KSUL 74 INS 23257/2016-A-8
č.j. KSUL 74 INS 23257/2016-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v insolvenční věci dlužníka Jan Šerý, IČO 72620421, trvale bytem a sídlem Pod Kaštany 102, 434 01, Most, bytem Průchy 1915/24, 434 01, Most, o návrhu věřitele na vydání předběžného opatření

takto:

Soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Josefu Lavičkovi, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, se umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu sp.zn. 176 EX 01624/15 s omezením, aby výtěžek dražby dosažený zpeněžením nemovitostí, tj. pozemku p.č. 324/243 kategorizace orná půda (zemědělský půdní fond) o výměře 746m2, v obci Králův Dvůr, okres Beroun, katastrální území Levín u Berouna, zapsáno na LV č. 326 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun, byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku dán k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn..

O d ů v o d n ě n í:

Dne 11.10.2016 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh věřitele Komerční banka, a.s., IČO 45317054, Na Příkopě 33/969, 114 07, Praha 1 proti dlužníku: Jan Šerý, IČO 72620421, trvale bytem a sídlem Pod Kaštany 102, 434 01, Most, bytem Průchy 1915/24, 434 01, Most.

Dne 15.11.2016 byl zdejšímu soudu doručen návrh na vydání předběžného opatření, který podal soudní exekutor JUDr. Josef Lavička, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb. V návrhu navrhovatel uvedl, žena základě pověření Okresního soudu v Mostě ze dne 15.6.2015, č.j. 43 EXE 9612/2015 15 vede soudní exekutor výše jmenovaný podle vykonatelného rozhodnutí-rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 4.3.2015, č.j. 10 C 322/2014-24 ve věci oprávněného GRENKELEASING s.r.o., IČO 45807655 proti povinnému dlužníku k uspokojení peněžité pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Soudní exekutor rozhodl exekučním příkazem ze dne 7.7.2015 č.j. 176 EX 01624/15-019 o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného dlužníka a to konkrétně nemovitostí, tj. pozemku p.č. 324/243 kategorizace orná půda (zemědělský půdní fond) o výměře 746m2, v obci Králův Dvůr, okres Beroun, katastrální území Levín u Berouna, zapsáno na LV č. 326 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun. isir.justi ce.cz ceny a odhady nemovitostí-Znalecká společnost, s.r.o., který provedl ocenění předmětné nemovitosti a dle posudku znalce ZP-11625 ze dne 25.5.2016 činí obvyklá cena částku 1.275.000,-Kč.

Následně byl stanoven termín dražby na den 19.10.2016 s tím, že se bude jednat o dražbu elektronickou. Dne 11.10.2016 byl nicméně Krajskému soudu v Ústí nad Labem podán insolvenční návrh proti dlužníku a zahájeno insolvenční řízení, pročež dražba nemovitostí byla odročena na den 23.11.2016.

V případě neprovedení dražby zde reálně hrozí negativní důsledek pro věřitele v podobě nákladů na zmařenou dražbu a případných dalších nákladů na následné zpeněžování nemovitostí v rámci insolvenčního řízení. Negativní důsledky spatřuje navrhovatel i v tom, že aktuálně eviduje 10 zájemců o koupi předmětu dražbu, lze tedy předpokládat zpeněžení nemovitostí transparentně za dosažení maximálního výtěžku, jejichž zájem nelze do budoucna bez dalšího garantovat. Pokud jde o podmínku stanovenou v ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ spočívající ve společném zájmu věřitelů, navrhovatel uvedl, že uskutečněním dražby nejsou v žádném případě žádným způsobem dotčena práva dalších věřitelů. Svůj návrh navrhovatel doložil uvedeným vyrozuměním o zahájení exekuce, exekučním příkazem, usnesením o ustanovení znalce, znaleckým posudkem k nemovitosti, usnesením o ceně, dražební vyhláškou, usnesením o odročení dražby a výpisem z katastru nemovitostí.

Soud podaný návrh na nařízení předběžného opatření přezkoumal a má za to, že navrhovatel důvodnost vydání předběžného opatření dostatečně doložil, a proto mu vyhověl.

Soud dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 82 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a. ustanovit předběžného správce, b. omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c. uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť (§ 109 odst. 6 IZ).

Smyslem § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy a dále omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ.

V dané věci je prokázáno, že krátce po vydání dražební vyhlášky byl podán insolvenční návrh, ze kterého vyplývá, že dlužník má četné závazky více jak 30 dnů po splatnosti v minimální výši 1.455.633,52 Kč vůči třem věřitelům, jakož dále bez specifikace výše závazků vůči šesti věřitelům. Insolvenční návrh byl podán týden před konáním dražby-původně stanoveným termínem na 19.10.2016.

Soud má s ohledem na výše uvedené skutečnosti za to, že předběžně lze konstatovat existenci úpadku dlužníka a dále provedení dražby neodporuje v daném případě zájmu věřitelů v insolvenčním řízení. K návrhu na vydání předběžného opatření bylo doloženo znalecké ocenění předmětné nemovitosti, která má být zpeněžena, přičemž dle posudku znalce ZP-11625 ze dne 25.5.2016 činí obvyklá cena částku 1.275.000,-Kč. Navrhovatel eviduje 10 zájemců o koupi, pročež lze i předpokládat úspěšné zpeněžení nemovitosti, příp. maximalizaci pravděpodobnosti úspěšnosti prodeje a dosažení maximálního výtěžku. Dosavadní postup při zpeněžení je transparentní a získané finanční prostředky budou deponovány pro následně ustanoveného insolvenčního správce, kterému budou po jeho pravomocném ustanovení převedeny navrhovatelem na účet majetkové podstaty dlužníka. Zpeněžení nemovitosti touto formou se jeví soudu v daném případě hospodárné, efektivní a má za to, že povede s ohledem na předložené skutečnosti k maximálnímu uspokojení věřitelů dlužníka při dodržení zásady rychlosti a hospodárnosti řízení.

Na základě shora uvedených skutečností soud návrhu navrhovatele vyhověl.

Poučení o odvolání: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem 23. listopadu 2016 Mgr. Iva Černá, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lenka Strohbauchová