KSUL 77 INS 23792/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSUL 77 INS 23792/2012 29 NSýR 36/2016-B-66

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy Mgr. Milana Poláška a soudc JUDr. Zde ka Krmá e a JUDr. Ji ího Zavázala v insolvenní vČci dlužník Jitky Benešové, narozené 28. ervna 1948, bytem v Ludvíkovicích . p. 181, PSý 407 13 a Eduarda Beneše, narozeného 8. kvČtna 1947, bytem tamtéž, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 77 INS 23792/2012, o na ízení p edbČžného opat ení, o dovolání dlužník proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2015, . j. KSUL 77 INS 23792/2012, 1 VSPH 2101/2015-B-53, takto:

Dovolání se odmítá.

Od vodnČní:

Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 20. íjna 2015, . j.-B-48, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenní soud ) zamítl návrh dlužník na na ízení p edbČžného opat ení (doruený insolvennímu soudu dne 20. íjna 2015). Proti usnesení odvolacího soudu podali dlužníci dovolání (posuzováno dle obsahu podání ze dne 21. prosince 2015, B-58). Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. f/ o. s. . není dovolání p ípustné podle ustanovení § 237 proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o p edbČžném opat ení. PrávČ o tento p ípad jde v posuzované vČci. Usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudu insolvenního soudu o zamítnutí návrhu dlužník na na ízení p edbČžného opat ení, je sice usnesením, jímž se odvolací ízení koní, p ípustnost dovolání je však vylouena ustanovením § 238 odst. 1 písm. f/ o. s. . (k tomu srov. nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. zá í 2014, sen. zn. 29 NSýR 92/2014). Nesprávné pouení odvolacího soudu, že dovolání je (p i splnČní dalších podmínek) p ípustné, p ípustnost dovolání nezakládá (srov. nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ervna 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uve ejnČné pod íslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a v insolvenních pomČrech usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. ervence 2013, sen. zn. 29 NSýR 45/2012). Nejvyšší soud proto dovolání dlužník odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. . S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád v aktuálním znČní (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je-stejnČ jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu oznaená výše-ve ejnosti dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužník m, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 24. února 2016

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková