KSUL 74 INS 21560/2013-B-49
č.j. KSUL 74 INS 21560/2013-B-49

USNES EN Í

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , IČO: 46783814, trvale byte m i sídle m Kovářská 586, 403 17 Chabařovice, insolvenční správce: Sdružená konkurzní v.o.s., IČO: 25431463, sídlem kanceláře Kmochova 3166/24, 400 11 Ústí nad Labem, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci povinnost zdržet se úkonů s měřujících ke zpeně žení nemovitého majetku dlužníka, konkrétně spoluvlastnického podílu o velikosti 5/8 z celku na pozemcích p.č. 903 (zahrada), p.č. 904 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba (garáž) bez čísla popisného nebo evidenčního), p.č. 905/1 (zahrada), p.č. 905/2 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba (jiná stavba) bez čísla popisného nebo evidenčního), p.č. 906 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 586 (rodinný dům) v ulici Kovářská č.p. 586, Chabařovice), vše zapsáno v k.ú. Chabařovice, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 629 (zapsáno v soupisu majetkové podstaty ze dne 12.12.2013, který je zveřejněn jako č.d. B-3/4-5 v insolvenčním rejstříku, v kategorii majetku č. 1-věci nemovité, odst. č. 2, 3 a 4), s e z a m í t á .

Od ůvo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen jako insolvenční soud ) ze dne 02.10.2013 č.j.-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníka Romana Vondráčka, anonymizovano , IČO: 46783814, trvale bytem i sídlem Kovářská 586, 403 17 Chabařovice (dále jen jako dlužník , bod I. výroku citovaného usnesení), povoleno oddlužení (bod II. výroku citovaného usnesení), ustanoven insolvenční správce Sdružená konkurzní v.o.s., IČO: 25431463, sídlem kanceláře Kmochova 3166/24, 400 11 Ústí nad Labem (dále jen jako insolvenční správce , bod III. výroku citovaného usnesení), a dále bylo nařízeno konání prvního přezkumného jednání a první schůze věřitelů (bod IX. výroku citovaného usnesení).

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 03.07.2014 č.j.-B-27 bylo rozhodnuto o způsobu řešení zjištěného úpadku dlužníka oddlužením ve formě zpeněžení majetkové podstaty.

Podáním-návrhem na vydání předběžného opatření, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 31.10.2014, se dlužník domáhá vydání rozhodnutí (předběžného opatření), kterým by insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci povinnost zdržet se úkonů směřujících ke zpeněžení nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka, a to konkrétně spoluvlastnického podílu o velikosti 5/8 z celku na pozemcích p.č. 903 (zahrada), p.č. 904 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba (garáž) bez čísla popisného nebo evidenčního), p.č. 905/1 (zahrada), p.č. 905/2 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba (jiná stavba) bez čísla popisného nebo evidenčního), p.č. 906 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 586 (rodinný dům) v ulici Kovářská č.p. 586, Chabařovice), vše zapsáno v k.ú. Chabařovice, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 629 (dále jen jako předmětné nemovitosti ). Předmětné nemovitosti jsou zapsány v soupisu majetkové podstaty ze dne 12.12.2013, který je zveřejněn jako č.d. B-3/4-5 v insolvenčním rejstříku, v kategorii majetku č. 1-věci nemovité, odst. č. 2, 3 a 4.

Důvodem, pro který dlužník navrhuje vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci povinnost zdržet se úkonů směřujících ke zpeněžení předmětných nemovitostí, je osobní zájem dlužníka na uchování předmětných nemovitostí v majetku dlužníka. Dlužník uvádí, že je připraven uhradit 100 % hodnoty pohledávek věřitelů dlužníka, které budou v insolvenčním řízení řádně zjištěny, a dále že je připraven k úplnému uhrazení odměny insolvenčního správce a náhrady jeho hotových výdajů, to vše z finančních prostředků (půjčky) k tomuto účelu dlužníku poskytnutých třetí osobou. Dlužník rovněž uvádí, že může dojít k okamžitému vyplacení finančních prostředků na bankovní účet majetkové podstaty předmětného insolvenčního řízení, pročež se domnívá, že zpeněžení předmětných nemovitostí insolvenčním správcem v rámci insolvenčního řízení není třeba. Dále dlužník uvádí, že s navrhovaným postupem seznámil insolvenčního správce, který mu ovšem k realizaci výše specifikovaného postupu neposkytuje potřebnou součinnost.

Dlužník v postavení navrhovatele předběžného opatření insolvenčnímu soudu rovněž doložil, že složil zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen jako o.s.ř. ) požadovanou jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla předběžným opatřením vzniknout, v zákonné výši 10.000,-Kč (ust. § 75b odst. 1 o.s.ř.)

K návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření uvádí insolvenční soud následující:

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon, dále jen jako IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Podle ust. § 74 odst. 1 o.s.ř. může před zahájením řízení předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

Podle ust. § 75 odst. 1 o.s.ř. nařídí předběžné opatření předseda senátu toliko na návrh.

Podle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření. Podle odst. 3 předmětného ustanovení ve věcech příslušejících senátu nařídí předběžné opatření senát; předseda senátu tak může učinit, jen je-li tu nebezpečí z prodlení. Ustanovení § 75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, § 77 odst. 1 písm. b) až d), § 77 odst. 2, § 77a a § 78 odst. 3 se použijí obdobně.

Podle ust. § 11 odst. 1 IZ při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle ust. § 36 odst. 1 IZ je insolvenční správce povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Podáním-návrhem na vydání předběžného opatření, insolvenčnímu soudu doručeným dne 31.10.2014, se dlužník domáhá, jak již je uvedeno výše, vydání rozhodnutí, kterým by insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci povinnost zdržet se úkonů směřujících ke zpeněžení předmětných nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka. Vydání předběžného opatření dle návrhu dlužníka by tedy mělo omezit insolvenčního správce ve výkonu základních povinností vyplývajících z výkonu jeho funkce, ke kterým s ohledem ke zvolenému způsobu řešení úpadku dlužníka oddlužením ve formě zpeněžení majetkové podstaty patří činit úkony směřující ke zpeněžení majetkové podstaty.

Insolvenční soud uvádí, že z konkursní judikatury (např. z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31.03.2005, sp. zn. 1 Ko 97/2005 (publikováno pod č. R 75/2008 Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky), dále z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20.02.2008, sp. zn. 15 Cmo 24/2008 (publikováno pod č. R 27/2009 Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky), jejíž závěry lze bezpochyby využít i pro úpadkové řízení podléhající režimu insolvenčního zákona, vyplývá, že nelze správci konkursní podstaty (obdobně též insolvenčnímu správci) uložit předběžným opatřením takovou povinnost, která podléhá výkonu dohlédací činnosti konkursního soudu podle ust. § 12 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31.12.2007 (obdobně též insolvenčnímu správci nelze uložit předběžným opatřením takovou povinnost, která podléhá výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu podle ust. § 11 IZ). Insolvenční soud může činnost insolvenčního správce toliko korigovat v rámci posuzování a rozhodování těch úkonů insolvenčního správce, pro které je vyžadován souhlas insolvenčního soudu, a dále opatřeními soudního dohledu (např. dle ust. § 11 IZ).

Nad rámec výše uvedeného zastává insolvenční soud názor, že insolvenční správce je procesním subjektem, který není v postavení účastníka insolvenčního řízení, pročež i přiměřená aplikace institutu předběžného opatření dle o.s.ř. je v případě insolvenčního správce vyloučena, neboť institutem předběžného opatření lze ukládat povinnosti toliko procesním subjektům v postavení účastníků řízení.

Z výše uvedených důvodů insolvenčnímu soudu nezbylo než návrh dlužníka na vydání předběžného opatření výrokem tohoto usnesení zamítnout, pročež tak výrokem tohoto usnesení učinil.

K povinnosti zaplatit soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření insolvenční soud uvádí, že tento je povinen zaplatit navrhovatel (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění) a poplatková povinnost vzniká uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření (§ 4 odst. 1 písm. h) citovaného zákona). Výše soudního poplatku činí 1.000,-Kč (Položka 5 sazebníku poplatků, který je přílohou citovaného zákona). Je-li ovšem navrhovatelem předběžného opatření v insolvenčním řízení dlužník nebo insolvenční správce, je od povinnosti platit soudní poplatek osvobozen (§ 11 odst. 2 písm. o), odst. 3 písm. a) citovaného zákona), pročež soud povinnost uhradit soudní poplatek neukládal.

Insolvenční soud upozorňuje dlužníka, že v případě, že na účet majetkové podstaty předmětného insolvenčního řízení složí finanční prostředky, které by postačovaly k uspokojení 100 % hodnoty do insolvenčního řízení přihlášených pohledávek a úplnému uhrazení odměny insolvenčního správce a náhrady jeho hotových výdajů, insolvenční správce ke zpeněžení předmětných ne movitosti nepřistoupí, neboť to již nebude třeba. V částkách, ve kterých dlužník, příp. insolvenční správce úspěšně uplatní svá popření pohledávek věřitelů dlužníka, bude v takovém případě přeplatek dlužníkem na účet předmětného insolvenčního řízení složené částky (dlužníkem složená částka po odečtení částky na uhrazení všech řádně zjištěných pohledávek dlužníka a dále po odečtení odměny insolvenčního správce a náhrady jeho hotových výdajů) vyplacena dlužníku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 03. listopadu 2014 Mgr. Iva Černá, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Michaela Pangrácová