KSUL 77 INS 10468/2012-C3-4
KSUL 77 INS 10468/2012-C3-4 77 ICm 2621/2012-40

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v právní věci žalobce Mgr. et Mgr. Milana Svobody, se sídlem Tyršova 1434/4, 405 02 Děčín, insolvenčního správce dlužníka: manželů Viery anonymizovano , anonymizovano , a Milana anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Rooseveltova 2129, 435 06 Litvínov, proti žalovanému Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, zastoupenému JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, o popření vykonatelné pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Podle § 7 insolvenčního zákona a podle § 96 odst.2, odst.4 o.s.ř. s e v části, v níž se žalobce domáhal určení, že vykonatelná pohledávka č. P3 žalovaného není v části 22.056,69 Kč pohledávku po právu, řízení zastavuje.

II. Určuje se, že vykonatelná pohledávka č. P3 žalovaného není v části 22.056,69 Kč pohledávkou po právu.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 77 ICm 2621/2012

Odůvodnění:

Včasnou žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 9.9.2012 se žalující insolvenční správce dlužníka manželů Viery anonymizovano a Milana anonymizovano domáhal proti žalovanému věřiteli Intrum Justitia Czech, s.r.o. (dříve Profidebt, s.r.o.-viz výpis z obchodního rejstříku založený na č.l. 30-34 spisu) určení, že vykonatelná pohledávka č. P3 žalovaného není v části 44.113,38 Kč pohledávkou po právu. Žalobce, který tuto vykonatelnou pohledávku z titulu smluvní pokuty ve výši 10.543,38 Kč, smluvní pokuty ve výši 21.088,31 Kč a úroku z pohledávky ze smluvní pokuty a nároku na směnečný úrok z popřené částky směnečného penízu ve výši 12.481,69 Kč při přezkumném jednání konaném dne 15.8.2012 popřel, namítal, že v popřené výši pohledávka žalovaného nevznikla z důvodu absolutní neplatnosti příslušných smluvních ujednání pro rozpor s dobrými mravy.

Žalobce následně v případě sporné smluvní pokuty ve výši 10.543,38 Kč vzal zpět své popření a rovněž i žalobu v rozsahu částky 5.271,69 Kč. V případě této smluvní pokuty nadále trval na popření a na žalobě v částce 5.271,69 Kč. V případě sporné smluvní pokuty ve výši 21.088,31 Kč vzal žalobce zpět své popření a rovněž i žalobu v rozsahu částky 10.544,15 Kč, přičemž v případě této smluvní pokuty nadále trval na popření a na žalobě v rozsahu částky 10.544,16 Kč. V případě sporného úroku z pohledávky ze smluvní pokuty a sporného nároku na směnečný úrok z popřené částky směnečného penízu ve výši 12.481,69 Kč vzal žalobce zpět své popření a rovněž i žalobu v částce 6.240,85 Kč a nadále trval v případě tohoto sporného nároku na popření a na žalobě ve výši 6.240,84 Kč. Žalobce tedy své popření a podanou žalobu vzal částečně zpět v rozsahu celkové částky 22.056,69 Kč. Toto částečně zpětvzetí žaloby učinil žalobce dříve, než bylo zahájeno jednání ve věci samé. Žalovaný s tímto částečným zpětvzetím žaloby souhlasil.

V rozsahu částečného zpětvzetí popření žalobcem, tedy do celkové částky 22.056,69 Kč, byly sporné pohledávky žalovaného v souladu s § 201 odst. 1 písm. c) IZ zjištěny.

Podle § 96 odst. 1 o.s.ř., žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Podle § 96 odst. 2 věta první o.s.ř., je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví.

Vzhledem k částečnému zpětvzetí žaloby postupoval soud podle § 96 odst. 2, odst. 4 o.s.ř. a v rozsahu zpětvzetí žaloby řízení zastavil (výrok I.).

Po tomto částečném zpětvzetí zůstalo předmětem sporu žalobcem provedené popření vykonatelných nezajištěných pohledávek žalovaného věřitele za dlužníkem ve výši 22.056,69 Kč.

Žalovaný ve zbývající části žalobou uplatněného nároku po částečném zpětvzetí žalobcem uplatněný nárok uznal. Žalovaný tedy uznal, že jeho vykonatelná pohledávka č. P3 není v části 22.056,69 Kč po právu.

Podle § 153a odst. 1, odst. 2 o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle 77 ICm 2621/2012 tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2).

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonné podmínky § 153a odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., když povaha dané věci připouští uzavření soudního smíru a rozsudek pro uznání není v rozporu s právními předpisy, rozhodl soud o žalobcově nároku ve výši uplatňované po částečném zpětvzetí rozsudkem pro uznání, kterým žalobě v tomto rozsahu vyhověl (výrok II.).

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 202 odst. 1 IZ a podle § 142 odst. 2 o.s.ř. a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť oba účastníci měli ve věci poloviční úspěch (výrok III.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, a z důvodu, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

Právo odvolání nemají osoby, které se ho výslovně před soudem vzdaly.

V Ústí nad Labem dne 26. listopadu 2014 JUDr. Tomáš Zadražil v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Macíková