KSUL 74 INS 25281/2013-A-8
č.j. KSUL 74 INS 25281/2013-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v insolvenční věci dlužníka: INTER QUATRO SPECIAL, spol. s r.o. v likvidaci , IČO 47784954, sídlem Baarova 2, 415 01 Teplice, jednajícího likvidátorem Ing. Janou Edelmannovou, se sídlem Poštovní 1765/1, 415 01 Teplice,

takto:

Soud mění své usnesení ze dne 16.10.2013 č.j. KSUL 74 INS 25281/2013-A-6, kterým byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení tak, že se dlužníku povinnost zaplatit zálohu neukládá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 11.9.2013 se dlužník INTER QUATRO SPECIAL, spol. s r.o. v likvidaci , IČO 47784954, sídlem Baarova 2, 415 01 Teplice, jednající likvidátorem Ing. Janou Edelmannovou, se sídlem Poštovní 1765/1, 415 01 Teplice, domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud zjistil jeho úpadek a následně rozhodl o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Návrh byl předložen se všemi přílohami, které osvědčují skutečnosti tvrzené v samotném návrhu.

Dlužník je dle insolvenčního návrhu vlastníkem nemovitostí-rodinného domu č.p. 297 na st. parcele p.č. 142, jakož dále pozemku parc.č. 142 o výměře 331 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc.č. 143 o výměře 246m2 (zahrada) v katastrálním území Sobědruhy, pro obec a okres Teplice, zapsané na LV č. 254 u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, územní pracoviště Teplice.

Soud tedy po přezkoumání odvolání dlužníka dospěl k závěru, že odvolání lze v plném rozsahu vyhovět.

Ze soudu předložených listin lze předpokládat, že úpadek dlužníka bude řešen prohlášením konkurzu na jeho majetek, pročež bude následně ustanoveným insolvenčním správcem přistoupeno ke zpeněžení výše specifikovaných nemovitostí, kdy odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce budou hrazeny z výtěžku zpeněžení, pročež není nezbytné ke krytí nákladů řízení stanovit dlužníku povinnost k uhrazení zálohy na náklady řízení. Soud zohlednil i skutečnost, že dlužník se nachází v likvidaci, jedná soudem jmenovaným likvidátorem a k uhrazení zálohy s ohledem na absenci jakéhokoli jiného majetku než výše specifikovaných nemovitostí dlužníka, by bylo nutno zatížit státní rozpočet zálohou na provedení likvidace.

Proto soud prvního stupně podle § 95 IZ své původní rozhodnutí na základě odvolání dlužnice změnil tak, že se jí zaplacení zálohy neukládá.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 8. listopadu 2013 Mgr. Iva Černá, v.r. Samosoudkyně Za správnost vyhotovení Jana Valášková