena přihláškou č. 3/1 u druhé žalované. Žalobce namítal neOprávnčnost popření, odkazoval na § 511 občanského zákoníku (dále jen OZ) a tvrdil, že se jedná o solidární závazek a žalobce má proto silnější pozici věřitele a je oprávněn požadovat plnění po obou žalovaných dlužnících.

První žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. První žalovaný potvrdil, že při přezkumném jednání popřel žalobcovu pohledávku ze smlouvy o úvěru č. 3301758863 ve výši 176.409,89 Kč u třetího žalovaného z důvodu její duplicity, nebot tato pohledávka byla přihlášena přihláškou č. 3/1 u druhé žalované. První žalovaný namítal, že dlužníci jsou manželé a jejich majetek tvoří společné jmění manželů, jehož součástí je také jejich závazek vůči žalobci, přičemž postavení dlužníků je již na základě zákona totožné zpostavením solidárních spoludlužníků. První žalovaný proto namítal, že smluvní ustanovení v předmětné smlouvě nemohlo nijak zlepšit žalobcovo postavení vůči dlužníkům. První žalovaný tvrdil, že vzhledem kexistenci Společného jmění manželů mají všichni věřitelé, jejichž pohledávky vznikly za trvání manželství, totožné postavení jako žalobce. První žalovaný s odkazem na zásady insolvenčního řízení namítal, že uznáním žalobcovy duplicitní pohledávky by došlo k jejímu dvojímu uspokojení a tedy k žalobcovu nedůvodnému a neoprávněnému zvýhodnění. První žalovaný také namítal, že dlužníci žalobcovu pohledávku nepopřeli a nejsou proto v předmětném sporu pasivně legitimováni.

Druhá žalovaná a třetí žalovaný shodně uvedli, že žalobcovu pohledávku nepopřeli a namítali proto, že proti nim nemůže být incidenční spor veden.

K výzvě soudu účastníkům usnesením ze dne 2.11.2010 č.j. 77 ICm 671/2010-54, aby se vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, se vyjádřil první žalovaný,

!f .lh-.will UI .LILULU který uvedl, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. V uvedené výzvě účastníkům soud připojil vsouladu s § 101 odst. 4 o.s.ř. doložku, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Vzhledem k tomu, že žalobce se k této výzvě nevyjádřil a druhá a třetí žalovaní nevyjádřili svůj nesouhlas, má soud za to, že všichni účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Ve věci přitom bylo možno rozhodnout jen na základě předložených listinných důkazů a obsahu insolvenčního spisu. Soud proto podle § 115a o.s.ř. ve věci rozhodl, aniž nařídil jednání.

Soud má za prokázané následující skutečnosti:

Manželství dlužníků Jany anonymizovano a Ladislava anonymizovano bylo uzavřeno dne 23.11.1985 (zjištěno z oddacího listu založeného v přílohové obálce na č.1. A-2/25 íns.spisu).

Dlužník Jana anonymizovano doručila Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu insolvenčnímu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dne 21.4.2010. Rízení o jejím návrhu bylo vedeno pod sp. zn.(zjištěno z insolvenčního návrhu dlužníka Jany anonymizovano ). Dlužník Ladislav Švácha doručil Krajskému soudu vÚstí nad Labem jako soudu insolvenčnímu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dne 21.4.2010. Řízení o tomto návrhu bylo vedeno pod sp.zn. KSUL 77 INS 4187/2010 (zjištěno z insolvenčního návrhu dlužníka Ladislava anonymizovano ).

Usnesením ze dne 3. května 2010, č.j.-A-7, KSUL 77 INS 4187/2010-A-7, Krajský soud vÚstí nad Labem spojil tato insolvenční řízení manželů dlužníků ke společnému řízení vedenému nadále pod sp. zn. KSUL 77 INS 4185/2010 (zjištěno z uvedeného unesení). Usnesením ze dne 11.5.2010, č.j. KSUL 77 [NS 4185/2010-A-10, insolvenční soud zjistil úpadek manželů dlužníka a) Jany anonymizovano a dlužníka b) Ladislava anonymizovano (výrok I.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok II.), ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Martina Koláře, sídlo kanceláře: Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I, a rovněž nařídil konání prvního přezkumného jednání a schůze věřitelů na den 23.6.2010. Toto usnesení nabylo právní moci ve výrocích l., II., IV. až XIV. dne 11.5.2010 a ve výroku III. dne 1.6.2010 (zjištěno z uvedeného usnesení).

