KSUL 77 INS 28801/2013-A-7
KSUL 77 INS 28801/2013-A-7

USN ESEN Í

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Janou Horáčkovou v insolvenční věci dlužníka Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Velvěty 68, 415 01, Teplice, adresa pro doručování Vojanova 1480/3, 415 01, Teplice, o insolvenčním návrhu s návrhem na oddlužení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 77 INS 28801/2013-A-5 ze dne 18. 10. 2013 se mění tak, že soud ukládá navrhovateli, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení uhradil zálohu na náklady řízení ve výši 2 000,--Kč na účet soudu č. 6015-3024411/0710, variabilní symbol 7744288013 nebo hotově v pokladně soudu.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č. j.-A-5 ze dne 18. 10. 2013 vyzval soud navrhovatele, aby do 3 dnů od právní moci usnesení uhradil zálohu na náklady řízení ve výši 3 000,--Kč. Do usnesení podal navrhovatel včas odvolání, kterým se dožadoval snížení zálohy na 2 000,--Kč s tím, že náklady insolvenčního správce za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení splátkovým kalendářem jiště nepřesáhnou 2 000,--Kč a částka 3 000,--Kč je nyní nad jeho finanční možnosti.

Za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení splátkovým kalendářem insolvenčnímu správci vznikají náklady, které je nutno uhradit ze složené zálohy na náklady řízení. Nelze po správci požadovat, aby tyto náklady hradil ze svých prostředků. Výše těchto nákladů se pohybuje přibližně od 1 500,--Kč do 4 000,--Kč. Záleží na tom, za kolik měsíců jsou přiznávány a také např. zda správce vyúčtuje cestovné osobním automobilem. Záloha ve výši 4 000,--Kč je tak přiměřená.

Soud však v tomto případě k odvolání navrhovatele (dlužníka) přihlédl k mimořádně nízkému příjmu dlužníka a dále k vyživovací povinnosti dlužníka ke dvěma nezletilým dětem a podle ust. § 210a o.s.ř. snížil výši zálohy na 2 000,--Kč. Pokud však náklady přiznané insolvenčnímu správci přesáhnou uvedenou částku, v usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem uloží soud dlužníku povinnost přiznané náklady doplatit. Je proto třeba, aby si dlužník již nyní vytvářel finanční rezervu.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 18. 11. 2013

Jana Horáčková v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Lucie Macíková