KSUL 74 INS 28742/2016-B-19
KSUL 74 INS 28742/2016-B-19

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČO 72577380, bytem Fr. Schmieda 1134, 431 11 Jirkov, o návrhu navrhovatele-insolvenčního správce CURATORES v.o.s., IČO 05758556, se sídlem Praha 2, Sokolská 1802/32, proti odpůrkyni Veronice Kovalové, , na vydání předběžného opatření

takto:

Soud n a ř i z u j e na návrh insolvenčního správce CURATORES v.o.s., IČO 05758556, se sídlem Praha 2, Sokolská 1802/32 předběžné opatření:

Veronika Kovalová, je povinna se zdržet toho, aby zcizila, zastavila, či jinak zatížila nemovitosti, a to:

bytovou jednotkou č. 1134/3 v budově 1134, 1135 na pozemcích p.č. 2282 a 2283, zapsanou na LV č. 7023 pro obec a k. ú. Jirkov, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši 618/13587, bytovou jednotkou č. 1134/4 v budově 1134, 1135 na pozemcích p.č. 2282 a 2283, zapsanou na LV č. 7023 pro obec a k. ú. Jirkov, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši 517/13587, bytovou jednotkou č. 1135/6 v budově 1134, 1135 na pozemcích p.č. 2282 a 2283, zapsanou na LV č. 7023 pro obec a k. ú. Jirkov, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši 517/13587, nebytovou jednotkou (garáž) č. 1135/51 v budově 1134, 1135 na pozemcích p.č. 2282 a 2283, zapsanou na LV č. 7023 pro obec a k. ú. Jirkov, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši 523/13587, bytovou jednotkou č. 1043/1 v budově 1043, 1044 na pozemcích p.č. 2507 a 2508, zapsanou na LV č. 4227 pro obec a k. ú. Jirkov, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši 511/13082, bytovou jednotkou č. 1044/11 v budově 1043, 1044 na pozemcích p.č. 2507 a 2508, zapsanou na LV č. 4227 pro obec a k. ú. Jirkov, ke které náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích ve výši 350/13082,

a to až do pravomocného skončení insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn., případně jen do pravomocného skončení sporů v rámci insolvenčního řízení, souvisejících s tímto majetkem (o neúčinnost úkonů, o vydání věci atd.). isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Zdejšímu soudu byl dne 04.08.2017 doručen insolvenčním správcem CURATORES v.o.s., IČO 05758556, se sídlem Praha 2, Sokolská 1802/32 návrh na vydání předběžného opatření ze dne 04.08.2017, kterým se insolvenční správce domáhá, aby soud rozhodl podle § 74 os.ř. tak, že osoba blízká dlužníku (přítelkyně) Veronika Kovalová je povinna se zdržet toho, aby zcizila, zastavila, či jinak zatížila nemovitosti citované v předběžném opatření, a to až do pravomocného skončení insolvenčního řízení, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 28742/2016. K návrhu připojil insolvenční správce listiny, kterých se dovolává.

Soud při posouzení návrhu na předběžné opatření nejprve zkoumal, zda navrhovatel předběžného opatření-insolvenční správce-byl povinen složit na účet soudu jistotu nejpozději s podáním návrhu na předběžné opatření. Dospěl k závěru, že ano, neboť se nejdná o případ ust. § 82 IZ, kdy soud může nařídit předběžné oatření i bez návrhu. Soud zjistil, že jistota ve výši 10.000,00 Kč byla na účet soudu (i když chybný účet), zaplacena dne 04.08.2017, tedy nejpozději s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření.

Návrhem na vydání předběžného opatření se tedy soud mohl zabývat věcně.

Dle ust. 74 odst. 1 o.s.ř., Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

Dle ust. 75 odst. 1 o.s.ř., Předběžné opatření nařídí předseda senátu na návrh. Podle odst. 2 téhož ustanovení, Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Podle odst. 3 téhož ustanovení, Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává.

V tomto insolvenčním řízení se jedná o insolvenční návrh dlužníka, spojený s návrhem na povolení oddlužení. Oddlužení bylo poovleno dne 14.02.2017 usnesením č.j. KSUL 74 INS 28742/2016-A-8. Insolvenčím správce byl ustanovern Ing. Aleš Klaudy, který byl na první schůzi věřitelů dne 31.07.2017 převolen a současný insolvenční správce CURATORES v.o.s., vycházeje ze zjišťovaní majetku předchozím správcem, podal návrh na vydání předběžného opateřnís odůvodněním, že -se dlužník účelově v době před podáním insolvenčního návrhu účelově a za nízkou cenu zbavil nemovitého majetku ve prospěch osoby blízké-přítelkyně, a to opakovaně (kupní smlouvy ze dne 20.03.2017, 24.03.2017, 14.04.2016 a 04.04.2016), navíc se Veronika Kovalová pokusila některé z nabytých nemovitostí zatížit zástavním právem

-Krajský soud již na některé z nemovitostí předběžné opatření vydal dne 06.04.2016 pod č.j. 68 ECm 87/2016-65 (ve znění opravného usnesení ze dne 22.04.2016), které bylo potvrzteno Usnesením Vrchního soudu v Praze usnesením pro č.j. 6 Cmo 216/2016-110 ze dne 27.09.2016.

Za situace, kdy dlužník v insolvenčním řízení mohl uspokojit věřitele v podstatně vyšší míře z příjmů z nájmů bytů v osobním vlastnictví, rozhodl se před podáním insolvenčního návrhu k prodeji nemovitostí, a to hluboko pod cenou s tím, že nijak nedoložil, že by z příjmů z prodeje jakkoli uspokojil věřitele. V době, kdy byl v úpadku, se bezdůvodně zbavil majetku ve prospěch osoby sobě blízké a dá se předpokládat, že si tím zajistil příjem do společné domácnosti s přítelkyní, aniž by tím jakkoli vyvinul snahu k vyšší míře uspokojení nezajištěných věřitelů. Situace je o to vážnější, že nepoctivý záměr dlužníka při podání insolvenčního návrhu, spojeného s návrhem na povolení oddlužení je evidentní z chování dlužníka, kdy po vydání rozsudku soudem prvního stupně dne 29.01.2016 pod sp.zn. 68 ECm 87/2015 došlo právě k uzavření kupních smluv s osobou blízkou a masivnímu převodu nemovitého majetku v měsících březnu a dubnu 2016, takže soud v rámci sp.zn. 68 ECm vydal předběžné opatření, kterým se snažil převodům zabránit. Přestože bylo předběžné opatření vydáno 06.04.2016, dlužník převedl další svůj majetek 20.04.2016. Musel si být vědom svého nepoctivého jednání vůči věřitelům v době, kdy již byl v úpadku nebo nejméně v hrozícím úpadku.

Insolvenční správce v návrhu uvedl, že nemovitosti sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 11.07.2017 (č. l. B-10) a hodlá podat odpůrčí žalobu ve smyslu § 239 IZ z důvodu jednoznačného zkrácení věřitelů. Po provedení soupisu majetkové podstaty se snažila Veronika Kovalová zatížit nemovitosti zástavou-řízení zahájeno dne 12.07.2017.

Jak vyplývá z návrhu na vydání předběžného opatření, které je zveřejněno na č.l. B-18, po provedení soupisu majetkové podstaty (11.07.2017) bylo dne 12.07.2017 zahájeno řízení o vklad zástavních práv k nemovitostem-6 bytovým jednotkám.

Insolvenční správce skutkový stav řádně popsal a k uvedeným skutečnostem řádně doložil důkazy.

Soud z výše uvedených důvodů návrhu na vydání předběžného opatření zcela vyhověl, neboť uzavřel, že jsou dány zákonné předpoklady pro vydání předběžného opatření, když insolvenční správce jako žalobce osvědčil naléhavost potřeby předběžného opatření (před podáním odpůrčí žaloby), neboť existuje důvodná obava, hraničící s jistotou, že by v insolvenčním řízení byli zkráceni věřitelé při zpeněžování majetku za situace, kdy byl nemovitý majetek před zahájením insolvenčního řízení převeden na osobu blízkou.

Pokud by majetek vyveden nebyl, mohl dlužník splácet splátky ve splátkovém kalendáři z nájmů, případně mohlo být schváleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty s následným osvobozením dlužníka od placení zbylých dluhů. Za procesní situace, která nastala, tedy s nepoctivým záměrem dlužníka a nesouhlasem věřitelů s oddlužením, zřejmě nelze předpokládat schválení oddlužení žádným ze zákonných způsobů. V závislosti na výsledku odpůrčích žalob bude zpeněžován majetek v rámci prohlášeného konkurzu na majetek dlužníka. Do doby prohlášení konkurzu, kdy přechází zcela dispoziční oprávnění na insolvenčního správce, má dispoziční oprávnění (s omezením § 111 IZ) dlužník, který však již nemůže ovlivnit dispozice s majetkem, který vyvedl před zahájením insolvenčního řízení. Za účelem zajištění tohoto majetku ve vlastnictví třetí osoby (osoby blízké dlužníku) bylo nutno přistoupit k nařízení předběžného opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 07.08.2017 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Ing. Martin Jungmann