KSUL 77 INS 24292/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSUL 77 INS 24292/2013 29 NSýR 79/2015-A-42

USNESENÍ Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Filipem Cilekem v insolvenní vČci dlužníka Petra Kosa, narozeného 1. zá í 1958, bytem v Janské 1, PSý 405 02, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 77 INS 24292/2013, o insolvenním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. ledna 2015, . j. KSUL 77 INS 24292/2013, 1 VSPH 1820/2014-A-30, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení ze dne 12. srpna 2014, . j.-A-24, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenní soud ) zastavil ízení o insolvenním návrhu dlužníka pro nedoplnČní návrhu o ádný a úplný seznam závazk i p es výzvu insolvenního soudu. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (. l. A-34). Jelikož p i podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu; dále též jen o. s. . ), insolvenní soud jej usnesením ze dne 11. b ezna 2015, . j.-A-35, dorueným dovolateli dne 13. b ezna 2015 (viz doruenku u . l. A-35), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 30 dn od doruení usnesení. Dovolatel p ed uplynutím této lh ty podáním ze dne 25. b ezna 2015, dorueným insolvennímu soudu 27. b ezna 2015, požádal soud o ustanovení zástupce z ad advokát (. l. A-36). Uvedená žádost byla usnesením insolvenního soudu ze dne 30. dubna 2015, . j.-A-38, zamítnuta, proež byl dovolatel následnČ insolvenním soudem vyrozumČn (. l. A-39), že mu lh ta pro odstranČní nedostatku povinného zastoupení podle § 241b odst. 3 vČty druhé o. s. . uplyne dne 22. ervence 2015. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil v uvedené lh tČ ani pozdČji, p es pouení o následcích neinnosti. P edseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací ízení v souladu s § 243f odst. 2 o. s. . zastavil podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. .

Rozhodné znČní obanského soudního ádu pro dovolací ízení (do 31. prosince 2013) se podává z lánku II. bodu 2 zákona . 293/2013 Sb., kterým se mČní zákon . 99/1963 Sb., obanský soudní ád, ve znČní pozdČjších p edpis , a nČkteré další zákony. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prost edek p ípustný.

V BrnČ dne 26. 8. 2015

JUDr. Filip C i l e e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.