KSUL 77 INS 24759/2014-P2-2
KSUL 77 INS 24759/2014-P2-2 77 ICm 2295/2015-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v právní věci žalobce Ing. Jana Rippela, se sídlem Dobroměřice 419, 440 01 Louny, insolvenčního správce dlužníka manželů Petra anonymizovano , anonymizovano a Ivety anonymizovano , anonymizovano , oba shodně bytem Teplická 28/35, 405 02 Děčín, proti žalovanému Úřad práce ČR-krajská pobočka Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Děčín, IČO: 72496991, se sídlem Březinova 442/1, 406 12 Děčín, o popření vykonatelné pohledávky, r o z s u d k e m pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že žalovaný věřitel č. 2 s přihláškou pohledávky č. P2 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 77 INS 24759/2014 n e m á za dlužníkem manžely Petrem Holadou, anonymizovano a Ivetou anonymizovano , anonymizovano , oba shodně bytem Teplická 28/35, 405 02 Děčín IV-Podmokly, pohledávku ve výši 19.496,-Kč přiznanou mu rozhodnutím Úřadu práce v Děčíně ze dne 7.7.2004 č.j. 9827/1/DCG/11.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 11.6.2015 jako insolvenční správce dlužníka manželů Petra anonymizovano , anonymizovano a Ivety anonymizovano , nar. isir.justi ce.cz 77 ICm 2295/2015

26.8.1968, oba shodně bytem Teplická 28/35, 405 02 Děčín IV-Podmokly, domáhal proti žalovanému věřiteli určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného, jež byla v insolvenčním řízení sp. zn.zaevidována pod pořadovým číslem P2 a kterou při přezkumném jednání konaném dne 15.5.2015 žalobce popřel, není pohledávkou po právu z důvodu, že je promlčená.

Žalovaný ve svém písemném podání ze dne 30.6.2015, které bylo krajskému soudu doručeno dne 1.7.2015, sdělil, že uznává promlčení sporné pohledávky a že nárok uplatněný žalobcem v žalobě uznává v plném rozsahu.

Žalovaný tedy v průběhu řízení uznal nárok, který je proti němu žalobou uplatňován.

Podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Podle ust. § 153a odst. 2 o.s.ř. rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (ust. § 153a odst. 4 o.s.ř.).

Dojde-li v průběhu řízení k uznání nároku procesním úkonem žalovaného a je-li na tomto základě rozsudek pro uznání přípustný, je soud povinen vydat rozsudek pro uznání. Soud, v souladu s citovanou zákonnou úpravou, aniž by nařizoval jednání, rozhodl o žalobě rozsudkem pro uznání, neboť byly splněny všechny zákonné podmínky podle § 153a odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., povaha dané věci připouští uzavření soudního smíru a rozsudek pro uznání není v rozporu s právními předpisy a žalovaný v průběhu řízení nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř. podle kterého má žalobce, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení. Žalobci však žádné náklady řízení nevznikly a proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku č. II. tohoto rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, a z důvodu, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 2. května 2016

Mgr. Vratislav Morvay, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Škopková