KSUL 77 INS 32106/2012-A-14
KSUL 77 INS 32106/2012-A-14

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl asistentkou soudce Mgr. Veronikou Srnkovou, v insolvenční věci navrhovatele (dále jen dlužník) Dušana anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Pod Školou 246/9, 415 01 Teplice, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužníka,

takto:

Výrok I. usnesení ze dne 15.2.2013, č.j. KSUL 77 INS 32106/2012-A-11 se mění tak, že se řízení o insolvenčním návrhu dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Pod Školou 246/9, 415 01 Teplice, pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Dne 19.12.2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Pod Školou 246/9, 415 01 Teplice. V návrhu na povolení oddlužení dlužník navrhl, aby soud rozhodl o jeho úpadku, který navrhl řešit oddlužením plněním splátkového kalendáře. Dlužníku byla v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, uložena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.1.2013, č.j.-A-8 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení. Usnesení ze dne 15.1.2013, č.j.-A-8 nabylo právní moci dne 5.2.2013. Záloha měla být tedy zaplacena nejpozději do 8.2.2013. Dotazem učiněným dne 11.2.2013 bylo účtárnou Krajského soudu v Ústí nad Labem sděleno, že dlužník platbu neprovedl. Soud proto rozhodl podle § 108 odst. 3 IZ výrokem I. usnesení ze dne 15.2.2013, č.j.-A-11 že se řízení o insolvenčním návrhu dlužníka zastavuje pro nezaplacení zálohy.

Dne 25.2.2013 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka proti uvedenému rozhodnutí, jehož přílohou byl i stejnopis příjmového pokladního dokladu vydaný pokladnou soudu, ze kterého vyplynulo, že dlužník zálohu zaplatil včas.

Na základě podaného odvolání soud prvního stupně napadené rozhodnutí přezkoumal a dospěl k závěru, že s ohledem na včasné zaplacení zálohy ze strany dlužníka se usnesení o zastavení insolvenčního řízení stalo nadbytečným. Soud proto podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 28. února 2013

Mgr. Veronika Srnková v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Petra Máčková