KSUL 77 INS 27083/2014-P3-5
KSUL 77 INS 27083/2014-P3-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v insolvenční věci dlužníka Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , IČO: 47304430, trvale bytem a sídlem Josefa Hory 1431/24, 415 01 Teplice, insolvenční správce Mgr. Martin Kolář, IČO: 66249996, se sídlem Na Vinici 1227/30, 405 02 děčín IV-Podmokly, o odvolání věřitele proti usnesení asistentky soudce o částečném zpětvzetí přihlášky pohledávky č.j. KSUL 77 INS 27083/2014-P3-3 ze dne 24.3.2016

takto:

I. Usnesení vydané asistentkou soudce Mgr. Květoslavou Lasovskou dne 24.3.2016 č.j. KSUL 77 INS 27083/2014-P3-3, kterým soud vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky věřitele č. 3 ČR-České správy sociálního zabezpečení, IČO: 00006963, se sídlem Křížová 25, Praha 5, se r u š í.

II. Soud nadále eviduje v insolvenčním řízení jako přihlášenou a zjištěnou pohledávku č. P3 věřitele č. 3-ČR-České správy sociálního zabezpečení, IČO: 00006963, se sídlem Křížová 25, Praha 5, ve výši 90.787,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 23.6.2015, čj.-B-8, rozhodl soud o oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 23.6.2015.

Dne 2.4.2015 přihlásil věřitel č. 3-ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963, se sídlem Křížová 25, Praha 5-Smíchov, přihláškou evidovanou jako č. P3 nezajištěnou pohledávku v celkové výši 90.787,-Kč.

Podáním ze dne 4.3.2016 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání věřitele č. 3 označené jako Zpětvzetí pohledávky za podstatou-Zdeňka anonymizovano , anonymizovano . Věřitel č. 3 v podání uvedl, že bere zpět uplatnění pohledávky za podstatou čj. 45000/01749/16/020/JA/INS27083/14/2053 ze dne 29.2.2016 ve výši 9.960,-Kč z důvodu úhrady.

Usnesením ze dne 24.3.2016, čj.-P3-3 soud asistentkou soudce Mgr. Květoslavou Lasovskou vzal na vědomí částečné zpětvzetí nezajištěné přihlášené pohledávky ve výši 9.960,-Kč. požadoval zrušení napadeného rozhodnutí, neboť vzal zpět pohledávku uplatněnou jako pohledávku za podstatou, a nikoliv pohledávku uplatněnou přihláškou č. 3.

Podle § 374 odst. 3, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Samosoudce k odvolání věřitele přezkoumal rozhodnutí asistentky soudce a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, neboť věřitel podáním ze dne 4.3.2016 neučinil částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky č. P3, nýbrž poté, co soud dříve vyrozuměl o uplatnění pohledávky za podstatou ve výši 9.960,-Kč, nyní soudu zaslal zpětvzetí uplatněné pohledávky za podstatou z důvodu její úhrady. Samosoudce proto rozhodnutí asistentky soudce zrušil (výrok I.) a v rámci dohlédací činnosti stanovil, že přihlášená pohledávka č. P3 věřitele č. 3 se v daném řízení nadále považuje za přihlášenou a zjištěnou v původně přihlášené výši.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 22. dubna 2016

Mgr. Vratislav Morvay, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hana Škopková