Dne 27.5.2010 doručil žalobce jako věřitel číslo 2 Krajskému soudu v Ústí nad Labem přihlášku pohledávky vůči dlužníku Janě anonymizovano , která je vedena jako přihláška pohledávky č. 3, sestávající ze dvou nezajištčných pohledávek v celkové výši 212.187,72 Kč, přičemž pod pohledávkou č. 1 uplatnil pohledávku svýší jistiny 160.034,50 Kč a Spříslušenstvím tvořeným úrokem zprodlení a poplatky ve výši 16.375,39 Kč, tedy pohledávku vcelkové výši 6.409,89 Kč vzniklou zdůvodu smlouvy o úvěru ze dne 9.5.2007 na dlužníky jako klienty, stím, že úvěr byl veden na úvěrovém účtu č. 3301758863/0800 na částku 200.000,-Kč a pro neplnění podmínek byl dne 19.11.2009

FJ' LEE-'1.1.1 UI LJLULU zesplatněn. Žalobce v přihlášce také uvedl, že tuto pohledávku zároveň přihlásil na jméno třetího žalovaného (zjištěno z uvedené přihlášky pohledávky). Dne 27.5.2010 zároveň žalobce jako věřitel číslo 2 doručil Krajskému soudu v Ústí nad Labem přihlášku pohledávky vůči dlužníku Ladislavu anonymizovano , která je vedena jako přihláška pohledávky č. 4, sestávající z šesti nezajišténých pohledávek v celkové výši 1.008.749,55 Kč, přičemž pod pohledávkou č. 6 uplatnil pohledávku svýší jistiny 160.034,50 Kč a spříslušenstvím tvořeným úrokem z prodlení a poplatky ve výši 16.375,39 Kč, tedy pohledávku v celkové výši 176.409,89 Kč vzniklou z důvodu smlouvy o úvěru ze dne 9.5.2007 na dlužníky jako klienty, s tírn, že úvěr byl veden na úvěrovém účtu č. 3301758863/0800 na částku 200.000,-Kč a pro neplnění podmínek byl dne 19.11.2009 zesplatněn. Žalobce v přihlášce také uvedl, že tuto pohledávku zároveň přihlásil na jméno druhé žalované (zjištěno z uvedené přihlášky pohledávky). K doložení obou těchto přihlášek pohledávek žalobce označil totožné listiny (zjištěno z přihlášek pohledávek č. 3 a č. 4 s přílohami).

Dne 23.6.2010 se u Krajského soudu v Ústí nad Labem konalo první přezkumné jednání, při němž byly přezkoumány také přihlášky žalujícího věřitele č. 2-Česká spořitelna a.s. Žalobcova přihláška pohledávky č. 3 byla insolvenčním správcem uznána v plné výši jako nezajíštěná. Žalobcova přihláška pohledávky č. 4 byla insolvenčním správcem uznána ve výši 832.339,66 Kč jako nezajištěná, avšak pohledávka č. 6 této přihlášky pohledávky jím byla popřena co do pravosti a výše 176.409,89 Kč z důvodu její duplicity s přihlášenou pohledávkou číslo 1 přihlášky pohledávky č. 3. Dlužníci žádnou z přezkoumávaných pohledávek nepopřeli (zjištěno z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů a z upraveného seznamu přihlášených pohledávek tvořícího přílohu tohoto protokolu).

