KSUL 74 INS 20249/2015-A-13
č.j. KSUL 74 INS 20249/2015-A-13

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Smetanova 280, 431 01 Spořice

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 74 INS 20249/2015-A-8 ze dne 14.9.2015 se mění tak, že insolvenční řízení navrhovatele a) (dlužníka) Milan anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Smetanova 280, 431 01 Spořice, se nezastavuje.

II. Nadále bude pokračováno s navrhovatelem b) (věřitelem) Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha, v insolvenčním řízení proti dlužníku Milan anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Smetanova 280, 431 01 Spořice.

Odůvodnění:

Dne 07.08.2015 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatele a) (dlužníka): Milan anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Smetanova 280, 431 01 Spořice.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 02.09.2015 vzal navrhovatel a svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zcela zpět.

Podle ustanovení § 130 odst. 1 IZ, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Z výše uvedených důvodů soud insolvenční řízení usnesením č.j. KSUL 74 INS 20249/2015-A-8 ze dne 14.9.2015 zastavil pro zpětvzetí návrhu. Citované usnesení bylo dne 15.9.2015 doručováno dlužníku i jeho právnímu zástupci s datem doručení dne 16.9.2015.

Dne 17.9.2015 byl soudu doručen další insolvenční návrh navrhovatele b)-věřitele Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha, proti dlužníku Milan anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Smetanova 280, 431 01 Spořice. isir.justi ce.cz jen insolvenční zákon ) další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele.

Dle ust. § 107 odst. 2 téhož zákona pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení . Dle ust. § 107 odst. 3 byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

Dle stávající judikatury Vrchního soudu v Praze v této situaci-kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku (v tomto případě zastavením řízení pro zpětvzetí návrhu), je podkladem pro další řízení insolvenční návrh navrhovatele b), jímž je insolvenční soud dále povinen se zabývat.

Insolvenční soud proto dále přezkoumá zákonné náležitosti návrhu podaného navrhovatelem b)-věřitelem Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha a dlužník, jakož i ostatní tvrzení věřitele dlužníka, budou vyzváni, aby se k věřitelskému návrhu navrhovatele b) kvalifikovaným způsobem vyjádřili, příp. je rovněž právem dlužníka tvrzený úpadek sporovat. V takovém případě by soud dle ust. § 133 odst. 2 insolvenčního zákona nařídil jednání o insolvenčním návrhu navrhovatele b) za účelem posouzení sporných skutečností o tom, zda dlužník je v úpadku, když dle odst. 3 téhož ust. dlužníku musí být vždy dána možnost, aby se k insolvenčnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 01. prosince 2016 Mgr. Iva Černá v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Černá Jana