KSUL 77 INS 20182/2012-P17-5
KSUL 77 INS 20182/2012-P17-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Vratislavem Morvayem v insolvenční věci dlužnice Zdenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Příkrá 1068, 438 01, Žatec, insolvenční správce Ing. Petr Kouba, IČO 727 50 294, se sídlem Nová Ves nad Nisou 450, 468 27, Nová Ves nad Nisou, věřitele č. 15 Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, o námitkách věřitele proti rozhodnutí ze dne 7.10.2016 č.j. KSUL 77 INS 20182/2012-P17-3

takto:

I. Námitkám věřitele č. 15 Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 doručeným soudu dne 10.10.2016 s e v y h o v u j e .

II. Usnesení ze dne 7.10.2016 č.j.-P17-3 se mění tak, že správně zní:

Namísto věřitele Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4 vstupuje v pohledávce č. 1 (v přihlášené výši 114 803,25 Kč) do insolvenčního řízení věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČO 276 46 751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1.

III. Právní moc a vykonatelnost usnesení č.l. P17-3 se odkládá do dne nabytí právní moci a vykonatelnosti tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 3.10.2016 věřitel č. 15 prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Romana Majera, advokáta zaslal zdejšímu soudu návrh na hromadnou singulární sukcesi podle ust. § 18 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) do několika běžících insolvenčních řízení, mimo jiné i do přihlášky č. P17 v tomto insolvenčním řízení.

Jelikož se jednalo o hromadný návrh na změnu v osobě věřitele, postup soudu je v těchto případech odlišný od běžné praxe, tj. rozhodování v jednotlivých řízeních. V případě hromadného postoupení pohledávek je tento návrh věřitelem podáván i v určitém datovém formátu tak, že aplikace ISIR (Informační systém pro insolvenční soudy-centrální a oficiální aplikace pro zpracování insolvenční agendy, která je zároveň napojena na veřejný insolvenční rejstřík) do určité míry sama je schopna tento návrh spojit s jednotlivými řízení a v nich příslušnými přihláškami pohledávek. Jelikož se tedy jedná o hromadný návrh, který isir.justi ce.cz informační systém částečně zpracovává automaticky, je nutné, aby všechny údaje v tomto informačním systému byly uvedeny bezchybně, což však vždy závisí na lidském faktoru.

V případě tohoto insolvenčního řízení věřitel č. 15 přihlásil dne 1.11.2012 své dvě pohledávky, a to pohledávku č. 1 ve výši 114 803,25 Kč a pohledávku č. 2 ve výši 174 018,90 Kč. Věřitel svou přihlášku zaslal elektronicky prostřednictvím své datové schránky. anonymizovano přihlášku je nutné poté ručně zadat do informačnímu systému ISIR tak, aby byla následně i zveřejněna ve veřejném insolvenčním rejstříku. Při zapisování této přihlášky však došlo špatným postupem k tomu, že aplikace ISIR pod č. P17 vedla přihlášku pouze jako jednu jedinou pohledávku v anonymizovano výši 288 822,15 Kč.

Jak již bylo výše uvedeno, aplikace ISIR poté při zpracování hromadného návrhu na singulární sukcesi vede pouze jednu jedinou pohledávku v přihlášce č. P17, a tak je následně vyhotoveno usnesení o singulární sukcesi v celé výši přihlášky č. P17.

Takto tedy bylo vydáno usnesení pod č.l. P17-3 dne 7.10.2016 o návrhu na změnu v osobě věřitele v přihlášce č. P17.

Dne 10.10.2016 věřitel č. 15 doručil soudu své námitky proti tomuto rozhodnutí s tím, že na nabyvatele postoupil pouze pohledávku č. 1 ve výši 114 803,25 Kč. K tomuto soud podotýká, že pokud jakýkoli věřitel podává hromadný návrh na singulární sukcesi, je vhodné toto učinit pouze v případě, že v předmětném řízení věřitel má přihlášenu pouze jednu pohledávku nebo že převádí všechny přihlášené pohledávky. V opačném případě bohužel k vydání chybného rozhodnutí může dojít právě s ohledem na již výše uvedené. Je zcela na místě, aby hromadným návrhem nebyly postupovány pouze celé přihlášky , neboť ojedinělé lidské chyby nelze vyloučit v jakémkoli odvětví. Soud nad to podotýká, že právě z důvodu částečně automatického postupu aplikace ISIR není schopna sama posoudit, zda v přihlášce je jedna či více pohledávek (ať již soudem zapsaných jako jedna či více pohledávek), a rozhodnutí podle § 18 IZ je vydáno v celé přihlášce.

S ohledem na výše uvedené soud shledal námitky věřitele č. 15 relevantními, a proto jim vyhověl v bodě I. výroku. Zároveň v bodě II. výroku změnil své původní rozhodnutí a zároveň odložil právní moc a vykonatelnost původního rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 23. listopadu 2016

Mgr. Vratislav Morvay, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Lenka Navrátilová.