KSUL 74 INS 22273/2014-P2-4
č.j. KSUL 74 INS 22273/2014-P2-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v insolvenční věci dlužníka: Mária anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nemilkov 29, 434 01 Lišnice, insolvenční správce: Burián & Penka, insolvence, v.o.s., IČO: 29352037, se sídlem Zahradnická 223/6, 603 00 Brno, o přihlášce pohledávky evidované pod č. P2 věřitele č. 2-ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice,

takto:

I. Soud zrušuje usnesení č.j. KSUL 74 INS 22273/2014-P2-2 ze dne 13.10.2014.

II. Přihláška pohledávky evidovaná pod č. P2 věřitele č. 2-ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, insolvenčnímu soudu doručená dne 03.10.2014 ve výši 24.450,38 Kč se neodmítá a účast věřitele č. 2-ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, v přihlášce pohledávky č. P2 v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění

V souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ) věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. V předmětném insolvenčním řízení byli věřitelé dlužníka ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 IZ soudem v bodě V. výroku usnesení ze dne 27.08.2014 č.j.-A-9, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka, řádně poučeni o nutnosti podání přihlášek pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, a dále byli řádně poučeni o skutečnosti, že lhůta k podání přihlášky je zachována, je-li nejpozději poslední den lhůty přihláška odevzdána orgánu, který má povinnost ji insolvenčnímu soudu doručit (ust. § 57 odst. 3 o.s.ř.), a dále byli řádně poučeni, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto opožděně uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé tak měli možnost uplatnit své pohledávky do předmětného insolvenčního řízení přihláškou podanou nejpozději dne 26.09.2014.

V souladu s § 185 IZ platí, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud přihlášku odmítne. Právní mocí takového rozhodnutí

účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Věřitel č. 2-ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice (dále jen jako věřitel č. 2 ), uplatnil přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P2 (dále jen jako přihláška č. P2 ) do insolvenčního řízení celkem 1 peněžitou pohledávku vůči dlužníku ve výši 24.450,38 Kč (dále jen jako pohledávka č. P2 ). Přihláška pohledávky evidovaná pod č. P2 byla soudu doručena dne 03.10.2014, přičemž k poštovní přepravě byla odevzdána prokazatelně dne 02.10.2014.

Usnesením č.j.-P2-2 ze dne 13.10.2014, které bylo vydáno soudním asistentem, bylo rozhodnuto, že přihláška č. P2 věřitele č. 2 do insolvenčního řízení se pro opožděnost odmítá (bod I. výroku) a že právní mocí citovaného usnesení účast věřitele č. 2 v přihlášce pohledávky č. P2 v insolvenčním řízení ve smyslu ust. § 185 věty druhé insolvenčního zákona končí (bod II. výroku).

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 2 včasné odvolání, ve kterém uvedl, že má za to, že jím podaná přihláška pohledávky č. P2 byla uplatněna včasně, a to s ohledem ke skutečnosti, že ke dni podání přihlášky pohledávky č. P2 nebyl dlužník v insolvenčním rejstříku označen v souladu s ust. § 420 IZ, když nebylo v insolvenčním rejstříku zapsáno řádné rodné číslo dlužníka, pročež je toho názoru, že lhůta pro podání přihlášky pohledávky ke dni podání přihlášky pohledávky č. P2 neuplynula a přihláška pohledávky č. P2 tak byla podána včasně.

S odkazem na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 19.01.2013 insolvenční soud konstatuje, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je podle ust. § 419 odst. 1 insolvenčního zákona informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Jeho správcem je ministerstvo spravedlnosti. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci.

Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy vycházejí z údajů, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (ust. § 420 insolvenčního zákona). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo; je-li dlužník podnikatelem zapisuje se též dodatek odlišující jeho firmu, používá-li jej při svém podnikání, a identifikační číslo. Jinými slovy, insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, jež se v něm zveřejňují podle ust. § 420 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (ust. § 420 odst. 4 insolvenčního zákona), i když se z obsahu insolvenčního návrhu nepodávají; v takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních registrech. Věřitelé, kteří zpracovávají data svých klientů v automatizovaných systémech, tak mohou porovnáváním údajů ve svých klientských databázích s údaji v systému ISIR pravidelně zjišťovat, zda ohledně klienta bylo zahájeno insolvenční řízení, a posléze sledovat jeho průběh.

Jelikož věřitel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, tak je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že lhůta k podání přihlášky pohledávky počala věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěn prostřednictvím automatického vyhledávání, jež je ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 IZ součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti. To se ovšem do dne odevzdání přihlášky pohledávky č. P2 k poštovní přepravě nestalo, pročež tato neměla být posuzována jako opožděně podaná.

Soud na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, když lhůta k uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení výše uvedeného dlužníka stále běží, pročež soud postupoval dle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř., usnesení č.j.-P2-2 ze dne 13.10.2014 zrušil a vydal nové usnesení tak, aby odráželo skutečný stav věci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 občanského soudního řádu).

V Ústí nad Labem dne 31. října 2014

Mgr. Iva Černá, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Černá Jana