KSUL 77 INS 3999/2008-B-122
KSUL 77 INS 3999/2008-B-122

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl asistentkou soudce Mgr. Petrou Žiškovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Levousy 16, 410 02 Lovosice, adresa pro doručování: Staré 17, 411 15 Třebívlice, insolvenční správce: JUDr. Petr Novák, Palachova 14, 412 01, Litoměřice,, o povolení výjimky podle § 295 odst. 3 IZ,

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku osobou blízkou, a to pro Pavlínu Procházkovou, bytem , Václava anonymizovano , bytem a Jitku Ševčíkovou, bytem a to pokud jde o rodinný dům č.p. 17, stodolu, vedlejší stavby, venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky katastrálního územní: Staré, adresa: Staré 17, 411 15 Třebívlice, kraj: Ústecký, okres: Litoměřice, LV: 86

Odůvodnění:

Dne 21. 1. 2018 byla soudu doručena žádost sourozenců dlužníka o udělení výjimky ve smyslu § 295 odst. 3 IZ, vztahující se k rodinnému domu č.p. 17, stodolu, vedlejší stavby, venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky katastrálního územní: Staré, adresa: Staré 17, 411 15 Třebívlice, kraj: Ústecký, okres: Litoměřice, LV: 86 (na č.l. B-120. Svou žádost odůvodňují tím, že jsou spoluvlastníky nemovitosti, a chtějí, aby nemovitosti zůstaly v rodině.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Exnerová isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 5 písm. a) IZ, insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Soud, který současně vykonává působnost věřitelského výboru, návrh posoudil a došel k závěru, že neexistují důvody pro neschválení výjimky. Soud má za to, že v tomto případě jsou splněny všechny zákonné podmínky uvedené v ust. § 295 odst. 3 IZ, a proto výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobám blízkým dlužníkovi, jeho sourozencům, z výše popsaných důvodů udělil.

Soud nad rámec uvedeného dodává, že udělení výjimky automaticky neznamená prodej podílu na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka osobě blízké, insolvenční správce je i nadále vázán pokyny zajištěného věřitele směřující ke způsobu zpeněžení nemovitosti. Rozhodnutím soudu je dána navrhovateli možnost účastnit se prodeje uvedených nemovitých věcí způsobem, který připouští IZ.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem 2. 3. 2018

Mgr. Petra Žišková v. r. asistentka soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Exnerová