KSUL 74 INS 25962/2012-A-10
č.j. KSUL 74 INS 25962/2012-A-10

USNESENÍ

Krajský soud V Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou, V insolvenční Věci navrhovatelů (dlužníků): a) Jitka anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Střední 403/31, 417 31 Novosedlice, a b) Roman anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Střední 403/31, 417 31 Novosedlice, o insolvenčních návrzích dlužníků spojených s návrhy na povolení oddlužení takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 74 INS 25962/2012-A-8 ze dne 18.01.2013 se mění tak, že insolvenční řízení navrhovatelů (dlužníků): a) Jitka anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Střední 403/31, 417 31 Novosedlice, a b) Roman anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Střední 403/31, 417 31 Novosedlice, se n e z a s t a V u j e .

II. Soud u kl á d á povinnost dlužníci a) Jitce anonymizovano , anonymizovano , a dlužníkovi b) Romanu anonymizovano , anonymizovano , aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve Výši 10.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, V.s. 7444259622, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Kraj ského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Dne 23.10.2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatelky (dlužnice) Jitky anonymizovano , anonymizovano . Řízení o tomto návrhu bylo zahájeno pod sp. zn.. Stejného dne byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen rovněž insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatele (dlužníka) Romana Bezdičky, anonymizovano , který je manželem dlužnice Jitky anonymizovano . Řízení o tomto návrhu bylo zahájeno pod sp. zn. KSUL 74 INS 25964/2012. Dlužníci navrhují, aby oddlužení bylo řešeno zpeněžením majetkové podstaty, přičemž jejich majetkem je dle sdělení dlužníků rodinný dům v části obce Novosedlice, č.p. 403, zapsáno na listu vlastnictví 44 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice ve vlastnictví dlužníka

Romana Bezdičky, dále běžné vybavení domácnosti v SJM. Dlužníci uvedli a doložili objem závazků ve Výši 514.558,-Kč vůči 4 věřitelům.

Oba návrhy na povolení oddlužení byly spolu s insolvenčním návrhem předloženy na předepsaném formuláři s přílohami, které osvědčují skutečnosti tvrzené v samotném návrhu.

Usnesením ze dne 06.11.2012 č.j.-A-6 soud spojil obě insolveční řízení ke společnému projednání pod sp. zn..

Usnesením ze dne 07 .1 1.2012 č.j.-A-7 byla dlužníkům uložena povinnost, aby zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve Výši 10.000,-Kč, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci citovaného usnesení. Usnesení KSUL 74 INS 25962/2012-A-7 ze dne 07.11.2012 bylo dlužníkům doručeno prokazatelně dne 14.11.2012 (dlužnice), resp. dne 15.11.2012 (dlužník), a nabylo tak právní moci dne 01.12.2012. Záloha na náklady insolvenčního řízení tedy měla být zaplacena nejpozději dne 10.12.2012. Dotazem učiněným dne 16.01.2013 vúčtárně Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo zjištěno, že dlužníci platbu neprovedli. Lhůta k zaplacení zálohy tak marně uplynula.

Soud proto rozhodl usnesením č.j.-A-8 ze dne 18.01.2013 podle § 108 odst. 3 IZ tak, že řízení o insolvenčním návrhu dlužníků se zastavuje pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Usnesení bylo dlužníkovi i dlužnici doručeno prokazatelně dne 01.02.2013.

Dne 18.02.2013 bylo zdejšímu soudu doručeno odvolání, které bylo dlužníky odevzdáno kpoštovní přepravě dne 16.02.2013, pročež lhůta stanovená ust. §204 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 57 odst. 3 o.s.ř. tak byla zachována, které bylo podáno dlužníkem do usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy na náklady ins. řízení. Dlužník odůvodňoval skutečnost včasného neuhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení náhlým zhoršením zdravotního stavu matky dlužníka, které vedlo až k jejímu úmrtí, a zabezpečením záležitostí souvisejících se zhoršením zdravotního stavu matky dlužníka a následně se zabezpečením jejího pohřbu, přičemž v důsledku uvedeného dlužníku vznikly nepředvídatelné Výdaje neodkladné povahy v nezanedbatelné výši, pročež dlužník nemohl soudem stanovenou zálohu na náklady insolvenčního řízení včasně uhradit. Dlužník současně zdůraznil, že je schopen zálohu na náklady insolvenčního řízení bezodkladně, j ednorázově a v plné Výši uhradit.

Insolvenční soud přistoupil ke změně usnesení ve smyslu ustanovení § 95 IZ a odvolání dlužníka vyhověl v plném rozsahu.

Důvodem pro takový postup soudu je skutečnost, že soud má v řízení za prokázané, že dlužník nebyl v důsledku Výše speciÍikovaných nepředvídatelných výdajů neodkladné povahy v nezanedbatelné Výši objektivně schopen jemu vyměřenou zálohu na náklady insolvenčního řízení ve Výši 10.000,00 Kč včasně uhradit.

Insolvenční soud se na základě Výše uvedených skutečností rozhodl odvolání dlužníka vyhovět v plném rozsahu a přistoupil tak v souladu s ust. § 95 IZ ke změně usnesení č.j.-A-8 ze dne 18.01.2013, jak uvedeno ve výroku usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Kraj ského soudu v Ustí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 21. února 2013 Mgr. Iva Černá v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení:

Jana Kůstková