KSUL 77 INS 21459/2014-C1-5
KSUL 77 INS 21459/2014-C1-5 77 ICm 2275/2015-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v právní věci žalobce Ing. Jana Rippela, se sídlem Dobroměřice 419, 440 01 Louny, insolvenčního správce dlužníka Ing. Jany anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75960281, bytem Mjr. Šulce 3533/6, 430 01 Chomutov, proti žalovanému MAJA v.o.s., IČO: 46904638, se sídlem Jana Uhra 4, 602 00 Brno, právně zastoupenému advokátem Mgr. Janem Švarcem, č. osv. ČAK 16240, se sídlem Vodičkova 695/24, 110 00 Praha 1, o popření vykonatelné pohledávky, r o z s u d k e m p r o u z n á n í ,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného věřitele č. 19 MAJA v.o.s., IČO: 46904638, se sídlem Jana Uhra 4, 602 00 Brno, přihlášená přihláškou pohledávky č. P1 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.ve věci dlužníka Ing. Jany anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75960281, bytem Mjr. Šulce 3533/6, 430 01 Chomutov, přiznaná pravomocným platebním rozkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 22.10.2008, č.j. 34 Ro 2050/2008-117, n e n í v části úroků z prodlení co do výše 46.880,55 Kč p o p r á v u .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: isir.justi ce.cz 77 ICm 2275/2015

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 10.6.2015 jako insolvenční správce Ing. Jany anonymizovano , anonymizovano , IČO: 75960281, bytem Mjr. Šulce 3533/6, 430 01 Chomutov, domáhal proti právnímu předchůdci žalovaného věřitele společnosti UNITED BUSINESS a.s., IČO: 26222990, se sídlem Bohunická 24/519, 619 00 Brno, určení, že vykonatelná pohledávka, jež byla uvedenou společností jako věřitelem č. 1 přihlášena do insolvenčního řízení sp. zn.a zaevidována pod pořadovým číslem přihlášky č. 1 není co do výše 46 880,55 Kč po právu. Část přihlášené pohledávky, jejíž vykonatelnost věřitel dokládal pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Chomutově ze dne 22.10.2008, č.j. 34 Ro 2050/2008-117, žalobce popřel co do výše 46 880,55 Kč při přezkumném jednání konaném dne 13.5.2015. Tato popřená část přihlášené pohledávky se týká uplatněných úroků z prodlení, a to v rozsahu, v němž dle žalobce neodpovídá výši vyplývající z výše uvedeného rozhodnutí Okresního soudu v Chomutově.

Po podání žaloby došlo v insolvenčním řízení na základě usnesení č.j. KSUL 77 INS 21459/2014-P1-3, ze dne 22.4.2016, které nabylo právní moci dne 12.5.2016, ohledně předmětné přihlášky pohledávky č. P1 ke změně osoby věřitele dle § 18 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), (dále jen IZ ), když na místo věřitele č. 1-UNITED BUSINESS a.s., IČO: 26222990, se sídlem: Bohunická 519/24, Horní Heršpice, 619 00 Brno, ve stejném rozsahu vstoupil do řízení žalovaný věřitel č. 19 MAJA v.o.s., IČO: 46904638, se sídlem: Jana Uhra 4, 602 00 Brno. Z téhož důvodu tak došlo dle § 19 věta druhá IZ i ke změně v osobě žalovaného v tomto incidenčním sporu. Následně byl žalovaný soudem vyzván, aby se vyjádřil k podané žalobě.

Žalovaný ve svém písemném podání ze dne 30.5.2016 sdělil, že v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení došlo k chybnému výpočtu úroků z prodlení, a současně žalobu v celém rozsahu uznal a vyjádřil souhlas s tím, aby soud vydal rozsudek pro uznání.

Žalovaný tedy v průběhu řízení uznal nárok, který je proti němu žalobou uplatňován.

Podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Podle ust. § 153a odst. 2 o.s.ř. rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (ust. § 153a odst. 4 o.s.ř.).

Dojde-li v průběhu řízení k uznání nároku procesním úkonem žalovaného a je-li na tomto základě rozsudek pro uznání přípustný, je soud povinen vydat rozsudek pro uznání. Soud, v souladu s citovanou zákonnou úpravou, aniž by nařizoval jednání, rozhodl o žalobě rozsudkem pro uznání, neboť byly splněny všechny zákonné podmínky podle § 153a odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., povaha dané věci připouští uzavření soudního smíru a rozsudek pro uznání není v rozporu s právními předpisy a žalovaný v průběhu řízení nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř. podle kterého má žalobce, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení. Žalobci však žádné náklady řízení nevznikly a proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku č. II. tohoto rozsudku. 77 ICm 2275/2015

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, a z důvodu, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 29. června 2016

Mgr. Vratislav Morvay v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Macíková