KSUL 77 INS 31244/2012-C3-11
KSUL 77 INS 31244/2012-C3-11 77 ICm 908/2015-60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v právní věci žalobkyně Hany Černilové, nar bytem , právně zastoupené Mgr. Františkem Nesvadbou, advokátem, se sídlem Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, proti žalovanému JUDr. Bohumilu Vintrichovi, se sídlem Žukovova 546/15, 400 03 Ústí nad Labem, insolvenčnímu správci dlužníka IDEA CZ-Chráněné dílny s.r.o., se sídlem Doerellova 320, Ústí nad Labem, o vyloučení věcí ze soupisu majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že se vylučují ze soupisu majetkové podstaty dlužníka IDEA CZ-Chráněné dílny s.r.o., se sídlem Doerellova 320, Ústí nad Labem tyto nemovitosti: pozemek parc. č.2546 o výměře 489 m2-zastavená plocha nádvoří, jehož součástí je, krom jiného, stavba č.p. 736-bytový dům s jednotkami: -č. jednotky 736/1 s podílem na společných částech domu a pozemku 7100/94817- byt; -č. jednotky 736/2 s podílem na společných částech domu a pozemku 11239/94817- byt; -č. jednotky 736/3 s podílem na společných částech domu a pozemku 6940/94817- byt; isir.justi ce.cz 77 ICm 908/2015

-č. jednotky 736/4 s podílem na společných částech domu a pozemku 4059/94817- byt; -č. jednotky 736/5 s podílem na společných částech domu a pozemku 7280/94817- byt; -č. jednotky 736/6 s podílem na společných částech domu a pozemku 11160/94817- byt; -č. jednotky 736/101 s podílem na společných částech domu a pozemku 21119/94817-dílna nebo provozovna; -č. jednotky 736/102 s podílem na společných částech domu a pozemku 3600/94817-dílna nebo provozovna; -č. jednotky 736/103 s podílem na společných částech domu a pozemku 11160/94817-jiný nebytový prostor; -č. jednotky 736/104 s podílem na společných částech domu a pozemku 11160/94817-jiný nebytový prostor; vše v katastrálním území Střekov, obec Ústí nad Labem, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem; s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 4.3.2015 se žalobkyně domáhala vyloučení pozemku parc. č.2546 o výměře 489 m2-zastavená plocha nádvoří, jehož součástí je, krom jiného, stavba č.p. 736-bytový dům s jednotkami: -č. jednotky 736/1 s podílem na společných částech domu a pozemku 7100/94817-byt; -č. jednotky 736/2 s podílem na společných částech domu a pozemku 11239/94817-byt; -č. jednotky 736/3 s podílem na společných částech domu a pozemku 6940/94817-byt; -č. jednotky 736/4 s podílem na společných částech domu a pozemku 4059/94817-byt; -č. jednotky 736/5 s podílem na společných částech domu a pozemku 7280/94817-byt; -č. jednotky 736/6 s podílem na společných částech domu a pozemku 11160/94817-byt; -č. jednotky 736/101 s podílem na společných částech domu a pozemku 21119/94817-dílna nebo provozovna; -č. jednotky 736/102 s podílem na společných částech domu a pozemku 3600/94817-dílna nebo provozovna; -č. jednotky 736/103 s podílem na společných částech domu a pozemku 11160/94817-jiný nebytový prostor; -č. jednotky 736/104 s podílem na společných částech domu a pozemku 11160/94817-jiný nebytový prostor; vše v katastrálním území Střekov, obec Ústí nad Labem, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem (dále jen předmětné nemovitosti ), z majetkové podstaty dlužníka IDEA CZ-Chráněné dílny s.r.o., IČO: 25463314, se sídlem Doerellova 320, 403 21 Ústí nad Labem, (dále jen dlužník ). Insolvenčním správcem dlužníka je žalovaný. Žalobkyně uvedla, že žalovaný předmětné nemovitosti zapsal do 77 ICm 908/2015 majetkové podstaty z důvodu tvrzené absolutní neplatnosti smlouvy o převodu vlastnického práva. Žalobkyně nesouhlasí s tvrzenou neplatností, přičemž se soupisu majetkové podstaty není zřejmý ani důvod této neplatnosti. Žalobkyně se považuje za vlastnici předmětných nemovitostí. Žalovaný jí do podání žaloby nedoručil oznámení a informace o soupisu získala z elektronické evidence na serveru justice.cz. Žalobu podala, aby nedošlo ke zmeškání lhůty z důvodu tzv. fikce doručení.