Usnesením ze dne 23. června 2010, č.j.-B 4 4, insolvenční soud schválil způsob oddlužení manželů dlužníka a) Jany anonymizovano a dlužníka b) Ladislava anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok l.) a uložil dlužníkům a) a b) platit nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek z příjmů obou dlužníků, které získají po schválení oddlužení, částky ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to v poměru jejich pohledávek k celkové výši všech přihlášených nezajištěných pohledávek, který určil ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Do splátkového kalendáře soud zařadil také zjištěné nezajištěné pohledávky žalujícího věřitele přihlášené přihláškou pohledávky č. 3 v celkové výši 212.187,72 Kč spoměrem uspokojení 8,693 941 a zjištěnou nezajištěnou část pohledávek žalujícího věřitele přihlášených přihláškou pohledávky č. 4, kterou označil jako č. pohl. 4a, vcelkové výši 832.339,66 Kč spoměrem uspokojení 34,099 %. lnsolvenčním správcem popřenou nezajištěnou pohledávku č. 6 žalujícího věřitele ve výši 176.409,89 Kč přihlášenou přihláškou pohledávky č. 4 soud sice také zařadil do splátkového kalendáře pod označením č.pohl. 4b s poměrem jejího uspokojení 7,227 %, avšak zároveň výrokem XII. tohoto usnesení stanovil, že částku připadající na uspokojení pohledávky č. 4 žalujícího věřitele, označené ve výroku II. jako 4b, vyplatí insolvenční správce tomuto věřiteli až po zjištění této jeho pohledávky v rozsahu, který tomuto zjištění odpovídá. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.6.2010 (zjištěno z uvedeného usnesení).

.I'ł' LULLłUIl/'f-rULU

Vyrozumění žalovaného insolvenčního správce o popření předmětné pohledávky uplatněné přihláškou pohledávky č. 4 bylo žalujícímu věřiteli doručeno dne 9.8.2010 (zjištěno z uvedeného vyrozumění s dodejkou žalobci).

Provedené důkazy soud hodnotil postUpem podle § 132 o.s.ř., tedy podle své úvahy, každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Potřeba provedení jiných důkazů nevyšla v řízení najevo.

Žaloba byla podána včas, ve lhůtě podle § 198 IZ.

Podle § 143 odst. 1 písm. b) OZ, společné jmění manželů tvoří závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům Společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Podle § 145 odst. 3 OZ, závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně.

Podle § 511 odst. 1 OZ, jestliže je právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno, nebo účastníky dohodnuto, anebo vyplývá-li to z povahy plnění, že více dlužníků má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoli z nich. Jestliže dluh splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne.

V rozsudku ze dne 28. května 2009 ve věci sp. zn. 33 Cdo 1101/2007 Nejvyšší soud České republiky vyslovil následující právní závěr: Platná právní úprava předpokládá, že závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně. Tak je tomu např. i u peněžní půjčky, kterou manželé získali za trvání manželství a zavázalí se ji společně a nerozdílně vrátit; věřitel je pak oprávněn domáhat se takového plnění po kterémkoli z manželů. Nastane-li uvedená situace za trvání manželství, jde splnění takového závazku k tíži společného jmění manželů jako celku.

Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 22. června 2010, č.j. KSUL 70 INS 2745/2010 1 VSPH 464/2010-B-11, v němž se vyjadřoval také k otázce posuzování duplicitně přihlášených pohledávek při rozhodování o schválení způsobu oddlužení, uvedl následující právní závěr: Přestože nelze v obecné rovině po soudu I. stupně zásadně požadovat, aby při přezkumu přihlášených pohledávek posuzoval důvodnost jejich popření, pro potřebu stanovení celkové jejich výše pro oddlužení SJM plněním splátkového kalendáře lze

I' LULLJ. U! *JHU-IIHF' akceptovat, že k duplicitně přihlášeným pohledávkám lze přihlédnout jen jednou a nikoliv dvakrát.

Soud učinil následující závěr o skutkovém a právním stavu:

Závazky manželů dlužníků Jany anonymizovano a Ladislava anonymizovano vůči žalobci vzniklé na základě neplnění smlouvy o úvěru ze dne 9.5.2007 s úvěrovým účtem č. 3301758863/0800 jsou součástí jejich společného jmění manželů.

V insolvenčním řízení dlužníků byla předmětná žalobcova pohledávka vůči oběma dlužníkům z titulu neplnění této smlouvy řádně a v plné výši zjištěna jakožto pohledávka č. 1 přihlášky pohledávky č. 3 a byla také zařazena do splátkového kalendáře, vněmž je uspokojována z příjmů obou manželů dlužníků.

