KSUL 77 INS 17403/2013-A-17
KSUL 77 INS 17403/2013-A-17

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudní tajemnicí Mgr. Monikou Vejdělkovou, v insolvenční věci manželů-dlužníka a) Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem J. K. Tyla 1122, 431 11 Jirkov, dlužníka b) Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem J. K. Tyla 1122, 431 11 Jirkov, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužníka,

takto:

Výrok usnesení ze dne 21. 10. 2013, č.j. KSUL 77 INS 17403/2013-A-15 se m ě n í tak, že soud u k l á d á dlužníkům povinnost, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l i z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v.s. 7744174033, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Dne 20. 6. 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení shora uvedených dlužníků.

Usnesením č.j.-A-15 ze dne 21. 10. 2013 soud uložil dlužníkům povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dlužníci ve stanovené lhůtě nedoplnili návrh na povolení oddlužení.

Dne 24. 10. 2013 bylo soudu doručeno podání dlužníků, kterým dodatečně doplnili svůj návrh na povolení oddlužení a které soud posoudil jako odvolání proti výše uvedenému usnesení u uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Na základě podaného odvolání soud prvního stupně napadené rozhodnutí přezkoumal a dospěl k závěru, že s ohledem na dodatečné doplnění návrhu na povolení oddlužení již bude možné oddlužení povolit.

Vzhledem k tomu, že dlužníci navrhli oddlužení plněním splátkového kalendáře, je v insolvenčním řízení nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce a na jeho odměnu za dobu před účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (s ohledem na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19). Soud proto podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnil rozhodnutí č.j. KSUL 77 INS 17403/2013-A-15 ze dne 21. 10. 2013 tak, že uložil dlužníkům zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř. ve smyslu § 7 IZ).

Nebude-li uhrazena záloha na náklady řízení, může soud řízení zastavit případně zálohu vymáhat (ust. § 108 odst. 3 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty n e n í v insolvenčním řízením přípustné (ust. § 83 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta ke splnění uložené povinnosti a k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení písemného vyhotovení (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 4. listopadu 2013

Mgr. Monika Vejdělková v.r. soudní tajemnice

Za správnost vyhotovení: Petra Máčková