KSUL 77 INS 15727/2010-A-13
KSUL 77 INS 15727/2010-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v insolvenční věci navrhovatele dlužníka Daniely anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Obránců Míru 214, 417 05 Osek, o insolvenčním návrhu dlužníka,

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. února 2011, č.j. KSUL 77 INS 15727/2010-A-10, které vydala soudní tajemnice, s e z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 20.12.2010 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh dlužníka Daniely anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Obránců Míru 214, 417 05 Osek. Návrh byl podán na předepsaném formuláři a podpis dlužníka byl úředně ověřen.

Usnesením ze dne 21. února 2011, č.j.-A-10, soudní tajemnice rozhodla o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka s tím, že dlužník přes výzvu soudu usnesením ze dne 28.12.2010 č.j.-A-7 nedoplnil přílohy insolvenčního návrhu vyžadované ustanovením § 104 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Dne 3.3.2011 doručil soudu dlužník podání, které soud podle obsahu posoudil jako odvolání proti usnesení soudní tajemnice ze dne 21. února 2011, č.j. KSUL 77 INS 15727/2010-A-10, o odmítnutí insolvenčního návrhu.

Po přezkoumání insolvenčního návrhu a jeho příloh, jakož i řízení, které vydání usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu předcházelo, dospěl samosoudce k závěru, že odvolání je zcela důvodné.

Usnesením, které vydala soudní tajemnice, ze dne 28.12.2010, č.j. KSUL 77 INS 15727/2010-A-7, byl dlužník vyzván toliko k doplnění návrhu na povolení oddlužení a jeho příloh a nikoli k doplnění příloh insolvenčního návrhu. V odůvodnění tohoto usnesení je také uvedeno, že soud po posouzení podaného návrhu dospěl k závěru, že podaný insolvenční návrh má náležitosti insolvenčního návrhu dle § 103 IZ a že soud dlužníka vyzval podle § 393 odst. 1, odst. 2 IZ k doplnění návrhu na povolení oddlužení, neboť tento návrh a jeho přílohy neobsahují všechny náležitosti dané § 391 IZ a § 392 IZ. Se závěrem soudní tajemnice vyjádřeném v usnesení č.j.-A-7 o úplnosti insolvenčního návrhu se samosoudce ztotožňuje.

Vzhledem k tomu, že insolvenční návrh nepostrádá zákonné náležitosti ani zákonné přílohy, je rozhodnutí soudní tajemnice o odmítnutí insolvenčního návrhu nedůvodné. Samosoudce proto odvolání dlužníka v plném rozsahu vyhověl a usnesení soudní tajemnice, kterým byl insolvenční návrh odmítnut, zrušil.

Po nabytí právní moci tohoto usnesení bude pokračováno v řízení o dlužníkově insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 15. března 2011

JUDr. Tomáš Zadražil v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Máčková