S ohledem na uvedené žalobkyně proto žalobou požaduje vyloučení předmětných nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka a současně žádá, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení.

K žalobě se vyjádřil svým podáním ze dne 9.10.2015 (datovaným 8.10.2015) žalovaný. V něm uvedl, že žalobkyně ve funkci jednatelky dlužníka uzavřela jako kupující s dlužníkem jako prodávajícím, za něhož jednala Iva Šnýdrová na základě plné moci podepsané žalobkyní jako jednatelkou dlužníka, kupní smlouvu na prodej předmětných nemovitostí, přičemž dle této smlouvy byl vklad vlastnického práva k nim ve prospěch žalobkyně do katastru nemovitostí povolen s právními účinky ke dni 5.12.2008. Kupní cena byla sjednána dohodou ve výši 3.600.000,-Kč, aniž by byla zjištěna či stanovena na základě znaleckého posouzení. Až později, dne 21.1.2010, za účelem posouzení ceny předmětných nemovitostí pro účely výpočtu daně z převodu nemovitostí byl ke dni 5.12.2008 vyhotoven znalecký posudek č. soudním znalcem Františkem Nýdlem na základě objednávky dlužníka. Znalec předmětné nemovitosti ocenil částkou 5.942.910,-Kč. Žalovaný z toho dovozuje, že smlouva je postižena absolutní neplatností podle § 196a odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., v tehdy platném znění, (dále jen ObZ ), neboť k převodu předmětných nemovitostí došlo za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu dlužníka (základní kapitál dlužníka činil 8.724.000,-Kč) a hodnota převáděného majetku nebyla stanovena posudkem znalce jmenovaného soudem.

Z výše uvedených důvodů proto žalovaný jako insolvenční správce dlužníka vyrozuměl příslušný katastrální úřad a žalobkyni o skutečnosti, že dne 29.12.2014 sepsal do majetkové podstaty dlužníka předmětné nemovitosti a současně žalobkyni poučil o možnosti podat vylučovací žalobu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. Žalobkyně toto vyrozumění převzala dne 27.1.2015. Vylučovací žalobu tak podala opožděně, když propadná lhůta k jejímu podání uplynula dnem 26.2.2015. Z tohoto důvodu žalovaný navrhl žalobu jako neopodstatněnou a nedůvodnou zamítnout.

Na základě vyjádření žalovaného žalobkyně doplnila svou žalobu dne 23.11.2015 tak, že úprava ust. § 135 ObZ dopadá jen na jednatele společnosti. Za této situace nelze striktně trvat na uplatnění § 196a ObZ, neboť smyslem omezení jednatele je ochrana práv společnosti a společníků. Společník však omezen v nabývání majetku není a nemůže být na něho použito ust. § 196a ObZ. Prodejem majetku žalobkyně řešila akutní nedostatek finančních prostředků dlužníka a svým jednáním odvracela úspěšně úpadek, když předmětné nemovitosti nabyla za tutéž částku, v jaké jí byl poskytnut úvěr. Jedná se o běžnou obchodní činnost a nebyla jiná možnost, jak tehdy zabránit úpadku. Žalobkyně nadále proto odmítla absolutní neplatnost uvedené kupní smlouvy a žalobu považovala za důvodnou. 77 ICm 908/2015

Usnesením ze dne 25.9.2017, č.j. 77 ICm 908/2015-53, vyzval soud oba účastníky ke sdělení, aby se vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání ve smyslu § 115a o.s.ř. Současně je poučil, že nevyjádří-li se v soudem poskytnuté lhůtě 7 dnů od doručení výše uvedeného usnesení, bude se předpokládat, že s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí (de § 101 odst. 4 o.s.ř.).

