KSUL 77 INS 31408/2013-B-22
KSUL 77 INS 31408/2013-B-22

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v insolvenční věci dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75288231, trvale bytem: Děčín, Nálepkova 297, PSČ 405 05, insolvenční správce Insolvency Project v.o.s., Hradec Králové, Dukelská třída 15/16, PSČ 500 02, o námitkách insolvenčního správce proti usnesení asistentky soudce ze dne 28.6.2016 vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti soudu pod č.j. KSUL 77 INS 31408/2013-B-20,

takto:

Usnesení vydané asistentkou soudce Mgr. Vladimírou Kodatovou ze dne 28.6.2016, č.j. KSUL 77 INS 31408/2013-B-20 se m ě n í tak, že nyní zní:

Soud vyzývá insolvenčního správce, aby do 10 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení předložil soudu přepracovanou konečnou zprávu, v níž bude záloha na náklady insolvenčního řízení složená věřitelem č. 1 vyplacena jako pohledávka za majetkovou podstatou tomuto věřiteli dle § 168 odst. 1 písm. d) IZ a uvedena mezi nákladovými položkami, a tato změna se v konečné zprávě odrazí i v položce nazvané celková bilance řízení a ve výši částky určené k uspokojení věřitelů, včetně výše vyjádření procentuálního uspokojení pohledávek těchto věřitelů.

Odůvodnění:

Dne 28.6.2016 vydala asistentka soudce Mgr. Vladimíra Kodatová usnesení č.j. KSUL 77 INS 31408/2013-B-20, jímž vyzvala insolvenčního správce, aby do 10 dnů ode dne právní moci uvedeného usnesení předložil soudu přepracovanou konečnou zprávu, v níž: a) bude záloha na náklady insolvenčního řízení složená věřitelem č. 1 vyplacena jako pohledávka za majetkovou podstatou tomuto věřiteli dle § 168 odst. 1 písm. d) IZ a uvedena mezi nákladovými položkami, b) nebudou do základu pro výpočet odměny IS dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. v platném znění, zahrnuty deponované srážky ze mzdy dlužnice (bod 2.1. KZ) a c) budou zohledněny změny ad a) a ad b) a upravena poměrná výše uspokojení nezajištěných věřitelů a jednotlivé částky plnění zajištěným věřitelům.

Proti tomuto usnesení podal dne 11.7.2016 insolvenční správce včasné námitky, jimiž napadl část výše uvedeného usnesení, kterou mu bylo ukládáno přepracování konečné zprávy tak, aby do základu pro výpočet odměny IS dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. v platném znění, nebyly zahrnuty deponované srážky ze mzdy dlužnice (výrok pod písm. b) napadeného usnesení), a současně napadl i navazující výrok uvedený pod písm. c), tj. uloženou povinnost zohlednit provedené úpravy ad a) a ad b) v souvisejících položkách konečné zprávy. Podle insolvenčního správce se za zpeněžení majetkové podstaty považuje i isir.justi ce.cz využití bankovních kont dlužníka a jeho hotovosti. Z tohoto důvodu představují dle insolvenčního správce vydané deponované peněžní prostředky u zaměstnavatele v sumě 22.411,-Kč výtěžek zpeněžení, který je určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele ve smyslu § 1 odst. 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Přestože to v námitkách výslovně nebylo uvedeno, z jejich kontextu je zřejmé, že insolvenční správce požaduje změnu námitkami napadeného usnesení.

Proti rozhodnutí vydanému asistentem soudce, proti němuž není v občanském soudním řízení (rovněž dle ust. § 7 IZ i v insolvenčním řízení) možno podat odvolání, lze dle ust. § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve spojení s ust. § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, podat námitky. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Podle ust. § 36d odst. 2 občanského soudního řádu, v případech, kdy podle zákona jedná a rozhoduje samosoudce, příslušejí mu práva a povinnosti předsedy senátu. Podle § 12 odst. 1 IZ jedná a rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech v prvním stupni jediný soudce (samosoudce).

Samosoudce insolvenčního soudu přezkoumal námitkami napadené rozhodnutí asistentky soudce a dospěl k názoru, že námitky jsou důvodné.

Dle § 283 odst. 1 se zpeněžením majetkové podstaty rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není insolvenční správce omezen.

Podle § 1 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb., v platném znění, se pro účely této vyhlášky výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou.

Soud shodně s insolvenčním správcem se přiklání k názoru, že vydání deponované sražené mzdy zaměstnavatelem představuje formu zpeněžení majetkové podstaty dle § 283 odst. 1 IZ. Jde tedy o výtěžek, který má na mysli ust. § 1 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb., a musí být proto zahrnut do výpočtového základu pro výpočet odměny insolvenčního správce, v tomto případě dle § 1 odst. 3 uvedené vyhlášky (výtěžek pro nezajištěné věřitele).

Z výše uvedených důvodů proto samosoudce insolvenčního soudu změnil rozhodnutí asistentky soudce tak, že vypustil z tohoto rozhodnutí povinnost uloženou pod výrokem b) námitkami napadeného rozhodnutí a současně upravil a zpřesnil i navazující výrok, původně označený písm. c), tak, že v konečné zprávě má dojít ze strany insolvenčního správce k úpravě těch vyjmenovaných položek, na něž má vliv zařazení náhrady zálohy na náklady insolvenčního řízení dle § 168 odst. 1 písm. d) IZ mezi výdaje majetkové podstaty.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 9 odst. 2 věta poslední zák. č. 121/2008 Sb.).

V Ústí nad Labem dne 16. září 2016

Mgr. Vratislav Morvay v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Macíková