Žalujícímu věřiteli se tedy na základě zjištění přihlášky pohledávky e. 3 ve spojeném insolvenčním řízení manželů dlužníků skutečně na jeho pohledávku ztitulu neplnění výše uvedené smlouvy dostane od obou dlužníků poměrné plnění ze všech jejich postižitelných příjmů zabavitelných pro přednostní pohledávky, které jsou oba dlužníci povinni odevzdávat na plnění splátkového kalendáře. Plnění, kterého se žalujícímu věřiteli z příjmů obou dlužníků dostává, je tedy zcela v souladu se zásadami společného a nerozdílného plnění závazku ve společném jmění manželů podle § 145 odst. 3 a § 511 odst. 1 OZ v poměrech insolvenčního řízení manželů dlužníků řešeného formou oddlužení plněním splátkového kalendáře. Věřítel však má vůči oběma dlužníkům jednu pohledávku, která proto může být v insolvenčním řízení uspokojována jen jednou. Věřítel se ale podanou žalobou domáhá opakovaného zjištění uvedené pohledávky, což není přípustné, nebot zjištění popřené pohledávky, která byla uplatněna v přihlášce č. 4 jako pohledávka č. 6, by nutně muselo mít za následek její zařazení do splátkového kalendáře, v němž by však poté byla tato pohledávka uspokojována z příjmů dlužníků ve dvojnásobném rozsahu. Takovéto dvojnásobné uspokojování žalujícího věřitele by však bylo na úkor ostatních věřitelů a bylo by vrozporu se zákazem nedovoleného zvýhodňování a se zásadou rovnosti věřitelů, jak je upravuje § 5 písm. a), písm. b) IZ.

Soud k tomu dále pro stručnost odkazuje na ustálenou judikaturu Vrchního soudu vPraze jako soudu odvolacího, např. na usnesení ze dne 15.12.2009 č.j. KSPL 54 INS 4966/2009 1 VSPH 669/2009-4-21, vněmž Vrchní soud vPraze uvedl, mimo jiné, následující: Smysl oddlužení plněním splátkového kalendáře zadlužených rodin (domácností) je založen na tom, že manželé mohou být po splnění splátkového kalendáře osvobozeni od zbytku svých společných dluhů jedině za předpokladu, že po stanovenou dobu odevzdávali na uspokojení pohledávek věřitelů veškeré své příjmy, vyjma zákonem stanovených částek zaručujících minimální životní úroveň rodiny. Ekonomickou podmínkou úspěšného oddlužení je, že takto se nezajištčným věřitelům musí dostat minimálně 30 % jejich přihlášených a zjištěných pohledávek.

ł' LULLLUÍLIQVLU

Soud také odkazuje na výše uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze KSUL 70 lNS 2745/2010 1 VSPH 464/2010-13-11 a jeho odůvodnění k otázce přiblížení k duplicitně přihlášeným pohledávkám toliko jednou.

Žalovaný insolvenční správce proto postupoval správně pokud žalobcovu pohledávku č. 6 přihlášenou v přihlášce č. 4 pepřel.

Zároveň bylo prokázáno, že žalovaní dlužníci předmětnou nevykonatelnou pohledávku žalobce nepopřeli a nejsou proto v dané věci pasivně legitimováni. Zalobce tedy nebyl oprávněn k podání incidenční žaloby proti druhé žalované a třetímu žalovanému.

Soud proto žalobu jako nedůvodnou v plném rozsahu zamítl (výrok I.). o náhradě nákladů soud rozhodl podle § 142 odst. i o.s.ř. a contrario. Žalovaným, kteří měli ve věci plný úspěch, prokazatelně žádné náklady řízení nevznikly a soud jim proto vůči žalobci náhradu nákladů řízení nepřiznal (výrok Il.).

P o u ě e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Kraj ského soudu v Usti nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 5. ledna 2011JUDr. Tomáš Zadražil v.r.. samosoudce

Za správnost vyhotovení: W