K uvedené výzvě se vyjádřil žalovaný podáním ze dne 26.9.2017, v němž výslovně souhlasil s rozhodnutím bez nařízení jednání. Žalobkyně, přestože jí byla uvedená výzva doručena dne 26.9.2017, se ve stanovené lhůtě a ani později k této výzvě nevyjádřila. Nastala tak dle § 101 odst. 4 o.s.ř. fikce souhlasu s rozhodnutím bez jednání i u tohoto účastníka sporu.

Na základě provedených důkazů soud dospěl k následujícím zjištěním:

Z usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.-B-15, ze dne 9.10.2014 vyplývá, že dlužník je v úpadku a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, který bude projednáván jako nepatrný. Ze soupisu majetkové podstaty provedeného žalovaným dne 29.12.2014 bylo zjištěno, že do majetkové podstaty dlužníka žalovaný zahrnul i předmětné nemovitosti, a to pod položkou č. 3.

Z vyrozumění ze dne 16.1.2015 vyhotoveného žalovaným a adresovaného žalobkyni soud zjistil, že tímto vyrozuměním bylo žalobkyni sděleno, že došlo k zapsání předmětných nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka z důvodu, že kupní smlouva uzavřená dne 3.12.2008 o převodu vlastnického práva mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalobkyní jako kupujícím je dle § 196a odst. 3 ObZ absolutně neplatná. Vyrozumění současně obsahuje řádné poučení o možnosti podat vylučovací žalobu včetně stanovení lhůty k podání této žaloby a poučení o následcích jejího zmeškání v souladu s ust. § 225 odst. 1 až 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ . Z připojené dodejky soud zjistil, že zásilku s výše popsaným vyrozuměním byla žalované doručena dne 27.1.2015, tj. dnem, kdy si tuto zásilku vyzvedla z úschovy.

Z ostatních provedených důkazů soud neučinil žádná skutková zjištění, neboť výše uvedená skutková zjištění jsou již pro rozhodnutí dostatečná.

Na základě výše popsaných zjištění soud dospěl k následujícím skutkovým a právním závěrům.

Předně soud posoudil žalobu žalobkyně jako žalobu podanou dle § 225 IZ.

Podle § 225 odst. 1 IZ, osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Podle § 225 odst. 2 IZ musí být žaloba podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. 77 ICm 908/2015

6alobkyně byla prokazatelně vyrozuměna o soupisu předmětných nemovitostí do majetkové podstaty dne 27.1.2015. 30-denní lhůta, o níž byla řádně žalovaným poučena a i o následcích jejího zmeškání, skončila tak dne 26.2.2015. Žaloba byla sepsána žalobkyní a podána soudu dne 4.3.2015, tj. po uplynutí stanovené lhůty. Byla tak podána opožděně.

Podle § 225 odst. 3 IZ, nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl.

Vzhledem k tomu, že žaloba byla podána opožděně, platí že předmětné nemovitosti byly do soupisu majetkové podstaty dlužníka pojaty oprávněně. Z tohoto důvodu se již soud další argumentací žalobkyně a žalovaného nezabýval a rozhodl o tom, že se žaloba zamítá (výrok I.)

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle úspěchu ve věci v souladu s § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný byl ve věci zcela úspěšný, avšak žádné náklady řízení neúčtoval. Z tohoto důvodu proto soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 30. října 2017

Mgr. Vratislav Morvay, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Monika Francová