KSUL 74 INS 30944/2014-A-15
č.j. KSUL 74 INS 30944/2014-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v insolvenční věci navrhovatele (věřitele): Jindřich anonymizovano , anonymizovano , IČO: 87166186, sídlem Sokolovská 1120/119, 323 00 Plzeň-Bolevec, adresa pro doručování: P.O.BOX 1, 111 21 Praha 1, proti dlužníku: Iva anonymizovano , anonymizovano , IČO: 12772283, trvale bytem i sídlem Mikulášovice 8, 407 79 Mikulášovice

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 74 INS 30944/2014-A-11 ze dne 31.03.2015, kterým byla navrhovateli (věřiteli) uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, se mění tak, že se navrhovateli: Jindřich anonymizovano , anonymizovano , IČO: 87166186, sídlem Sokolovská 1120/119, 323 00 Plzeň-Bolevec, adresa pro doručování: P.O.BOX 1, 111 21 Praha 1 povinnost, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, neukládá.

Odůvodnění:

Dne 18.11.2014 v 08:06 hod. byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh navrhovatele (věřitele): Jindřich anonymizovano , anonymizovano , IČO: 87166186, sídlem Sokolovská 1120/119, 323 00 Plzeň-Bolevec (dále jen jako insolvenční navrhovatel ), proti dlužníku: Iva anonymizovano , anonymizovano , IČO: 12772283, trvale bytem i sídlem Mikulášovice 8, 407 79 Mikulášovice (dále jen jako dlužník ), kterým se insolvenční navrhovatel domáhá vydání rozhodnutí, který se zjišťuje úpadek dlužníka.

Dle insolvenčního návrhu má insolvenční navrhovatel vůči dlužníku peněžitou pohledávku ve výši 500,-Kč + příslušenství, která je déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Insolvenční navrhovatel uplatnil předmětnou pohledávku do insolvenčního řízení podáním-přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P3 (dále jen jako přihláška č. P3 ), která byla insolvenčnímu soudu doručena dne 15.03.2015. Celková výše pohledávky (vč. příslušenství) insolvenčního navrhovatele vůči dlužníku byla v přihlášce č. P3 vyčíslena na částku 864,-Kč, přičemž předmětná pohledávka byla insolvenčnímu soudu řádně doložena. Jako dalšího věřitele dlužníka uvedl insolvenční navrhovatel ve svém insolvenčním návrhu JUDr. Soňu Karasovou, soudního exekutora, Exekutorský úřad Liberec, IČO: 72601841, s pohledávkou v tvrzené výši 7.800,-Kč. JUDr. Soňa Karasová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, IČO: 72601841 (dále jen jako věřitel č. 1 ) uplatnil podáním-přihláškou pohledávky č. P1

(dále jen jako přihláška č. P1 ), do insolvenčního řízení výše uvedeného dlužníka svou pohledávku ve výši 6.865,-Kč. Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, IČO: 71329277 (dále jen jako věřitel č. 2 ), uplatnil podáním-přihláškou pohledávky č. P2 (dále jen jako přihláška č. P2 ), do insolvenčního řízení výše uvedeného dlužníka svou pohledávku ve výši 7.865,-Kč.

Dlužník se na výzvu soudu ze dne 09.12.2014 č.j.-A-7 k insolvenčnímu návrhu insolvenčního navrhovatele nevyjádřil.

Podle § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Usnesením zdejšího soudu č.j.-A-11 ze dne 31.03.2015 byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, přičemž uvedená částka má primárně sloužit pro případ, že by měl insolvenční správce v počáteční fázi insolvenčního řízení nadměrné hotové výdaje související zejména se správou a zajištěním majetku náležejícího do majetkové podstaty, k poskytnutí zálohy na činnost insolvenčního správce. V případě, že bude při předpokládaném řešení úpadku dlužníka konkursem zjištěn a zpeněžen majetek většího rozsahu, pak nic nebrání insolvenčnímu navrhovateli uplatnit náhradu zaplacené zálohy jako pohledávku za majetkovou podstatou (viz poučení).

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel v zákonné lhůtě dne 27.04.2015 odvolání. Soud po přezkoumání odvolacích důvodů dospěl k závěru, že odvolání lze vyhovět.

Proto soud prvního stupně podle § 95 IZ své původní rozhodnutí na základě odvolání navrhovatel změnil tak, že se zaplacení zálohy neukládá.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 4. prosince 2015

Mgr. Iva Černá v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Šímová