KSUL 77 INS 3327/2012-C1-4
KSUL 77 INS 3327/2012-C1-4 77 ICm 2956/2012-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v právní věci žalobce Mgr. Martina Koláře, se sídlem Na Vinici 1227/30 405 02 Děčín IV-Podmokly, insolvenčního správce dlužníka Ludevíta anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, doručovací adresa: ul. 1. Máje 1532, 432 01 Kadaň, zastoupeného Mgr. et Mgr. Milanem Svobodou, advokátem se sídlem Tyršova 1434/4, 405 02 Děčín I, proti žalovanému Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, zastoupenému JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1, o popření vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že vykonatelná pohledávka č. 1 přihlášená v přihlášce pohledávky č. P8 žalovaného není v části 17.213,97 Kč pohledávkou po právu, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 8.10.2012 se žalující insolvenční správce dlužníka Ludevíta anonymizovano domáhal proti žalovanému věřiteli Komerční banka, a.s. určení, že vykonatelná pohledávka č. 1 přihlášená v přihlášce pohledávky č. P8 žalovaného není v části 17.213,97 Kč pohledávkou po právu. Žalobce, který tuto 77 ICm 2956/2012 vykonatelnou pohledávku z titulu smluvního úroku z prodlení popřel, namítal, že ve smlouvě o spotřebitelském úvěru není možné sjednat úrok z prodlení smluvně nad rámec zákonného úroku z prodlení a proto úrok z prodlení v popřené výši nevznikl.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby z důvodu nepřípustnosti žalobcem provedeného popření, přičemž odkazoval na ust. § 199 odst. 2 IZ s tím, že důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci.

Po provedeném dokazování, kdy soud provedené důkazy hodnotil postupem podle § 132 o.s.ř., tedy podle své úvahy, každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, učinil soud následující závěr o skutkovém stavu:

Platebním rozkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 25.2.2010, č.j. 44 C 147/2010-14, který nabyl právní moci dne 25.3.2010, ve věci žalobce Komerční banka, a.s. (který je v daném řízení žalovaným věřitelem) proti žalovanému Ludevítu Jarošovi (který je v daném insolvenčním řízení dlužníkem), o zaplacení 40.839,67 Kč s příslušenstvím, uložil nalézací soud žalovanému dlužníkovi zaplatit žalobci (věřiteli) Komerční banka, a.s. do 15 dnů od doručení platebního rozkazu pohledávku ve výši 40.839,67 Kč s úrokem z prodlení ve výši 25% p.a. z této částky od 9.10.2009 do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 19.460,-Kč k rukám právního zástupce žalobce. Tuto vykonatelnou nezajištěnou pohledávku věřitel Komerční banka, a.s. jako insolvenční věřitel č. 8 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka jako dílčí pohledávku č. 1 své přihlášky pohledávky vedené pod č. P8 a insolvenční správce ji při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 19.9.2012 popřel v rozsahu pohledávky z titulu smluvního úroku z prodlení do výše 17.213,97 Kč z důvodu, že účtování úroků z prodlení v sazbě 25% p.a. je v rozporu se zákonem, neboť při uplatňování úroku z prodlení je nutné použít zákonný úrok. Dlužník spornou pohledávku nepopřel.

Podle § 199 odst. 1 IZ, insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle § 199 odst. 2 IZ, jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Podle § 199 odst. 3 IZ, v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Žaloba byla podána včas, ve lhůtě podle § 199 odst. 1 IZ.

Žalobce však spornou vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným platebním rozkazem nepřípustně popřel z důvodu jiného právního posouzení věci. K tomu soud pro stručnost odkazuje na právní závěry uvedené v usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 ICdo 7/2013, které je k dispozici také v databázi rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR přístupné na jeho internetových stránkách. Soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl (výrok I.).

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 202 odst. 1 věta první IZ, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo 77 ICm 2956/2012 na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Vě věci zcela úspěšný žalovaný zároveň při jednání výslovně uvedl, že náhradu nákladů řízení nežádá. Soud proto nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Právo odvolání n e m a j í osoby, které se ho výslovně před soudem vzdaly.

Tento rozsudek obsahuje zkrácené odůvodnění podle § 157 odst. 4 o.s.ř., neboť po jeho vyhlášení se oba účastníci vzdali práva odvolání.

V Ústí nad Labem dne 26. listopadu 2014

JUDr. Tomáš Zadražil v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Macíková