KSUL 74 INS 21063/2014-P8-6
č.j. KSUL 74 INS 21063/2014-P8-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl asistentem soudkyně Mgr. Jakubem Juřicou v insolvenční věci dlužníka: Martina anonymizovano , anonymizovano , IČO: 61010626, trvale bytem: Horská 578/1, 405 02 Děčín, sídlem: Doležalova 1036/2, 198 00 Praha-Černý Most, insolvenční správce: Ing. Jan Rippel, IČO: 69417458, se sídlem Dobroměřice 419, 440 01 Louny, o přihlášce pohledávky evidované pod č. P8 věřitele č. 8-JUDr. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Neratovická 218, 277 13 Kostelec nad Labem,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 06.10.2014 č.j. KSUL 74 INS 21063/2014-P8-2, s e z r u š u j e .

II. Soud bere na vědomí ú p l n é zpětvzetí přihlášky pohledávky evidované pod č. P8 věřitele č. 8-JUDr. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Neratovická 218, 277 13 Kostelec nad Labem, tedy zpětvzetí co do částky 46.880,-Kč.

III. Právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 8-JUDr. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Neratovická 218, 277 13 Kostelec nad Labem, v pohledávce uplatněné do insolvenčního řízení přihláškou evidovanou pod č. P8 v insolvenčním řízení ve smyslu ust. § 184 IZ končí.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-10 ze dne 27.08.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno oddlužení, ustanoven insolvenční správce a nařízeno první přezkumné jednání.

Současně byli v bodě V. výroku výše citovaného usnesení vyzváni věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, a to na předepsaném formuláři. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tj. dne 27.08.2014. Věřitelé, kteří do rozhodnutí soudu o zjištění úpadku nepřihlásili své pohledávky, tak měli možnost učinit v soudem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku-tzn. nejpozději dne 26.09.2014.

Věřitel č. 8-JUDr. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Neratovická 218, 277 13 Kostelec nad Labem (dále jen jako věřitel č. 8 ), uplatnil přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P8 (dále jen jako přihláška č. P8 ) do insolvenčního řízení svou peněžitou pohledávku vůči dlužníku v celkové přihlášené výši 46.880,-Kč. Přihláška pohledávky evidovaná pod č. P8 věřitele č. 8 byla doručena písemně insolvenčního soudu dne 30.09.2014, přičemž písemnost byla odevzdána k poštovní přepravě prokazatelně dne 29.09.2014.

Jelikož insolvenční soud měl na základě výše uvedených skutečností za to, že přihláška pohledávky evidovaná pod č. P8 věřitele č. 8 byla podána až po uplynutí soudem a zákonem stanovené lhůty, pročež se k přihlášce č. P8 v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 věty druhé IZ nepřihlíží, rozhodl v souladu s ustanovením § 185 IZ o jejím odmítnutí, a to usnesením č.j.-P8-2 ze dne 06.10.2014.

Podáním, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 22.10.2014, podal věřitel č. 8 včasné odvolání proti usnesení č.j.-P8-2 ze dne 06.10.2014, neboť má za to, že přihláška č. P8 byla uplatněna včasně, tedy v soudem a zákonem stanovené lhůtě.

Podáním, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 28.10.2014 vzal věřitel č. 8 zpět svou přihlášku pohledávky č. P8, a to v celém rozsahu, a dále vzal zpět své odvolání proti usnesení č.j.-P8-2 ze dne 06.10.2014.

Podle ust. § 184 odst. první IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Soud proto postupoval v souladu s ust. § 184 odst. první IZ a výrokem tohoto usnesení rozhodl, že bere na vědomí úplné zpětvzetí přihlášky pohledávek č. P8 věřitele č. 8, tedy zpětvzetí co do částky 46.880,-Kč (bod II. výroku) a současně rozhodl, že účast věřitele č. 8 v pohledávce č. P8 právní mocí tohoto usnesení končí (bod III. výroku). Soud proto rozhodl ve smyslu ust. § 184 IZ jak uvedeno shora.

V bodě I. výroku tohoto usnesení soud rozhodl, že usnesení zdejšího soudu ze dne 06.10.2014 č.j.-P8-2, o odmítnutí přihlášky č. P8 pro opožděnost, se zrušuje, neboť tato, jak vyplývá ze skutečností uvedených v odvolání. proti usnesení č.j.-P8-2 ze dne 06.10.2014, které bylo soudu doručeno dne 22.10.2014, byla podána včasně.

Nad rámec výše uvedeného insolvenční soud uvádí, že věřitel č. 8 zůstává nadále v insolvenčním řízení v pohledávce uplatněné přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P11, tedy co do částky 46.880,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat pouze věřitel, který vzal přihlášku pohledávky zpět, nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (184 odst. 1 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení oprávněnému doručeno zvlášť (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 31. října 2014 Mgr. Jakub Juřica, v. r. asistent soudkyně

Za správnost vyhotovení: Černá Jana